Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. marts 2014

Den internationale kvindedag: Kommissionen arbejder for at fjerne kønsbestemte lønforskelle

Forud for den internationale kvindedag (8. marts) har Europa-Kommissionen i dag vedtaget en henstilling, hvori medlemsstaterne anmodes om at øge løngennemsigtigheden for kvinder og mænd i et forsøg på at fjerne kønsbestemte lønforskelle. Lønforskellen – dvs. den gennemsnitlige forskel mellem kvinders og mænds timeindtjening i økonomien som helhed – har næppe rokket sig ud af stedet i de senere år. Den ligger stadig på omkring 16,4 % i EU (IP/14/190). Større løngennemsigtighed er en vigtig del af det at reducere lønforskellen, fordi det kan afsløre kønsskævheder og forskelsbehandling i en organisations lønstruktur. Det sætter arbejdsgiverne, arbejdstagerne og arbejdsmarkedets parter i stand til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre en effektiv gennemførelse af princippet om ligeløn. Kommissionen henstiller, at medlemsstaterne øger løngennemsigtigheden ved hjælp af en række foranstaltninger, bl.a. at arbejdstagerne kan bede om oplysninger om lønninger, at virksomhederne rapporterer om deres lønstruktur, at der gennemføres lønrevisioner i store virksomheder, og at spørgsmål om ligeløn medtages i de kollektive overenskomstforhandlinger. Medlemsstaterne skal inden udgangen af 2015 rapportere tilbage til Kommissionen om, hvilke foranstaltninger de har truffet for at gennemføre henstillingerne.

"EU har siden 1957 fremmet ligestillingen mellem kvinder og mænd. Vi kan være stolte over de fremskridt, der er sket i EU de seneste årtier, lige fra det i traktaten fastsatte princip om ligeløn til rettighederne på arbejdspladsen. Vores indsats må dog ikke stoppe her, for ligeløn er stadig ikke en realitet for kvinder i Europa. Det er derfor, vi nu ønsker større løngennemsigtighed. Hvis virksomhederne virkelig overholder princippet om ligeløn for samme arbejde, bør de ikke have noget at skjule", sagde næstformand i Kommissionen og kommissær med ansvar for retlige anliggender, Viviane Reding. "Kvinder skal ikke have mindre løn, fordi de ikke ved, hvor meget deres mandlige kolleger tjener. Større gennemsigtighed vil være med til at mindske lønforskellen. Jeg håber, medlemsstaterne vil tage udfordringen op og bestræbe sig på at sikre, at kvinder ikke længere stilles dårligere. Sammen kan vi gøre ligestillingen mellem kvinder og mænd til en realitet, ikke kun på den internationale kvindedag, men 365 dage om året."

I Kommissionens henstilling til medlemsstaterne, der blev vedtaget i dag, blev der fastsat en lang række foranstaltninger specifikt med henblik på løngennemsigtighed, bl.a.:

  • Arbejdstagernes ret til at anmode om oplysninger om lønniveauerne, herunder supplerende eller variable komponenter såsom bonusser eller løn i naturalier fordelt efter køn.

  • Arbejdstagernes regelmæssige rapportering om gennemsnitslønnen efter arbejdstagerkategori eller stilling fordelt efter køn (gælder kun store og mellemstore virksomheder).

  • Gennemførelse af lønrevisioner i store virksomheder (ekskl. små og mellemstore virksomheder), som på anmodning stilles til rådighed for arbejdstager­repræsentanterne og arbejdsmarkedets parter.

  • Medtagelse af spørgsmål om ligeløn (og lønrevisioner) i de kollektive overens­komstforhandlinger.

    Medlemsstaterne skal gennemføre mindst en af disse foranstaltninger afhængigt af situationen i deres land.

    Af andre foranstaltninger blev det foreslået at medtage indsamlingen af bedre og ajourførte statistiske data om kønsbestemte lønforskelle, en klar definition af "arbejde af samme værdi" og fremme af kønsneutrale jobevalueringer og ‑klassifikationssystemer, større inddragelse af de nationale ligestillingsorganer, når man skal løse problemet med kønsbestemte lønforskelle, overvågning og håndhævelse af ligelønsprincippet og oplysningsaktiviteter.

Næste fase: Medlemsstaterne har frist til 31. december 2015 til at informere Kommissionen om, hvilke skridt de har taget for at efterkomme henstillingen, hvorefter Kommissionen vil vurdere de fremskridt, der er gjort, og om der er behov for en yderligere indsats.

Baggrund

Lighed mellem kønnene er et grundprincip for EU. Ligelønsprincippet har været traktatfæstet siden 1957 og er også fastsat i direktiv 2006/54/EF om ligebehandling af mænd og kvinder i beskæftigelse og erhverv.

De seneste tal fra Europa-Kommissionen viser en gennemsnitlig kønsbestemt lønforskel på 16,4 % i 2012 på tværs af EU (IP/14/190). De viser, at udviklingen nu stagnerer, efter at der i de senere år har været en svagt faldende tendens, idet tallene i de foregående år har ligget på omkring 17 % eller højere. Den svagt faldende tendens de senere år er i vid udstrækning resultatet af den økonomiske krise, som har medført et fald i mænds løn – navnlig i visse mandsdominerede sektorer såsom bygge og anlægssektoren og ingeniørvirksomhed – snarere end en stigning i kvindernes løn.

Europa-Kommissionen udsendte i december 2013 en rapport om gennemførelsen af EU's regler om ligebehandling af kvinder og mænd i beskæftigelse direktiv 2006/54/EF), hvor den pegede på flere faktorer, der hæmmer ligelønsudviklingen, bl.a. den manglende gennemsigtighed i lønsystemerne (IP/13/1227). Uden tilstrækkelige oplysninger om lønniveauerne i en organisation er det svært for en arbejdstager, der får mindre end den pågældendes modpart af det modsatte køn, at protestere over denne situation. Ifølge rapporten vil større løngennemsigtighed stille ofre for løndiskrimination bedre, fordi de så lettere kan sammenligne deres egen situation med situationen for arbejdstagere af det andet køn.

Kommissionen har dog ikke kun holdt øje med, om EU-reglerne gennemføres, som de skal, men også gjort en løbende indsats på alle fronter for at bekæmpe lønforskellen. Den har således iværksat initiativet "Lighed betaler sig", som blev gennemført i 2012 og 2013 og bestod i at arrangere workshopper og kurser for at støtte arbejdsgivernes indsats for at bekæmpe lønforskellen. Som led i det europæiske semester har den udsendt årlige landespecifikke henstillinger for at gøre opmærksom på nødvendigheden af at løse problemet med manglende ligeløn (se IP/13/463), og den har afholdt de europæiske ligelønsdage (IP/14/190) og formidlet udveksling af bedste praksis og ydet finansieringsstøtte til initiativer i medlemsstaterne via strukturfondene og foranstaltninger i civilsamfundet.

Yderligere oplysninger

MEMO/14/160

Europa-Kommissionen – Kønsbestemte lønforskelle:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_da.htm

Europa-Kommissionen – Equality Pays Off (Lighed betaler sig):

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_en.htm

Hjemmeside for Viviane Reding, næstformand i Kommissionen og EU's kommissær med ansvar for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Følg Viviane Reding på Twitter: \"https://twitter.com/VivianeRedingEU" @VivianeRedingEU

Følg EU Justice på Twitter: @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

For offentligheden: Europe Direct pr. tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. e-mail


Side Bar