Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 mars 2014

EU-kommissionens stöd till Ukraina

EU-kommissionen enades idag om ett paket med konkreta ekonomiska och finansiella stödåtgärder till Ukraina. Dessa åtgärder bör ses som kommissionens bidrag till en europeisk och internationell insats för att stödja Ukrainas ekonomiska och politiska reformer. Paketet kommer att läggas fram för EU:s stats- och regeringschefer före deras extra sammanträde torsdagen den 6 mars.

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande, säger:

‑ För EU är det viktigast att man uppnår en fredlig lösning på den aktuella krisen, med full respekt för internationell rätt. Samtidigt bör det internationella samfundet mobilisera för att hjälpa Ukraina att skapa ekonomisk och finansiell stabilitet. EU-kommissionen lägger idag fram ett stödpaket för en engagerande, inkluderande och reforminriktad regering som arbetar för återuppbyggnaden av en stabil och gynnsam framtid för Ukraina. Våra förslag innebär övergripande stöd på minst 11 miljarder euro under de närmaste åren från EU:s budget och EU-baserade internationella finansinstitut.

Stödpaketet till Ukraina innehåller de viktigaste konkreta åtgärderna som kommissionen föreslår på kort och medellång sikt för att bidra till att stabilisera den ekonomiska och finansiella situationen i Ukraina, bistå landet under övergångsskedet och uppmuntra till politiska och ekonomiska reformer.

Detta engagemang är både en insats för att stabilisera landet och för att stödja reformprogrammet och ytterligare öka de ukrainska myndigheternas egenansvar. Vissa av dessa åtgärder kan genomföras snabbt, andra kräver ytterligare planering och förberedelser. För många av åtgärderna är ett skyndsamt och aktivt stöd från rådet och Europaparlamentet nödvändigt.

Till grund för denna strategi ligger EU:s ambition att hjälpa Ukraina att uppfylla de förväntningar som medborgarna och det civila samhället på ett tydligt sätt gett uttryck för under de senaste veckorna i Kiev och resten av landet.

Viktiga inslag i det aktuella stödpaketet:

• 3 miljarder euro ur EU:s budget under de kommande åren samt 1,6 miljarder euro i lån för makroekonomiskt bistånd (MFA) och ett stödpaket med bidrag på 1,4 miljarder euro.

• Upp till 8 miljarder euro från Europeiska investeringsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling.

• Potentiellt 3,5 miljarder euro som överförs genom investeringsinstrumentet för grannskapspolitiken.

• Inrättandet av en plattform för samordning mellan givarna.

• Povisorisk tillämpning av ett djupgående och brett frihandelsområde när associeringsavtalet har undertecknats och, om nödvändigt, genom tidigareläggning av autonoma handelsåtgärder.

Inrättandet av en särskild arbetsgrupp på hög nivå för investeringar (Investment Forum).

• Modernisering av Ukrainas gastransiteringssystem och arbete med omvänd cirkulation, särskilt genom Slovakien.

• Påskyndande av handlingsplanen för viseringsliberalisering, inom det etablerade regelverket. Erbjudande om ett partnerskap för rörlighet.

• Tekniskt bistånd på ett antal områden, till exempel en författningsreform och reform av rättsväsendet samt förberedelser inför val.

Vägledande belopp/intervall:

Källa:

Vägledande belopp/intervall (i miljoner euro)

I. EU-kommissionen (2014–2020)

I. 1 Allmänt utvecklingsbistånd (bidrag)

1 565

Bilateral finansiering, varav:

— årliga åtgärdsprogrammet för 2014

140–200

— årliga handlingsprogram (genomsnitt) — för 2015–2020

780

— övergripande program (”mer för mer”) för 2015–2020

240–300

Investeringsinstrument för grannskapspolitiken

200–250

Instrument för att bidra till stabilitet och fred (IcSP)

20

Gusp

15

I. Makroekonomiskt stöd (lån)

1 610

I. 2 EUROPEISKA FINANSINSTITUT

EIB

upp till 3 000

EBRD

5 000

TOTALSUMMA

11 175

Läs mer:

MEMO/14/159: EU-kommissionens stöd till Ukraina

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Alejandro Ulzurrun (+32 2 295 48 67)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-­post


Side Bar