Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 5. martā

ES ierosina atbildīgu stratēģiju tirdzniecībai ar konfliktu zonās iegūtiem izrakteņiem

ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Ketrina Eštone un ES tirdzniecības komisārs Karels de Gihts šodien ierosināja integrētu ES pieeju ar mērķi nepieļaut to, ka no izrakteņu tirdzniecības gūtā peļņa tiek izmantota bruņotu konfliktu finansēšanai. Pateicoties pasākumu kopumam, bruņotām grupām konfliktu skartās un augsta riska teritorijās būs grūtāk finansēt savas darbības ar izrakteņu ieguves un tirdzniecības palīdzību. Saskaņā ar šo pieeju galvenā uzmanība tiks veltīta tam, lai uzņēmumiem būtu vieglāk atbildīgā veidā iegūt alvu, tantalu, volframu un zeltu, kā arī lai veicinātu likumīgus tirdzniecības kanālus.

Mēs esam apņēmušies nepieļaut, ka starptautiskā izrakteņu tirdzniecība saasina vai paildzina konfliktus,” teica Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Ketrina Eštone un ES tirdzniecības komisārs Karels de Gihts. Šodien iesniegtā iniciatīva par konfliktu zonās iegūtiem izrakteņiem palīdzēs tirdzniecībai strādāt miera labā, kā arī par labu vietējām kopienām un labklājībai bruņotu konfliktu skartajos reģionos visā pasaulē. Šī iniciatīva ir pirmais un laikus veiktais ieguldījums, ar kuru Eiropas Savienība atbalsta ESAO valstu uzņēmumu, pilsoniskās sabiedrības un valdību panākto vienprātību nolūkā palīdzēt vietējām kopienām gūt labumu no saviem dabas resursiem.”

Komisija ierosina projektu regulai, ar ko izveido ES pašsertifikācijas sistēmu alvas, tantala, volframa un zelta importētājiem, kuri izvēlas atbildīgā veidā importēt Savienībā šos izrakteņus. Saskaņā ar pašsertifikācijas prasībām šo metālu un to rūdas ES importētājiem ir jāveic „pienācīga pārbaude” (t. i., jānodrošina kaitējuma nepieļaušana uz vietas), uzraugot un administrējot savus pirkumus un pārdevumus atbilstoši ESAO Pienācīgas pārbaudes norādēs izklāstītajiem pieciem soļiem. Sistēmas mērķis ir rīkoties šo izrakteņu ES piegādes ķēdes visefektīvākajā līmenī un atvieglināt pienācīgā pārbaudē iegūtās informācijas plūsmu līdz tiešajiem lietotājiem. Regula sniedz ES importētājiem iespēju pastiprināt pašreizējos centienus, kuru mērķis ir nodrošināt „tīru” piegādes ķēdi likumīgajā tirdzniecībā ar uzņēmumiem konfliktu skartajās valstīs.

Lai palielinātu kausēšanas un rafinēšanas uzņēmumu publisko pārskatatbildību, uzlabotu piegādes ķēdes pārredzamību un atvieglinātu izrakteņu ieguvi atbildīgā veidā, ES vēlas publicēt ES un pasaules mēroga „atbildīgu kausēšanas un rafinēšanas uzņēmumu” ikgadēju sarakstu. ES ir viens no lielākajiem alvas, tantala, volframa un zelta tirgiem, jo Eiropas Savienībā ir vairāk nekā 400 šādu metālu un to rūdas importētāju.

Ierosināto regulu papildina paziņojums, kurā ir izklāstīta kopējā visaptverošā ārpolitikas pieeja par to, kā pārraut saikni starp konfliktu un konflikta skartajās teritorijās iegūto izrakteņu tirdzniecību. Paziņojumā ir izklāstīta turpmākā ES rīcība, kuras mērķis ir atbalstīt ESAO Pienācīgas pārbaudes norādes, un šajā saistībā veicamie ES ārpolitikas pasākumi un sniedzmais atbalsts. Komisija un Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece paziņojumā apstiprina, ka „konfliktu izrakteņi” ir ES ārpolitikas programmas daļa un ka ES veiks konkrētus pasākumus valstu un starptautiskajā līmenī – sākot ar atbalstu politiskajam dialogam līdz pat diplomātiskām darbībām valstīs, kurās atrodas kausēšanas uzņēmumi. Paziņojumā tiek atbalstīta Komisijas un Augstās pārstāves apņemšanās veicināt stingru un konsekventu ES „izejvielu diplomātiju”, ar kuru saskaņotā un stratēģiskā veidā ņem vērā saikni starp drošību un attīstību.

Lai mudinātu ES uzņēmumus veikt pienācīgu piegādes ķēdes pārbaudi, šodien iesniegtajā iniciatīvā ir arī ierosināti vairāki stimuli regulas atbalstam, piemēram:

publiskā iepirkuma stimuli uzņēmumiem, kas pārdod tādus izstrādājumus kā mobilos tālruņus, printerus un datorus, kuros ir alva, tantals, volframs un zelts;

finansiāls atbalsts, ka paredzēts MVU pienācīgas pārbaudes veikšanai, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (ESAO) spēju veidošanas un informēšanas pasākumiem;

redzams atzinīgs to ES uzņēmumu centienu novērtējums, kuri atbildīgā veidā iegūst izrakteņus konfliktu skartās valstīs vai reģionos;

politisks dialogs un diplomātiska saziņa ar valdībām izrakteņu ieguves, pārstrādes un patēriņa valstīs, lai mudinātu plašāk piemērot pienācīgas pārbaudes;

„izejvielu diplomātija”, tostarp pienācīgas pārbaudes jomā izstrādājot iniciatīvas ar daudzu ieinteresēto pušu iesaisti;

attīstības sadarbība ar attiecīgajām valstīm;

atbalsts, ko sniedz ES dalībvalstis, izmantojot savas stratēģijas un instrumentus.

Vispārīga informācija

Regulas priekšlikums balstās uz sabiedrisko apspriešanu, ietekmes novērtējumu un intensīvām apspriedēm ar ESAO, uzņēmumiem un pilsonisko sabiedrību, kā arī ar iestādēm ražotājvalstīs.

Regulas priekšlikums atbilst aicinājumam, kuru 2010. gadā izteica Eiropas Parlaments, proti, pieņemt Eiropas Savienībā tiesību aktus, kas ir līdzīgi ASV tiesību aktiem šajā jomā; tajos ir noteikts, ka ASV uzņēmumiem, kas izmanto „konfliktu izrakteņus”, ir jādeklarē to izcelsme un jāveic pienācīga pārbaude.

Sabiedriskajā apspriešanā un ietekmes novērtējumā tika uzsvērta sarežģītā tirgus situācija Lielo ezeru reģionā, un tas Komisijai lika izstrādāt alternatīvu, taču mērķtiecīgu un papildinošu modeli. Specializētajā publikācijā „Preču tirgi un izejvielas” un savā paziņojumā „Tirdzniecība, izaugsme un attīstība” Komisija arī paziņoja par savu nodomu izvērtēt veidus, kā padarīt piegādes ķēdi pārredzamāku.

Plašāka informācija:

Bieži uzdoti jautājumi par izrakteņu ieguvi atbildīgā veidā konfliktu zonās

Saite uz regulas projektu

Saite uz Eiropas Komisijas un Augstās pārstāves kopīgo paziņojumu

Saite uz Komisijas dienestu darba dokumentu

Saite uz ārējo pētījumu

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

Outcome of the public consultation

Kontaktpersonas:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Iedzīvotāji var sazināties ar Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e-pastu


Side Bar