Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 7. března 2014

U příležitosti Mezinárodního dne žen podniká Komise další krok k odstranění rozdílů v platech žen a mužů

Před nadcházejícím Mezinárodním dnem žen (8. března) dnes Evropská komise přijala doporučení, v němž žádá členské státy, aby se ve snaze o odstraňování rozdílů v odměňování žen a mužů zasadily o zvýšení transparentnosti mezd. Tzv. gender pay gap představuje průměrný rozdíl mezi hodinovým výdělkem žen a mužů v celé ekonomice. V posledních letech se téměř nezměnil a stagnuje na úrovni 16,4 % napříč celou Evropskou unií (IP/14/190). Důležitou součástí boje proti platové nerovnosti je větší transparentnost v odměňování, která může v mzdových strukturách firem odhalit předsudky vůči pohlaví a diskriminaci. Zaměstnanci, zaměstnavatelé a sociální partneři díky ní mohou příslušně zakročit a zajistit účinné uplatňování principu rovného odměňování. Komise členským státům doporučuje, aby transparentnost mezd zvyšovaly pomocí souboru opatření, mezi něž patří například možnost, aby si zaměstnanec mohl vyžádat informace o platech, povinnost pro podniky předkládat zprávy, audity mezd u velkých firem a zařazení otázky rovného odměňování do kolektivního vyjednávání. O opatřeních, která k provedení těchto doporučení přijaly, mají členské státy Komisi informovat do konce roku 2015.

„Evropa se o rovnost pohlaví zasazuje už od roku 1957. Počínaje zásadou stejné odměny za stejnou práci zakotvenou ve Smlouvě a konče právy na pracovišti může být Evropa hrdá na pokrok, kterého v posledních několika desítkách let dosáhla. Naše práce tím ale nekončí, poněvadž rovná mzda pro ženy v Evropě stále není faktem.Proto nyní žádáme větší transparentnost v odměňování. Kdyby podniky princip rovné mzdy opravdu respektovaly, neměly by co skrývat," uvedla místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Ženy by neměly vydělávat méně jen proto, že nevědí, kolik vydělávají jejich mužští kolegové. Větší transparentnost přispěje k odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů. Doufám, že členské státy se k této výzvě postaví čelem a udělají vše pro to, aby ženy už nepřicházely zkrátka. Rovnost žen a mužů se může společnými silami stát realitou, a to nejen na Mezinárodní den žen, ale 365 dní v roce.“

Dnes přijaté doporučení Komise pro členské státy předkládá řadu opatření, která obzvláště cílí na transparentnost mezd. Patří mezi ně:

právo zaměstnanců vyžádat si informace o výši platu, včetně informací o doplňkových a variabilních složkách mzdy, jako jsou prémie či výplaty v naturáliích, členěné podle pohlaví,

pravidelné zprávy zaměstnavatelů o průměrné výši platů podle kategorie zaměstnance nebo pozice, členěné podle pohlaví (týká se pouze velkých a středně velkých podniků),

audity mezd ve velkých podnicích (malých a středních podniků se toto netýká), které musí být na vyžádání zpřístupněny zástupcům zaměstnanců a sociálním partnerům,

zařazení otázky rovného odměňování (a auditů mezd) do kolektivního vyjednávání.

Členské státy by měly provést alespoň jedno z těchto opatření v závislosti na konkrétní situaci v jejich zemi.

K dalším navrhovaným opatřením se řadí sběr zkvalitněných a aktualizovaných statistických údajů o rozdílech v odměňování žen a mužů, jasná definice „práce rovnocenné hodnoty“ a podpora genderově neutrálních systémů hodnocení a klasifikace pracovních míst, posilování úlohy vnitrostátních subjektů zabývajících se rovností žen a mužů při řešení diskriminace v odměňování na základě pohlaví, monitorování a prosazování principu rovné mzdy a osvětová činnost.

Další kroky: Členské státy mají do 31. prosince 2015 informovat Komisi o krocích, které podnikly k provedení doporučení, načež Komise vyhodnotí pokrok a potřebu dalších kroků.

Souvislosti

Rovnost žen a mužů je jedním ze základních principů Evropské unie. Zásada stejné odměny za stejnou práci je zakotvena ve Smlouvách již od roku 1957 a zapracována je také do směrnice 2006/54/ES o rovném zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.

Podle nejnovějších údajů zveřejněných Evropskou komisí činil v roce 2012 rozdíl v platech mužů a žen 16,4 % (IP/14/190). Z těchto údajů je v posledních letech po mírně sestupném trendu zjevná stagnace, přičemž v předchozích letech se toto číslo pohybovalo okolo 17 či více procent. Za velmi mírným sestupným trendem v minulých letech stojí spíše než nárůst výdělků žen ekonomická krize, během níž výdělky mužů klesaly – zvláště v některých sektorech s převahou mužských pracovníků, např. ve stavebnictví či strojírenství.

Ve zprávě Evropské komise z prosince 2013 o uplatňování zásad rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání (směrnice 2006/54/ES) se uvádí, že rovné odměňování je narušováno řadou faktorů, mimo jiné netransparentností systémů odměňování (IP/13/1227). Pro zaměstnankyni, jejíž mzda je nižší než mzda jejích mužských protějšků, je bez adekvátních informací o výši mezd ve firmě obtížné proti této situaci protestovat. Větší transparentnost mezd může zlepšit situaci platově diskriminovaných zaměstnanců, protože ti by tak mohli snáze porovnat vlastní situaci se situací pracovníků opačného pohlaví, uvádí se ve zprávě.

Vedle monitorování řádného provádění evropských právních předpisů Komise i nadále přijímá opatření k odstraňování rozdílů v odměňování žen a mužů na všech frontách. Příkladem jsou iniciativa Rovnost se vyplácí, která probíhala v letech 2012 a 2013 a formou seminářů a školení zaměstnancům poskytovala pomoc v boji proti nerovnému odměňování, každoroční doporučení pro jednotlivé země, která jsou vydávána v rámci evropského semestru a upozorňují členské státy na potřebu zabývat se rozdíly v platech žen a mužů (viz IP/13/463), evropské dny rovného odměňování (IP/14/190), výměny osvědčených postupů, financování iniciativ členských států prostřednictvím strukturálních fondů a rovněž aktivity občanské společnosti.

Další informace

MEMO/14/160

Evropská komise – Rozdíly v platech mužů a žen:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_cs.htm

Evropská komise – Rovnost se vyplácí:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_en.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, evropské komisařky pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Viviane Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Generální ředitelství pro spravedlnost na Twitteru: @EU_Justice

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Pro veřejnost: služba Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mailem


Side Bar