Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 7 март 2014 г.

Международен ден на жената: Комисията предприема действия за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете

В навечерието на Международния ден на жената (8 март) Европейската комисия прие днес препоръка, в която приканва държавите членки да увеличат прозрачността по отношение на заплащането на жените и мъжете в опит да спомогне за премахване на разликите в заплащането между половете. Разликата в заплащането – средната разлика между почасовото възнаграждение на жените и мъжете във всички сектори на икономиката – почти не се е променила през последните години и запазва ниво от 16,4 % в Европейския съюз (IP/14/190). Повишаването на прозрачността по отношение на възнагражденията е важна част от действията за премахване на разликите в заплащането, тъй като може да разкрие неравнопоставеност на половете и дискриминация в структурата на заплащане в дадена организация. Това позволява на работниците, работодателите и социалните партньори да предприемат подходящи действия, за да се гарантира ефективно изпълнение на принципа на равно заплащане. Комисията препоръчва държавите членки да подобрят прозрачността на възнагражденията чрез „инструментариум“ от мерки, в това число даване на възможност на работниците и служителите да поискат информация относно заплащането, отчитане от страна на дружествата, одити на заплащането за големите предприятия, както и включване на принципа на равно заплащане при колективното договаряне. До края на 2015 г. държавите членки ще трябва да докладват на Комисията относно действията, които са предприели за изпълнение на препоръките.

„Европа насърчава равенството между половете от 1957 г. насам. Като се започне от заложения в Договорите принцип на равно заплащане и се стигне до правата на работното място, ние можем да се гордеем с напредъка, постигнат от Европа през последните няколко десетилетия. Нашата работа обаче не трябва да спира дотук, тъй като равното заплащане все още не се е превърнало в реалност за жените в Европа. Ето защо приканваме към повече прозрачност по отношение на възнагражденията. Ако дружествата действително зачитат принципа на равно заплащане за равен труд, то тогава не би имало какво да крият,“ заяви заместник-председателят на Комисията и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг. „Жените не следва да получават по-малки възнаграждения само защото не им се предоставя информация за това какви възнаграждения получават техните колеги от мъжки пол. По-голямата прозрачност ще спомогне за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете. Надявам се, че държавите членки ще поемат предизвикателството и ще положат усилия, за да гарантират, че жените вече няма да получават по-малко от полагащото им се възнаграждение. Заедно можем да превърнем равенството между половете в реалност — не само на Международния ден на жената, а през цялата година.“

В приетата днес препоръка на Комисията до държавите членки се излага широка гама от мерки, конкретно насочени към въпроса за прозрачността на възнагражденията, в това число:

право на служителите да поискат информация за нивото на възнагражденията, включително допълнителни или променливи компоненти, като например бонуси или плащания в натура, с разбивка по пол;

редовно отчитане от страна на работодателите на средното възнаграждение по категории служители или длъжности, с разбивка по пол (отнася се само за големите и средните дружества);

извършване на одити на заплащането в големите дружества (МСП са изключени) и предоставяне на резултатите от тях на разположение на представителите на работниците и на социалните партньори при поискване;

включване на свързани с равното заплащане въпроси (и на одити на заплащането) в колективното договаряне.

Държавите членки следва да приложат най-малко една от тези мерки, в зависимост от националните условия.

Предложени бяха и други мерки, сред които: събирането на подобрени и актуални статистически данни относно разликата в заплащането на жените и мъжете; ясно определение на понятието „труд с равна стойност“ и насърчаване на системи за оценяване и категоризиране на професионалните дейности, при които няма дискриминация по признак пол; засилване на ролята на националните органи, занимаващи се с въпросите на равенството, в борбата с основаната на пола дискриминация при заплащането; мониторинг и прилагане на принципа на равно заплащане, както и дейности за повишаване на осведомеността.

Следващи стъпки: До 31 декември 2015 г. държавите членки трябва да информират Комисията относно стъпките, които са предприели за изпълнение на препоръката, след което Комисията ще направи оценка на постигнатия напредък и необходимостта от евентуални допълнителни действия.

Контекст

Равенството между половете е един от основополагащите принципи на Европейския съюз. Принципът на равното заплащане е заложен в Договорите от 1957 г. насам и също така е включен в Директива 2006/54/ЕО за равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите.

Най-новите данни, публикувани от Европейската комисия, сочат средна разлика в заплащането на жените и мъжете в Европейския съюз през 2012 г. от 16,4 % (IP/14/190). Те показват също, че разликата се задържа на това равнище след отчетената през последните години тенденция към леко понижение. През предходните години този процент е бил около 17 % или по-висок. Тази тенденция на много леко понижение за последните години се дължи до голяма степен на икономическата криза, в резултат на която се отчита по-скоро намаляване на заплащането на мъжете – особено в някои сектори, в които са заети предимно мъже, като строителството и инженерството – отколкото увеличаване на възнагражденията не жените.

В доклад на Европейската комисия от декември 2013 г. относно прилагането на правилата на ЕС за равно третиране на жените и мъжете в областта на заетостта (Директива 2006/54/ЕО) бе направена констатацията, че равното заплащане е възпрепятствано от редица фактори, в това число липсата на прозрачност в системите на определяне на възнагражденията (IP/13/1227). Когато няма достатъчно информация относно нивото на възнагражденията в дадена организация, за едно наето лице, което получава по-ниско възнаграждение от колегите си от противоположния пол, е трудно да се противопостави на съществуващото положение. Според доклада повишаването на прозрачността на възнагражденията може да подобри положението на лицата — обект на дискриминация при заплащането, които ще са в състояние по-лесно да направят сравнение с работниците от другия пол.

Освен че следи за правилното прилагане на законодателството на ЕС, Комисията продължава да предприема действия на всички нива за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете. Сред тях са инициативата Equality Pays Off („Равенството си струва“), която се проведе през 2012 г. и 2013 г. и чиято цел бе да се помогне на работодателите в действията за премахване на разликата в заплащането между половете чрез организирането на семинари и обучения; годишните препоръки за отделните държави, отправени в рамките на Европейския семестър, с които вниманието на държавите членки бе насочено към необходимостта от преодоляване на разликата в заплащането (вж. IP/13/463); Европейските дни на равното заплащане (IP/14/190); обменът на най-добри практики; както и финансирането на инициативи на държавите членки посредством структурните фондове и действия на гражданското общество.

За повече информация:

MEMO/14/160

Европейска комисия – Разлика в заплащането на жените и мъжете:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_bg.htm

Европейска комисия – Equality Pays Off („Равенството си струва“):

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_en.htm

Уебсайт на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следвайте дейността на заместник-председателя Рединг в Twitter: @VivianeRedingEU

Следвайте EU Justice в Twitter: @EU_Justice

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

За обществеността: Europe Direct на тел. 00 800 6 7 8 9 10 11 или по ел. поща


Side Bar