Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Брюксел, 5 март 2014 г.

Европейската комисия подкрепя Украйна

Европейската комисия одобри днес пакет от конкретни мерки, с които да подпомогне Украйна икономически и финансово. Тези мерки следва да се възприемат като приноса на Комисията към европейската и международната подкрепа за икономическите и политическите реформи в Украйна и ще бъдат представени на държавните и правителствените ръководители на ЕС преди извънредната им среща на 6 март (четвъртък).

„Най-неотложният приоритет за ЕС е да спомогне за намирането на мирно решение на сегашната криза при безусловно спазване на международното право“, заяви председателят Барозу. „Паралелно с това международната общност трябва да се мобилизира, за да помогне на Украйна да стабилизира икономическата и финансовата си ситуация. Европейската комисия предлага днес пакет от мерки, чиято цел е да съдейства на едно ангажирано правителство, което осигурява широко представителство и подкрепя реформите, да възстанови перспективата за сигурно и успешно бъдеще за Украйна. С предложението ни общата подкрепа от бюджета на ЕС и от международни финансови институции със седалище в ЕС може да достигне поне 11 млрд. евро през следващите няколко години“.

Пакетът за оказване на подкрепа на Украйна съдържа основните конкретни мерки, които Комисията предлага в краткосрочен и средносрочен план, за да се подпомогне стабилизирането на икономическата и финансовата ситуация в Украйна, да се подкрепи преходът и да се насърчат политическите и икономическите реформи.

Този ангажимент представлява ответна мярка както за подпомагане на стабилизирането на страната, така и за подкрепа на програмата за реформи и по-нататъшно повишаване на ангажираността на украинските власти. При все че някои от тези мерки могат да бъдат приложени бързо, други ще се нуждаят от допълнително планиране и подготовка. За много от тях е необходима спешната и активна подкрепа на Съвета и на Европейския парламент.

В основата на този подход стои амбицията да се помогне на Украйна да реализира стремежите, които бяха ясно показани от гражданите и гражданското общество по време на безпрецедентните събития в Киев и в цялата страна през последните седмици.

Основни елементи на договорения днес пакет:

• 3 млрд. евро от бюджета на ЕС през следващите години, 1,6 млрд. евро заеми под формата на макрофинансова помощ (МФП) и помощен пакет от безвъзмездни средства в размер на 1,4 млрд. евро;

• До 8 млрд. евро от Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие;

• Потенциални 3,5 млрд. евро, мобилизирани чрез Механизма за инвестиции по линия на добросъседството;

• Създаване на платформа за координация на донорите;

• Временно прилагане на задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия, когато бъде подписано споразумение за асоцииране, и ако е необходимо, чрез автономно концентриране в началото на периода на търговски мерки;

• Организиране на инвестиционен форум/работна група на високо равнище;

• Модернизиране на газопреносната система на Украйна и предприемане на мерки във връзка с преноса в обратна посока, по-конкретно през Словакия;

• Ускоряване на плана за действие за либерализиране на визовия режим съобразно установената рамка; Предложение за партньорство за мобилност;

• Техническа помощ в редица области — от конституционни до съдебни реформи и подготовка на избори.

Индикативни суми / рамки

Източник

Индикативни суми / рамки (в млн. евро)

I. ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ (2014—2020 г.)

I.1 Обща помощ за развитие (безвъзмездни средства)

1 565

Двустранен пакет, от който:

- Годишна програма за действие за 2014 г.

140-200

- Годишни програми за действие (средни стойности) - за 2015-2020 г.

780

- Всеобхватна програма („повече за повече“) за 2015-2020 г.

240-300

Механизъм за инвестиции по линия на добросъседството

200-250

Инструмент, допринасящ за стабилността и мира

20

ОВППС

15

I.2 Макрофинансово подпомагане (заеми)

1 610

I.2 ЕВРОПЕЙСКИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

ЕИБ

максимум 3 000

ЕБВР

5 000

ОБЩО ВСИЧКО

11 175

За повече информация вж.

MEMO/14/159: Европейската комисия подкрепя Украйна

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Alejandro Ulzurrun (+32 2 295 48 67)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

За обществеността: Europe Direct на тел. 00 800 6 7 8 9 10 11 или по ел. поща


Side Bar