Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 7. märts 2014

Rahvusvaheline naistepäev: komisjoni meetmed meeste ja naiste palgaerinevuse kaotamiseks

Rahvusvahelise naistepäeva eel võttis Euroopa Komisjon vastu soovituse, milles palutakse liikmesriikidel suurendada naiste ja meeste palkade läbipaistvust, et aidata kaasa soolise palgaerinevuse kaotamisele. Palgaerinevus – meeste ja naiste keskmise tunnitasu erinevus ELis – ei ole viimastel aastatel muutunud ja püsib endiselt 16,4% tasemel (IP/14/190). Läbipaistvam palk on oluline tegur palgaerinevuse vähendamisel, kuna seeläbi avaldub organisatsiooni palgastruktuuris esinev sooline erapoolikus ja diskrimineerimine. See võimaldab töötajatel, tööandjatel ja teistel sotsiaalpartneritel võtta asjakohaseid meetmeid, et tagada võrdse tasu maksmise põhimõtte tulemuslik rakendamine. Komisjon soovitab liikmesriikidel parandada palkade läbipaistvust konkreetsete meetmete abil, näiteks töötajate võimalus taotleda asjaomast teavet, ettevõtjate aruandlus, suurettevõtete palgaauditid ning võrdse tasustamise teema lisamine kollektiivläbirääkimistesse. Liikmesriikidel tuleb komisjonile teada anda, milliseid meetmeid nad on 2015. aasta lõpuks soovituse rakendamiseks võtnud.

„Euroopa on soolist võrdõiguslikkust edendanud alates 1957. aastast. Hõlmates nii aluslepingus sätestatud võrdse tasustamise põhimõtte kui ka töökohaga seotud õigused, võime tunda uhkust viimastel kümnenditel Euroopas saavutatud edu üle. Kuid meie töö ei tohi siinkohal peatuda. Sest võrdset tasu ei ole Euroopa naiste jaoks veel olemas. Seetõttu nõuame palga maksmisel suuremat läbipaistvust. Kui ettevõtjad ka tegelikult järgiks põhimõtet „võrdne palk võrdse töö eest”, siis ei peaks neil midagi varjata olema,” ütles komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Naistele ei tohiks maksta vähem lihtsalt sellepärast, et neile ei ole teada nende meeskolleegide palga suurus. Suurem läbipaistvus aitab palgaerinevust kaotada. Loodan, et liikmesriigid võtavad väljakutse vastu ning püüavad tagada, et naised ei saaks enam saada tüssata. Ühiselt suudame soolise võrdõiguslikkuse reaalsuseks muuta 365 päeval aastas, mitte ainult rahvusvahelisel naistepäeval.”

Komisjon esitas täna liikmesriikidele soovituse, milles kehtestatakse konkreetselt palkade läbipaistvuse meetmed, sealhulgas:

töötajate õigus nõuda teavet palgatasemete kohta, ka selliste täiendavate või muutuvate komponentide kohta nagu preemiad või boonustasud jaotatuna soo järgi;

tööandjate korrapärased aruanded, kus kajastatakse keskmist töötasu töötajate kategooriate või ametikohtade kaupa, jaotatuna soo järgi (kohaldatakse ainult suurtes ja keskmise suurusega ettevõtetes);

palgaauditite korraldamine suurettevõtetes (VKEd on välja arvatud) ning tulemuste avaldamine töötajate esindajatele ja sotsiaalpartneritele nende taotluse korral;

võrdse tasustamise küsimuste (ja palgaauditite) lisamine kollektiivläbirääkimistesse.

Liikmesriigid peaksid kohaldama vähemalt ühe kõnealustest meetmetest, arvestades oma riigi olukorda.

Muude soovitatud meetmete hulka kuuluvad täiendatud ja ajakohase statistika kogumine meeste ja naiste palgaerinevuse kohta; võrdväärse töö selge määratlemine ning tööülesannete soolisel neutraalsusel põhinevate hindamis- ja klassifitseerimissüsteemide edendamine; riiklike võrdõiguslikkusega tegelevatele asutuste rolli suurendamine palgaerinevuse kaotamisel; võrdse tasustamise põhimõtte rakendamine ja jälgimine ning tegevused teadlikkuse suurendamiseks.

Järgmised sammud: Liikmesriikidel on 31. detsembrini 2015 aega, et teavitada komisjoni meetmetest, mida nad on soovituse rakendamiseks võtnud. Pärast seda hindab komisjon tehtud edusamme ja edasiste meetmete vajadust.

Taust

Sooline võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtetest. Põhimõte „võrdne palk võrdse töö eest” on sätestatud ELi aluslepingutes alates 1957. aastast ning see sisaldub ka direktiivis 2006/54/EÜ, mis käsitleb meeste ja naiste võrdset kohtlemist tööhõive ja elukutse küsimustes.

Viimased Euroopa Komisjoni andmed näitavad, et keskmine sooline palgaerinevus Euroopa Liidus 2012. aastal oli 16,4% (IP/14/190). Andmed näitavad, et pärast viimaste aastate kerget vähenemist (näitaja oli ligikaudu 17%) on palgalõhe nüüd samale tasemele püsima jäänud. Olukorra teatav paranemine viimase aasta jooksul ei ole aga tingitud ­niivõrd naiste töötasu suurenemisest, kui sellest, et majanduslangus on avaldanud suuremat mõju mõnedele sellistele sektoritele, kus töötavad põhiliselt mehed, nagu ehitus- ja tehnikasektor.

Euroopa Komisjoni 2013. aasta detsembri aruandes töötavate meeste ja naiste võrdse kohtlemise eeskirjade rakendamise kohta (direktiiv 2006/54/EÜ) leiti, et võrdset tasustamist takistavad mitmesugused asjaolud, sealhulgas palgasüsteemide vähene läbipaistvus (IP/13/1227). Ilma küllaldase teabeta organisatsiooni palgatasemete kohta, on vastassoost kolleegist vähem palka saaval töötajal olukorda raske vaidlustada. Aruandes märgiti, et palkade suurem läbipaistvus aitab parandada töötasuga seotud diskrimineerimise üksikohvrite olukorda, kuna nad saaksid senisest hõlpsamini võrrelda oma tasu vastassoost töötajate tasudega.

Lisaks ELi eeskirjade nõuetekohase rakendamise jälgimisele on komisjon jätkanud kõikvõimalike meetmete võtmist palgalõhe vähendamiseks. Näiteks võib tuua 2012. ja 2013. aastal toimunud algatuse „Võrdsus maksab” (Equality Pays Off Initiative), mille raames korraldati tööandjatele seminare ja koolitusi, et aidata kaasa palgalõhe vähendamisele; iga-aastased riigipõhised soovitused, mis esitatakse Euroopa poolaasta raames ja milles juhitakse liikmesriikide tähelepanu vajadusele tegeleda palgalõhe küsimusega (vt IP/13/463); Euroopa võrdse palga päevad (IP/14/190); parimate tavade vahetamise; ning liikmesriikide algatuste rahastamise struktuurifondide ja kodanikuühiskonna meetmete toetamise kaudu.

Lisateave

MEMO/14/160

Euroopa Komisjon – Sooline palgalõhe

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_et.htm

Euroopa Komisjon – Võrdsus maksab:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_en.htm

Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

Komisjoni asepresident Twitteris: @ vivianeredingeu

ELi õigusküsimuste peadirektoraat Twitteris: @ eu_justice

Kontaktisikud:

Mina Andreeva(+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud(+32 2 296 74 56)

Kodanikule: Europe Direct telefoni 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-postiteel


Side Bar