Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

TLAČOVÁ SPRÁVA

Brusel 5. marca 2014

Podpora od Európskej komisie pre Ukrajinu

Európska Komisia dnes schválila podporný balík, ktorý obsahuje konkrétne opatrenia zamerané na hospodársku a finančnú pomoc Ukrajine. Tieto opatrenia by sa mali vnímať ako príspevok Komisie k európskemu a medzinárodnému úsiliu o podporu hospodárskych a politických reforiem na Ukrajine a budú predstavené hlavám štátov a predsedom vlád EÚ pred ich mimoriadnym zasadnutím, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 6. marca.

„Najbezprostrednejšou prioritou EÚ je prispieť k mierovému riešeniu súčasnej krízy, pri plnom rešpektovaní medzinárodného práva“, uviedol predseda Barroso. „Medzinárodné spoločenstvo by sa zároveň malo mobilizovať s cieľom pomôcť Ukrajine stabilizovať jej hospodársku a finančnú situáciu. Európska Komisia dnes navrhuje balík, ktorého cieľom je pomôcť odhodlanej, inkluzívnej a reformne orientovanej vláde v snahe o zaistenie stabilnej a prosperujúcej budúcnosti Ukrajiny. Náš návrh by mohol v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov znamenať celkovú podporu z rozpočtu EÚ a od medzinárodných finančných inštitúcií so sídlom v EÚ vo výške najmenej 11 miliárd EUR.“

V rámci podporného balíka pre Ukrajinu sa stanovujú hlavné konkrétne opatrenia, ktoré Komisia navrhuje v krátkodobom a dlhodobom horizonte s cieľom pomôcť stabilizovať hospodársku a finančnú situáciu na Ukrajine, pomôcť pri transformácii a podporiť politické a hospodárske reformy.

Tento záväzok je reakciou tak v záujme pomoci pri stabilizácii krajiny, ako aj v záujme podpory reformného programu a ďalšieho posilňovania zodpovednosti ukrajinských orgánov. Zatiaľ čo niektoré z týchto opatrení je možné vykonať rýchlo, iné si budú vyžadovať ďalšie plánovanie a prípravy. Mnohé z nich si vyžadujú naliehavú a aktívnu podporu Rady a Európskeho parlamentu.

Tento prístup je založený na zámere pomôcť Ukrajine naplniť ambície, ktoré občania a občianska spoločnosť v posledných týždňoch jasne preukázali počas bezprecedentných udalostí nielen v Kyjeve, ale po celej krajine.

Kľúčové prvky dnes schváleného balíka:

• 3 miliardy EUR z rozpočtu EÚ v najbližších rokoch, 1,6 miliardy EUR vo forme pôžičiek makrofinančnej pomoci (MFA) a podporný balík grantov v objeme 1,4 miliardy EUR,

• až 8 miliárd EUR od Európskej investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj,

• potenciálne finančné prostriedky vo výške 3,5 miliardy EUR získané pákovým efektom prostredníctvom investičného nástroja európskej susedskej politiky,

• vytvorenie platformy koordinácie darcov,

• predbežné uplatňovanie prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu po podpise dohody o pridružení a v prípade potreby autonómne prednostné uskutočňovanie obchodných opatrení,

• organizácia investičného fóra/osobitnej skupiny na vysokej úrovni,

• modernizácia ukrajinského systému prepravy plynu a práca na spätnom toku plynu, najmä cez Slovensko,

• urýchlenie akčného plánu liberalizácie vízového režimu v stanovenom rámci; ponuka partnerstva v oblasti mobility,

• technická pomoc vo viacerých oblastiach od ústavnej reformy po reformu súdnictva a prípravu volieb.

Indikatívne sumy/rozpätie:

Zdroj

Indikatívne sumy/rozpätie (v miliónoch EUR)

I. EURÓPSKA KOMISIA (2014 - 2020)

I.1 Celková rozvojová pomoc (granty)

1 565

Bilaterálne krytie, pričom:

- ročný akčný program na rok 2014 (RAP)

140-200

- RAP (priemer) na obdobie rokov 2015-2020

780

- zastrešujúci program („viac za viac“) 2015-2020

240-300

Investičný nástroj európskej susedskej politiky

200-250

Nástroj na podporu stability a mieru (IcSP)

20

SZBP

15

I. 2 Makrofinančná pomoc (pôžičky)

1 610

I. 2 EURÓPSKE FINANČNÉ INŠTITÚCIE

EIB

do 3 000

EBOR

5 000

CELKOVÝ SÚČET

11 175

Ďalšie informácie:

MEMO/14/159: Podpora od Európskej komisie pre Ukrajinu 7

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Alejandro Ulzurrun (+32 2 295 48 67)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mail


Side Bar