Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 5. marts 2014

Europa-Kommissionens støtte til Ukraine

Europa-Kommissionen er i dag nået til enighed om en støttepakke til Ukraine. Den peger på et antal konkrete foranstaltninger, der kan iværksættes for at yde økonomisk og finansiel støtte til landet. Foranstaltningerne skal ses som Kommissionens bidrag til en europæisk og international indsats for at støtte Ukraine økonomiske og politiske reformer, og den vil blive forelagt for EU's stats- og regeringschefer forud for deres ekstraordinære møde torsdag den 6. marts.

"EU's mest presserende opgave er at finde en fredelig løsning på den igangværende krise under fuld overholdelse af international ret", siger Kommissionens formand, José Manuel Barroso. "Sideløbende hermed bør det internationale samfund støtte Ukraine for at hjælpe landet med at stabilisere sin økonomiske og finansielle situation. Europa-Kommissionen stiller i dag forslag om en pakke, der har til formål at bistå en beslutsom, inklusiv og reformorienteret regering med at genopbygge en stabil og velstående fremtid for Ukraine. Vores forslag giver mulighed for at yde en samlet støtte på mindst 11 mia. EUR over de kommende par år fra EU-budgettet og EU-baserede internationale finansinstitutioner."

Støttepakken til Ukraine opregner de vigtigste konkrete foranstaltninger, som Kommissionen foreslår på kort og mellemlangt sigt for at hjælpe med at stabilisere den økonomiske og finansielle situation i Ukraine, bistå med overgangen og tilskynde til politiske og økonomiske reformer.

Der er både tale om at ville hjælpe med at stabilisere landet og om at støtte reformprogrammerne og yderligere fremme de ukrainske myndigheders medansvar for indsatsen. Nogle af foranstaltningerne kan iværksættes hurtigt, mens andre vil kræve mere planlægning og forberedelse. For mange af dem er det nødvendigt med omgående, aktiv støtte fra Rådet og Europa-Parlamentet.

Grundlaget for denne fremgangsmåde er ønsket om at hjælpe Ukraine med at opfylde de forventninger, borgerne og civilsamfundet har givet klart udtryk for under de seneste ugers enestående begivenheder i Kiev og hele landet.

Centrale elementer i den pakke, der i dag blev opnået enighed om

• 3 mia. EUR fra EU's budget i de kommende år, heraf 1,6 mia. EUR i makrofinansielle bistandslån og en bistandspakke i form af tilskud på 1,4 mia. EUR

• Op til 8 mia. EUR fra Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling

• Potentielt 3,5 mia. EUR via naboskabsinvesteringsfaciliteten

• Oprettelse af en donorkoordinationsplatform

• Foreløbig iværksættelse af det vidtgående og brede frihandelsområde, når associeringsaftalen er undertegnet, og om nødvendigt forudgående anvendelse af autonome handelsforanstaltninger

• Etablering af et investeringsforum på højt plan / en taskforce

• Modernisering af Ukraines gastransitsystem og arbejde på at muliggøre gasstrømme i modsat retning, blandt andet via Slovakiet

• Fremskyndelse af handlingsplanen for visumliberalisering inden for den etablerede ramme og tilbud om et mobilitetspartnerskab

• Teknisk bistand på flere områder, fra forfatnings- til retsvæsensreform og forberedelse af valg

Vejledende beløb og beløbsrammer

Kilde

Vejledende beløb og beløbsrammer (i mio. EUR)

I. EUROPA-KOMMISSIONEN (2014-2020)

I.1 Overordnet udviklingsbistand (tilskud)

1 565

Bilateral finansieringsramme med:

- Årshandlingsprogram for 2014

140-200

Årlige handlingsprogrammer (gennemsnit) for 2015-2020

780

- Paraplyprogrammet ("more for more") for 2015-2020

240-300

Naboskabsinvesteringsfaciliteten

200-250

Instrument til fremme af stabilitet og fred

20

FUSP

15

I.2. Makrofinansiel bistand (lån)

1 610

EUROPÆISKE FINANSIERINGINSTITUTIONER (2014-2016)

EIB

op til 3 000

EBRD

5 000

I ALT

11 175

Læs mere her:

MEMO/14/159: Europa-Kommissionens støtte til Ukraine

Pressekontakter:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Alejandro Ulzurrun (+32 2 295 48 67)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Henvendelser fra borgere: Europe Direct på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. e-mail


Side Bar