Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 5 marca 2014 r.

UE proponuje odpowiedzialną strategię w odniesieniu do handlu minerałami pozyskiwanymi ze stref konfliktu

Wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton oraz komisarz UE ds. handlu Karel De Gucht zaproponowali dziś zintegrowane podejście UE pozwalające na zatrzymanie zysków z handlu minerałami wykorzystywanych do finansowania konfliktów zbrojnych. Pakiet środków utrudni grupom zbrojnym w obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka finansowanie swoich działań poprzez wydobywanie minerałów i handel nimi. Celem tego podejścia jest ułatwienie przedsiębiorstwom pozyskiwania cyny, tantalu, wolframu i złota w sposób odpowiedzialny oraz zachęcanie do handlu legalnymi kanałami.

„Zobowiązaliśmy się chronić międzynarodowy handel minerałami przed intensyfikacją lub utrwalaniem się konfliktu”, oświadczyli wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Catherine Ashton i komisarz UE ds. handlu Karel De Gucht. „Dzisiejsza inicjatywa w sprawie »minerałów z objętych konfliktami regionów« pomoże wykorzystać handel na rzecz pokoju, społeczności i dobrobytu na obszarach na całym świecie dotkniętych konfliktami zbrojnymi. Jest to pierwszy wkład ze strony UE podjęty w odpowiednim czasie we wsparcie konsensusu osiągniętego przez przedsiębiorstwa, społeczeństwo obywatelskie i rządy w krajach OECD , którego celem jest pomoc społecznościom w wykorzystywaniu ich zasobów naturalnych”.

Komisja proponuje projekt rozporządzenia ustanawiającego unijny system certyfikacji własnej dla importerów cyny, tantalu, wolframu i złota, którzy zdecydowali się na ich przywóz w sposób odpowiedzialny do Unii. Certyfikacja własna wymaga od unijnych importerów tych metali i ich rud »należytej staranności«, co oznacza unikanie wyrządzania szkód w terenie, poprzez monitorowanie zakupu i sprzedaży oraz zarządzanie nimi zgodnie z pięcioma krokami wytycznych OECD dotyczących należytej staranności. Celem jest działanie na najskuteczniejszym poziomie unijnego łańcucha dostaw tych minerałów oraz ułatwienie przepływu informacji dotyczących należytej staranności do użytkowników końcowych. Rozporządzenie daje unijnym importerom szansę pogłębienia nieustających wysiłków na rzecz zapewnienia czystych łańcuchów dostaw w legalnym handlu z podmiotami w krajach dotkniętych konfliktem.

W celu pogłębienia odpowiedzialności publicznej hut i rafinatorów, zwiększenia przejrzystości łańcucha dostaw i ułatwienia odpowiedzialnego zaopatrzenia w minerały, UE zamierza co roku publikować wykaz »odpowiedzialnych hut i rafinatorów« w UE i na świecie. UE, w której działa ponad 400 importerów tych rud i metali, znajduje się wśród najważniejszych rynków zbytu dla cyny, tantalu, wolframu i złota.

Do proponowanego rozporządzenia dołączony jest „komunikat” - dokument, który przedstawia ogólne kompleksowe podejście polityki zagranicznej do możliwości rozwiązania problemu zależności między konfliktem a handlem minerałami wydobywanymi na obszarach dotkniętych konfliktem. Określa on również dalsze zaangażowanie UE we wspieranie wytycznych OECD dotyczących należytej staranności, jak również zamierzenia polityki zagranicznej UE oraz jej wsparcie w tym zakresie. Za pośrednictwem tego komunikatu, Komisja Europejska i wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca potwierdzają, że „minerały z regionów ogarniętych konfliktami” są częścią programu polityki zagranicznej UE oraz że UE podejmie konkretne działania na szczeblu krajowym i międzynarodowym — od wspierania dialogów politycznych po pomoc dyplomatyczną krajom, w których mieszczą się huty. Komunikat popiera zobowiązanie Komisji Europejskiej i wysokiej przedstawiciel do promocji silnej i spójnej dyplomacji UE w zakresie surowców, podejmującej działania na rzecz stworzenia związku między rozwojem a bezpieczeństwem w konsekwentny i strategiczny sposób.

W ramach dzisiejszej inicjatywy zaproponowano również szereg bodźców wspierających rozporządzenie i sprzyjających należytej staranności w realizacji łańcucha dostaw przez przedsiębiorstwa UE, wśród których znajdują się:

zachęty ze strony sektora zamówień publicznych dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż produktów takich jak telefony komórkowe, drukarki i komputery, które zawierają cynę, tantal, wolfram i złoto;

wsparcie finansowe dla MŚP zachęcające do podejmowania należytej staranności i dla OECD na rzecz budowania potencjału i pomocy;

wyraźne uznanie wysiłków podejmowanych przez unijne przedsiębiorstwa, które pozyskują minerały w sposób odpowiedzialny z krajów lub obszarów dotkniętych konfliktem;

dialogi polityczne i pomoc dyplomatyczna rządów dla krajów, w których ma miejsce wydobycie, przetwarzanie i konsumpcja, w celu zachęty do szerszego stosowania należytej staranności;

dyplomacja w zakresie surowców, w tym w kontekście inicjatyw dotyczących należytej staranności z udziałem wielu zainteresowanych stron;

współpraca na rzecz rozwoju z krajami, których dotyczy postępowanie;

wsparcie realizowane przez państwa członkowskie UE za pośrednictwem ich wewnętrznych polityk i instrumentów.

Kontekst

Wniosek w sprawie rozporządzenia opiera się na wynikach konsultacji społecznych, ocenie skutków oraz obszernych konsultacjach z OECD, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim, jak również z instytucjami w krajach-producentach.

Stanowi on odpowiedź na wezwanie Parlamentu Europejskiego w 2010 r. w sprawie stanowienia prawa przez UE na takich samych zasadach jak Stany Zjednoczone, które wymagają od swoich przedsiębiorstw stosujących „minerały z regionów ogarniętych konfliktami” deklarowania ich pochodzenia i zachowywania należytej staranności.

Konsultacje publiczne i ocena skutków podkreśliły w ten sposób trudną sytuację na rynku w regionie Wielkich Jezior, która zachęciła Komisję Europejską do opracowania alternatywnego, ale ukierunkowanego i komplementarnego modelu. Ponadto Komisja Europejska ogłosiła w specjalistycznej publikacji pt.: Rynki towarowe i surowce oraz w swoim Komunikacie pt.: Handel, wzrost gospodarczy i rozwój swój zamiar wypracowania sposobów pozwalających na zwiększenie przejrzystości łańcucha dostaw.

Dodatkowe informacje:

Najczęściej zadawane pytania na temat odpowiedzialnego pozyskiwania surowców mineralnych pochodzących ze stref konfliktu

Link do projektu rozporządzenia

Link do wspólnego komunikatu Komisji Europejskiej i wysokiej przedstawiciel

Link do dokumentu roboczego służb Komisji

Link do analizy zewnętrznej

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

Outcome of the public consultation

Kontakt:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Kontakt dla obywateli: Europe Direct nr telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 lub e-mail e­mail


Side Bar