Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 5. marca 2014

EÚ navrhuje stratégiu zodpovedného obchodovania s nerastmi z konfliktných oblastí

Vysoká predstaviteľka (VP) EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonová a komisár EÚ pre obchod Karel De Gucht dnes navrhli integrovaný prístup EÚ s cieľom zabrániť, aby sa zisky z obchodovania s nerastmi používali na financovanie ozbrojených konfliktov. Balík opatrení sťaží ozbrojeným skupinám v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach financovanie ich činnosti z ťažby nerastov a obchodovania s nimi. Cieľom prístupu je uľahčiť spoločnostiam získavanie cínu, tantalu, volfrámu a zlata zodpovedným spôsobom a podporiť legitímne kanály obchodovania.

Sme povinní zamedziť tomu, aby medzinárodný obchod s nerastmi vyostroval alebo udržiaval konflikty," uviedli vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Catherine Ashtonová a komisár EÚ pre obchod Karel De Gucht. Dnešná iniciatíva týkajúca sa nerastov z konfliktných oblastí pomôže, aby sa obchodovalo v prospech mieru, komunít a prosperity v tých oblastiach sveta, ktoré sú ovplyvnené ozbrojenými konfliktmi. Ide o prvý a plánovaný príspevok EÚ na podporu konsenzu, ktorý dosiahli podniky, občianska spoločnosť a vlády krajín OPSE s cieľom pomáhať komunitám, aby čerpali prospech zo svojich prírodných zdrojov.“

Komisia predkladá návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém EÚ na samocertifikáciu dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a zlata, ktorí sa rozhodnú zodpovedne dovážať do Únie. V rámci samocertifikácie sa od dovozcov EÚ týchto kovov a ich rúd vyžaduje, aby vykonávali náležitú starostlivosť s cieľom zamedziť nepriaznivým účinkom v dotknutých oblastiach, a to prostredníctvom monitorovania a riadenia svojich nákupov v súlade s piatimi krokmi usmernenia OPSE o náležitej starostlivosti. Cieľom je prijať opatrenia na najúčinnejšej úrovni dodávateľského reťazca EÚ v prípade týchto nerastov a zjednodušiť tok informácií týkajúcich sa náležitej starostlivosti smerom nadol v dodávateľskom reťazci ku konečným používateľom. Nariadením EÚ dostávajú dovozcovia EÚ príležitosť na to, aby prehĺbili súčasné úsilie zaistiť čisté dodávateľské reťazce pri legitímnom obchodovaní s hospodárskymi subjektmi v krajinách ovplyvnených konfliktom.

S cieľom zvýšiť verejnú zodpovednosť taviarní a rafinérií, podporiť transparentnosť dodávateľského reťazca a uľahčiť zodpovedné získavanie nerastov plánuje EÚ každoročne zverejňovať zoznam zodpovedných taviarní a rafinérií v EÚ a vo svete. EÚ patrí medzi najväčšie trhy s cínom, tantalom, volfrámom a zlatom s viac ako 400 dovozcami týchto rúd a kovov.

K navrhovanému nariadeniu je pripojené oznámenie, dokument, v ktorom sa predkladá všeobecný celkový prístup zahraničnej politiky k riešeniu spojenia medzi konfliktmi a obchodom s nerastmi, ktoré sa ťažia v dotknutých oblastiach. Stanovuje sa v ňom ďalšie zapojenie EÚ do podpory usmernenia OECD o náležitej starostlivosti a aktívna pomoc a podpora v rámci zahraničnej politiky EÚ v tomto smere. Týmto oznámením Komisia a vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka potvrdzujú, že nerasty z konfliktných oblastí patria do programu zahraničnej politiky EÚ a že EÚ prijme konkrétne opatrenia na úrovni jednotlivých krajín aj na medzinárodnej úrovni, ktoré budú zahŕňať podporu politických dialógov až po diplomatickú pomoc krajinám, v ktorých sa nachádzajú taviarne. V oznámení je vyjadrená podpora záväzku Komisie a vysokej predstaviteľky podporovať silnú a koherentnú diplomaciu EÚ v oblasti surovín, ktorá sa zaoberá spojením medzi bezpečnosťou a rozvojom spoločným a strategickým spôsobom.

V dnešnej iniciatíve sa takisto navrhuje rad stimulov, aby nariadenie podporilo náležitú starostlivosť v rámci dodávateľského reťazca zo strany spoločností EÚ, ako sú:

stimuly v rámci verejného obstarávania pre spoločnosti, ktoré predávajú výrobky, ako sú mobilné telefóny, tlačiarne a počítače obsahujúce cín, tantal, volfrám a zlato,

finančná podpora pre MSP, aby vykonávali náležitú starostlivosť a pre OECD na budovanie kapacít a podporné činnosti,

viditeľné uznanie úsilia spoločností EÚ, ktoré získavajú zdroje zodpovedným spôsobom z krajín alebo oblastí ovplyvnených konfliktom,

politické dialógy a diplomatická pomoc pre vlády v krajinách ťažby, spracovania a spotreby s cieľom podporiť širšie uplatňovanie náležitej starostlivosti,

diplomacia v oblasti surovín v kontexte iniciatív v oblasti náležitej starostlivosti na úrovni viacerých zainteresovaných strán,

rozvojová spolupráca s dotknutými krajinami,

podpora zo strany členských štátov EÚ prostredníctvom ich vlastných politík a nástrojov.

Súvislosti

Návrh nariadenia vychádza z verejnej konzultácie, posúdenia vplyvu a rozsiahlych konzultácii s OECD, podnikmi, občianskou spoločnosťou, ako aj s inštitúciami v produkujúcich krajinách.

Je reakciou na výzvu Európskeho parlamentu z roku 2010, aby EÚ prijala právne predpisy v súlade s právnymi predpismi Spojených štátov amerických, v ktorých sa od amerických spoločností používajúcich nerasty z konfliktných oblastí vyžaduje, aby preukazovali ich pôvod a vykonávali náležitú starostlivosť.

Verejná konzultácia a posúdenie vplyvu poukázali na ťažkú situáciu na trhu v oblasti Veľkých jazier, čo podnietilo Komisiu, aby vypracovala alternatívny, ale cielený a doplnkový model. Komisia takisto v osobitných oznámeniach Komoditné trhy a suroviny a Obchod, rast a rozvoj oznámila svoj zámer preskúmať spôsoby, ako dosiahnuť väčšiu transparentnosť v rámci dodávateľského reťazca.

Ďalšie informácie:

Často kladené otázky týkajúce sa zodpovedného získavania nerastov z konfliktných oblastí

Odkaz na návrh nariadenia

Odkaz na spoločné oznámenie Európskej komisie a vysokej predstaviteľky

Odkaz na pracovný dokument útvarov Komisie

Odkaz na externú štúdiu

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

Outcome of the public consultation

Kontaktné osoby:

John Clancy (+32 2 295 3773)

Helene Banner (+32 2 295 2407)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom


Side Bar