Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. kovo 5 d.

Europos Komisijos pagalba Ukrainai

Šiandien Europos Komisija sutarė dėl pagalbos paketo, kuriame Ukrainai numatyta nemažai konkrečių ekonominės ir finansinės pagalbos priemonių. Šios priemonės, kuriomis Komisija prisideda prie Europos ir tarptautinių pastangų paremti ekonomines ir politines Ukrainos reformas, bus pateiktos ES valstybių ir vyriausybių vadovams prieš neeilinį jų posėdį ketvirtadienį, kovo 6 d.

„Svarbiausias ES prioritetas yra prisidėti prie taikaus dabartinės krizės sprendimo visapusiškai laikantis tarptautinės teisės, – sakė Komisijos pirmininkas J. M. Barroso. – Stabilizuoti ekonominę ir politinę padėtį šalyje Ukrainai taip pat turėtų padėti susitelkusi tarptautinė bendruomenė. Šiandien Europos Komisija pasiūlė priemonių paketą, parengtą siekiant padėti ryžtingai, visiems atstovaujančiai ir į reformas orientuotai vyriausybei atkurti stabilios ir klestinčios Ukrainos perspektyvą. Pagal mūsų pasiūlymą per artimiausius porą metų bendra ES biudžeto ir ES įsisteigusių tarptautinių finansinių institucijų teikiama pagalba siektų ne mažiau 11 mlrd. EUR.“

Pagalbos Ukrainai pakete nustatytos pagrindinės konkrečios priemonės, kuriomis Komisija siūlo trumpuoju ir vidutiniuoju laikotarpiais padėti stabilizuoti ekonominę ir politinę padėtį Ukrainoje, prisidėti prie pokyčių ir paskatinti politinę ir ekonominę reformą.

Šia iniciatyva siekiama ir reaguoti į padėtį, kad būtų lengviau stabilizuoti šalį, paremti reformų programą ir toliau stiprinti Ukrainos valdžios institucijų atsakomybę. Kai kurias iš šių priemonių galima įgyvendinti greitai, kitoms reikės detalesnio planavimo ir pasirengimo. Būtina, kad daugeliui šių priemonių skubiai ir aktyviai pritartų Taryba ir Europos Parlamentas.

Ši strategija grindžiama noru padėti Ukrainai įgyvendinti siekius, kuriuos pastarosiomis savaitėmis aiškiai parodė piliečiai ir pilietinė visuomenė per precedento neturinčius įvykius Kijeve ir visoje šalyje.

Pagrindiniai šiandien sutarto pagalbos paketo elementai

• Artimiausiais metais iš ES biudžeto skirti 3 mlrd. EUR – 1,6 mlrd. EUR makrofinansinės pagalbos paskolų ir 1,4 mlrd. EUR pagalbos paketas dotacijų pavidalu

• Iki 8 mlrd. EUR numatoma iš Europos investicijų banko ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko

• 3,5 mlrd. EUR gali būti pritraukti taikant Kaimynystės investicinę priemonę

• Įsteigiama donorų koordinavimo platforma

• Laikinai taikomos Glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos zonos nuostatos pasirašius Asociacijos susitarimą ir, jei reikia, autonomiškai paankstinamas prekybos priemonių taikymas

Organizuojamas aukšto lygio investavimo forumas ir (arba) darbo grupė

• Modernizuojama Ukrainos dujų tranzito sistema ir dirbama siekiant sudaryti sąlygas transportuoti dujas priešinga kryptimi (per Slovakiją)

• Paspartinamas Vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano įgyvendinimas laikantis nustatytos sistemos; pasiūloma Judumo partnerystė

• Teikiama techninė parama įvairiose srityse: nuo konstitucinės reformos iki teismų reformos ir pasirengimo rinkimams

Orientacinės sumos / intervalai

Šaltinis

Orientacinės sumos / intervalai (mln. EUR)

I. EUROPOS KOMISIJA (2014–2020 m.)

I.1. Bendra parama vystymuisi (dotacijos)

1 565

Dvišalis paketas, kurį sudaro:

- 2014 m. metinė veiksmų programa

140–200

- 2015–2020 m. metinės veiksmų programos (vidurkis)

780

2015–2020 m. bendroji programa (remiantis požiūriu „parama pagal pažangą“)

240–300

Kaimynystės investicinė priemonė,

200–250

kuria prisidedama prie Stabilumo ir taikos priemonės (IcSP)

20

BUSP

15

I.2 Makrofinansinė pagalba (paskolos)

1 610

I.2 EUROPOS FINANSŲ INSTITUCIJOS

EIB

iki 3 000

EBRD

5 000

BENDRA SUMA

11 175

Daugiau informacijos žr.

MEMO/14/159. Europos Komisijos pagalba Ukrainai

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen tel. +32 2 295 30 70

Alejandro Ulzurrun tel. +32 2 295 48 67

Mark Gray tel.+32 2 298 86 44

Natasja Bohez Rubiano tel.+32 2 296 64 70

Visuomenei Europe Direct telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštu


Side Bar