Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7. maaliskuuta 2014

Komissio ryhtyy kansainvälisen naistenpäivän alla toimiin sukupuolten välisen palkkaeron poistamiseksi

Euroopan komissio on antanut juuri ennen 8. maaliskuuta vietettävää kansainvälistä naistenpäivää suosituksen, jossa jäsenvaltioita pyydetään lisäämään naisten ja miesten palkkauksen läpinäkyvyyttä. Tarkoituksena on kaventaa sukupuolten välistä palkkaeroa. Sukupuolten välinen palkkaero eli naisten ja miesten tuntipalkkojen keskimääräinen ero Euroopan unionissa ei ole viime vuosina juurikaan kaventunut, vaan pysyttelee sitkeästi 16,4 prosentissa (IP/14/190). Palkkauksen läpinäkyvyyden lisääminen on tärkeää siksi, että sen avulla voi tulla ilmi organisaation palkkarakenteeseen sisältyvä sukupuolten eriarvoinen kohtelu ja syrjintä. Sen myötä työntekijät, työnantajat ja työmarkkinaosapuolet voivat ryhtyä asianmukaisiin toimiin samapalkkaisuuden periaatteen noudattamisen varmistamiseksi. Komissio suosittaa jäsenvaltioille palkkauksen läpinäkyvyyden lisäämistä erilaisin toimenpitein, joita voivat olla työntekijöiden mahdollisuus pyytää palkkausta koskevia tietoja, yritysten tiedotustoimet, palkkausta koskevat tarkastukset suurissa yrityksissä sekä samapalkkaisuuden käsitteleminen työehtosopimusneuvotteluissa. Jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle vuoden 2015 loppuun mennessä, mihin toimiin ne ovat ryhtyneet suositusten täytäntöönpanemiseksi.

”EU on pyrkinyt edistämään sukupuolten tasa-arvoa vuodesta 1957. Voimme olla ylpeitä viime vuosikymmenten aikana saavutetusta edistyksestä, joka ulottuu samapalkkaisuuden periaatteen kirjaamisesta perussopimuksiin aina työpaikalla vallitseviin oikeuksiin. Työtä on kuitenkin jatkettava. Samapalkkaisuus ei vielä toteudu Euroopan naisten kohdalla. Sen vuoksi kehotamme lisäämään palkkauksen läpinäkyvyyttä. Yrityksillä ei pitäisi olla mitään salattavaa, jos ne todella noudattavat samasta työstä maksettavan saman palkan periaatetta”, toteaa oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”Naisten ei kuulu saada huonompaa palkkaa vain siksi, että he eivät saa tietoa miespuolisten työntekijöiden ansioista. Läpinäkyvyyden lisääminen auttaa poistamaan sukupuolten välisen palkkaeron. Toivon, että jäsenvaltiot tarttuvat haasteeseen ja pyrkivät huolehtimaan siitä, ettei naisia enää huijata. Toimimalla yhdessä voimme päästä siihen, että sukupuolten tasa-arvo toteutuu kansainvälisen naistenpäivän lisäksi vuoden jokaisena päivänä.”

Tänään annetussa komission suosituksessa jäsenvaltioille esitetään monia nimenomaan palkkauksen läpinäkyvyyttä edistäviä toimenpiteitä:

työntekijöiden oikeus pyytää tietoja palkkatasosta, myös täydentävistä tai muuttuvista osista, kuten bonuksista ja luontaissuorituksista, jaoteltuna sukupuolen mukaan;

työnantajien säännölliset tiedotustoimet työntekijä- tai työtehtäväryhmien keskimääräisestä palkkatasosta jaoteltuna sukupuolen mukaan (koskee vain suuria ja keskisuuria yrityksiä);

palkkausta koskevat tarkastukset suurissa yrityksissä (ei koske pk-yrityksiä) ja tulosten antaminen pyynnöstä työntekijöiden edustajien ja työmarkkinaosapuolten käyttöön;

samapalkkaisuuskysymysten (ja palkkausta koskevien tarkastusten) sisällyttäminen työehtosopimusneuvotteluihin.

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava näistä toimenpiteistä ainakin yksi oma erityistilanteensa huomioon ottaen.

Lisäksi suosituksessa ehdotetaan sukupuolten välistä palkkaeroa koskevien tilastotietojen keräämisen ja ajantasaisuuden parantamista, samanarvoisen työn käsitteen selkeää määrittelyä, työn sukupuolineutraalien arviointi- ja luokittelujärjestelmien edistämistä, kansallisten tasa-arvoelinten roolin kasvattamista sukupuoleen perustuvan palkkasyrjinnän torjumisessa sekä samapalkkaisuuden periaatteen täytäntöönpanon seurantaa ja tiedotustoimia.

Seuraavat vaiheet: Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 31. joulukuuta 2015 mennessä, mitä toimia ne ovat toteuttaneet suosituksen täytäntöönpanemiseksi, minkä jälkeen komissio arvioi saavutettua edistystä ja mahdollisten jatkotoimien tarvetta.

Tausta

Sukupuolten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusperiaatteista. Samapalkkaisuuden periaate on ollut kirjattuna perussopimuksiin vuodesta 1957, ja se sisältyy myös direktiiviin 2006/54/EY miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa.

Euroopan komission julkaisemien tuoreimpien tietojen mukaan sukupuolten välinen palkkaero oli vuonna 2012 Euroopan unionissa keskimäärin 16,4 prosenttia (IP/14/190). Osuus on hiljalleen laskenut aiempien vuosien noin 17 prosentista, mutta nyt kehitys on juuttunut paikalleen. Viime vuosien hyvin vähäinenkin muutos johtuu suurelta osin talouskriisistä ja sen aiheuttamasta miesten ansioiden laskusta (erityisesti joillakin miesvaltaisilla aloilla, kuten rakentamisessa tai teknisillä aloilla) eikä ­niinkään naisten palkkojen noususta.

Euroopan komissio laati joulukuussa 2013 raportin naisten ja miesten yhdenvertaista kohtelua työelämässä koskevien EU-säännösten (direktiivi 2006/54/EY) täytäntöönpanosta. Sen mukaan samapalkkaisuuden toteutumista estävät useat tekijät, kuten palkkajärjestelmien läpinäkyvyyden puute (IP/13/1227). Ellei organisaation palkkatasosta ole saatavissa tietoa, työntekijän, joka saa huonompaa palkkaa kuin vastakkaista sukupuolta oleva kollegansa, on vaikeaa ryhtyä kyseenalaistamaan tilannetta. Raportissa todettiin, että palkkojen parempi läpinäkyvyys voi parantaa palkkasyrjinnästä kärsivien yksittäisten henkilöiden tilannetta, koska he voisivat helpommin verrata palkkojaan vastakkaista sukupuolta olevien työntekijöiden palkkoihin.

EU:n lainsäädännön asianmukaisen täytäntöönpanon valvonnan lisäksi komissio on jatkanut sukupuolten välisen palkkaeron kaventamiseen tähtääviä toimiaan monissa eri yhteyksissä. Se on muun muassa toteuttanut vuosina 2012 ja 2013 Tasa-arvo kannattaa ‑aloitteen, jonka avulla työnantajia tuettiin palkkaeron kaventamisessa järjestämällä seminaareja ja koulutusta. Talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä vuosittain annettavissa maakohtaisissa suosituksissa jäsenvaltioita on kehotettu etsimään ratkaisuja palkkaero-ongelmaan (ks. IP/13/463). Lisäksi on järjestetty Euroopan laajuisia palkkatasa-arvon päiviä (IP/14/190) ja parhaiden käytänteiden vaihtoa sekä rakennerahastorahoitusta jäsenvaltioiden aloitteille ja kansalaisjärjestöjen toimille.

Lisätietoja

MEMO/14/160

Euroopan komissio – sukupuolten palkkaero:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_fi.htm

Euroopan komissio – Tasa-arvo kannattaa:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Varapuheenjohtaja Reding Twitterissä: @VivianeRedingEU

EU:n oikeusasioiden pääosasto Twitterissä: @EU_Justice

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar