Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT ET LV MT SK SL

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Euroopan komission arvio vuoden 2015 alustavista talousarviosuunnitelmista: seitsemällä jäsenvaltiolla ongelmia vaatimusten täyttämisessä

Bryssel, 28 marraskuu 2014

Euroopan komissio on saanut valmiiksi 16 euroalueen maan vuotta 2015 koskevien alustavien talousarviosuunnitelmien arvioinnin, jossa tarkasteltiin, ovatko suunnitelmat vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimusten mukaisia. Komissio totesi, että viidessä maassa ne ovat ja neljässä pääpiirtein, mutta seitsemän maan suunnitelmissa on vaarana, etteivät sopimuksen vaatimukset täyty. Arviointi kattoi koko euroalueen lukuun ottamatta Kreikkaa ja Kyprosta, jotka ovat talouden sopeutusohjelmassa.

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaavan varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskisin mukaan viime vuosina on edistytty hyvin rahoitusvakauden palauttamisessa ja julkisen talouden kestävyyden parantamisessa. ”Nyt on oikea aika toteuttaa kunnianhimoisia rakenneuudistuksia, jotta voidaan varmistaa kestävä kasvu ja uusien työpaikkojen syntyminen. Siihen tarvitaan johtajuutta ja sitoutumista sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla”, Dombrovskis totesi.

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaavan komissaari Pierre Moscovicin ilmoituksen mukaan komissio on huolellisesti arvioinut 16 euroalueen maan talousarviosuunnitelmat ja osoittanut havaitsemansa riskit. Maaliskuun alussa tehdään päätös siitä, onko vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisille lisätoimenpiteille tarvetta. Siihen mennessä komissiolla on Moscovicin mukaan parempi käsitys siitä, ovatko hallitukset pitäneet kiinni uudistussitoumuksistaan. ”On euroalueen etujen mukaista, että sitoumuksia noudatetaan, koska jokaisen on tehtävä oma osuutensa talouden elpymisen vahvistamiseksi”, hän painotti.

Jo lokakuun lopussa komissio totesi, että yhdessäkään vuotta 2015 koskevassa alustavassa talousarviosuunnitelmassa ei ollut merkkejä erityisen vakavasta vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimusten noudattamatta jättämisestä. Sopimuksella pyritään varmistamaan terve julkinen talous EU:ssa.

Viiden maan (Alankomaat, Irlanti, Luxemburg, Saksa ja Slovakia) alustavat talousarviosuunnitelmat ovat sopimuksen vaatimusten mukaisia ja neljän maan (Latvia, Slovenia, Suomi ja Viro) suunnitelmat ovat pitkälti vaatimusten mukaisia. Sen sijaan seitsemän maan (Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Malta, Portugali ja Ranska) tapauksessa on komission lausuntojen mukaan vaarana, että suunnitelmat eivät ole vaatimusten mukaisia. Komissio kehottaa kahden viimeksi mainitun ryhmän maita toteuttamaan budjettimenettelyissään tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vuoden 2015 talousarvio olisi sopimuksen mukainen.

Joissakin tapauksissa noudattamatta jättämisen riski vaikuttaa liiallisen alijäämän menettelyssä mahdollisesti toteutettaviin toimiin. Komissio tarkastelee Ranskan, Italian ja Belgian tilannetta maaliskuun 2015 alussa. Tarkastelun pohjana käytetään talousarviolakeja ja rakenneuudistusohjelmiin tehtäviä tarkennuksia, joista kansalliset viranomaiset ilmoittivat komissiolle 21. marraskuuta päivätyissä kirjeissä. Nämä kolme jäsenvaltiota ovat sitoutuneet hallintonsa korkeimmalla tasolla hyväksymään kasvua tukevia rakenneuudistuksia ja toteuttamaan ne viimeistään vuoden 2015 alussa. Kyseisten uudistusten uskotaan vaikuttavan julkisen talouden kestävyyteen keskipitkällä aikavälillä.

Alijäämän odotetaan supistuvan euroalueella

Maakohtaisten analyysien lisäksi komissio on arvioinut yleistä julkisen talouden tilannetta ja finanssipolitiikan viritystä euroalueella kokonaisuutena. Kuudentoista jäsenvaltioiden yhteenlaskettu alijäämä oli vuonna 2013 ensimmäistä kertaa vuoden 2008 jälkeen alle 3 prosenttia suhteessa BKT:hen. Suunnitelmien perusteella alijäämän odotetaan jatkavan supistumistaan 2,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2014 ja 2,2 prosenttiin vuonna 2015. Komission syksyn talousennusteessa esittämässä arviossa supistuminen on hieman vaatimattomampaa (0,2 prosenttiyksikköä); sen mukaan alijäämä olisi 2,4 prosenttia vuonna 2015.

Näiden maiden yhteenlasketun velkasuhteen on alustavien talousarviosuunnitelmien mukaan määrä pysyä lähes muuttumattomana. Tänä vuonna sen on arvioitu olevan noin 92,5 prosenttia suhteessa BKT:hen). Komissio ennustaa velkasuhteen kasvavan vähän: vuoden 2014 93,1 prosentista 93,6 prosenttiin vuonna 2015.

Finanssipolitiikan viritys pitäisi säilyttää pitkälti neutraalina

Kokonaisuutena tarkasteltuna julkisen talouden vakauttaminen pysähtyi euroalueen 16 maassa vuonna 2014, ja komission ennusteen mukaan finanssipolitiikan viritys säilyy pitkälti neutraalina myös vuonna 2015. Sen ansiosta saadaan tasapainoon julkisen talouden kestävyysvaatimukset, joiden taustalla vaikuttaa julkisen talouden korkea ja kasvussa oleva velkasuhde, ja tarve vahvistaa euroalueella käynnissä olevaa haurasta elpymistä. Euroalueen finanssipolitiikan virityksen säilyttäminen neutraalina, kun osaa alueen maista on kehotettu lisätoimiin vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimusten noudattamiseksi, edellyttää jonkinasteista finanssipoliittista tukea, joka on mahdollista joissakin muissa maissa käytettävissä olevan julkisen talouden liikkumavaran ansiosta. Tämä puhuu vahvasti myös komission 26. marraskuuta esittämän kunnianhimoisen Euroopan investointiohjelman puolesta.

Julkisen talouden rakenteen osalta politiikkatoimet, joilla vähennetään työhön kohdistuvaa verorasitusta, ovat askel oikeaan suuntaan. Menorakenteen muuttamisessa kasvua paremmin tukevaksi ei sen sijaan ole edistytty kuin vähän tai ei lainkaan. Tämä osoittaa, että jäsenvaltioiden politiikat on sovitettava paremmin komission työllisyys-, kasvu- ja investointipaketin painopisteisiin.

Järjestyksessä toinen kierros

Tämä oli toinen kerta, kun komissio arvioi alustavia talousarviosuunnitelmia, joissa esitetään julkisyhteisöjen ja niiden alasektoreiden talousarviotilanteen pääkohdat tulevalle vuodelle. Niiden euroalueen jäsenvaltioiden, jotka eivät ole makrotalouden sopeutusohjelmassa, piti toimittaa alustavat talousarviosuunnitelmansa viimeistään 15. lokakuuta. Arviointikierros perustuu toukokuussa 2013 voimaan tulleeseen nk. two-pack-lainsäädäntöön, jolla pyritään lisäämään talous- ja finanssipolitiikan koordinoinnin tuloksellisuutta euroalueella.

Ks.

Commission Opinions on the 2015 Draft Budgetary Plans: MEMO/14/2226

The EU's economic governance explained: MEMO/14/2180

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/budgetary_plans/index_en.htm 

IP/14/2222

Lisätietoa tiedotusvälineille

Audrey AUGIER (+32 2 297 16 07)
Margaritis SCHINAS (+32 2 296 05 24)

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar