Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 mars 2014

EU föreslår en strategi för ansvarsfull handel med mineraler från konfliktområden

EU:s utrikesrepresentant Catherine Ashton och EU:s handelskommissionär Karel De Gucht föreslår i dag en integrerad EU-strategi för att förhindra att vinster från handeln med mineraler används för att finansiera väpnade konflikter. Åtgärdspaketet kommer att göra det svårare för väpnade grupper i konfliktdrabbade områden och högriskområden att finansiera sin verksamhet genom brytning av och handel med mineraler. Strategin fokuserar på att göra det lättare för företag att skaffa tenn, tantal, volfram och guld på ett ansvarsfullt sätt och på att främja lagliga handelsvägar.

– Vi är fast beslutna att förhindra att den internationella handeln med mineraler leder till att konflikter förvärras och förlängs. Dagens initiativ om konfliktmineraler kommer i stället att underlätta för handeln att bidra till fred, samhällsgemenskap och välstånd i områden runt om i världen som påverkas av väpnade konflikter. Det är ett första steg i rätt tid från EU:s sida till stöd för ett samförstånd mellan näringslivet, det civila samhället och regeringarna i OECD-länderna för att hjälpa samhällen att dra nytta av sina naturresurser, säger Catherine Ashton och Karel De Gucht.

Kommissionen föreslår en förordning om ett EU-system med självcertifiering för importörer av tenn, tantal, volfram och guld som vill importera på ett ansvarsfullt sätt till unionen. Självcertifieringen kräver att EU-importörer av sådana malmer och metaller ska visa tillbörlig aktsamhet, dvs. att de ska undvika att orsaka skada med sin verksamhet genom att kontrollera och hantera sina inköp och sin försäljning enligt de fem stegen i OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet. Syftet är att vidta åtgärder på den punkt i leveranskedjan för dessa mineraler där dessa åtgärder får störst effekt och att underlätta för slutanvändarna att få information om tillbörlig aktsamhet. Förordningen ger EU-importörer en möjlighet att intensifiera de pågående ansträngningarna för en korrekt och legitim handel med aktörer i konfliktdrabbade länder.

I syfte att förbättra smältverkens och anrikningsverkens offentliga ansvarstagande och insynen i leveranskedjan samt för att underlätta en ansvarsfull anskaffning av mineraler, planerar EU att varje år offentliggöra en förteckning över europeiska och globala ansvarstagande smältverk och anrikningsverk. EU hör till de största marknaderna för tenn, tantal, volfram och guld med fler än 400 importörer av sådana malmer och metaller.

Förslaget till förordning åtföljs av ett meddelande som presenterar en övergripande utrikespolitisk strategi för hur man ska ta itu med sambandet mellan konflikter och handel med mineraler som utvinns i berörda områden. Meddelandet innehåller också EU:s ytterligare åtgärder till stöd för OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet och EU:s utrikespolitiska verksamhet och stöd i detta avseende. Med meddelandet bekräftar kommissionen och utrikesrepresentanten att konfliktmineraler står på EU:s utrikespolitiska dagordning och att EU kommer att vidta konkreta åtgärder på nationell och internationell nivå, inbegripet politisk dialog och diplomatiska kontakter med de länder där smältverk är belägna. Meddelandet är en del av kommissionens och utrikesrepresentantens åtagande att främja en stark och konsekvent EU-politik för råvaror och ett sätt att behandla de sammanlänkade utvecklings- och säkerhetsfrågorna på ett samordnat och strategiskt sätt.

Med dagens initiativ förslås också ett antal incitament utöver förordningen för att uppmuntra EU-företag till tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan, bl.a. följande:

  • Incitament genom offentlig upphandling för företag som säljer produkter som mobiltelefoner, skrivare och datorer som innehåller tenn, tantal, volfram och guld.

  • Finansiellt stöd till små och medelstora företag för att iaktta tillbörlig aktsamhet och till OECD:s verksamhet för kapacitetsuppbyggnad och kunskapsspridning.

  • Synligt erkännande för EU-företagens insatser för att anskaffa mineraler på ett ansvarsfullt sätt från konfliktdrabbade länder eller områden.

  • Politisk dialog och diplomatiska kontakter med regeringar i länder där utvinning, bearbetning och konsumtion äger rum i syfte att uppmuntra till ökad aktsamhet.

  • Råvarupolitiska förhandlingar, däribland i samband med initiativ för tillbörlig aktsamhet med flera parter.

  • Utvecklingssamarbete med de berörda länderna.

  • Stöd från EU:s medlemsstater genom nationella åtgärder och instrument.

Bakgrund

Förslaget till förordning bygger på ett offentligt samråd, en konsekvensbedömning och omfattande samråd med OECD, näringslivet, det civila samhället samt med institutioner i producentländerna.

Det är ett svar på Europaparlamentets begäran från 2010 att EU skulle lagstifta på samma sätt som USA, som kräver att de företag som använder konfliktmineraler ska deklarera ursprung och visa tillbörlig aktsamhet.

Den svåra marknadssituationen i området kring de stora afrikanska sjöarna framhölls i det offentliga samrådet och i konsekvensbedömningen och föranledde kommissionen att utveckla en alternativ men kompletterande målinriktad modell. Kommissionen tillkännagav också i särskilda meddelanden om Råvaror och marknader för basprodukter och Handel, tillväxt och utveckling sin avsikt att undersöka sätt att öka insynen i leveranskedjan.

Läs mer:

Vanliga frågor om ansvarsfull anskaffning av mineraler från konfliktområden

Länk till förslaget till förordning

Länk till kommissionens och utrikesrepresentantens gemensamma meddelande

Länk till kommissionens arbetsdokument

Länk till den externa undersökningen

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

Outcome of the public consultation

Kontaktpersoner:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

För allmänheten: Europa direkt, tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post


Side Bar