Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. kovo 5 d.

ES siūlo atsakingos prekybos naudingosiomis iškasenomis iš konfliktinių zonų strategiją

ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton ir už prekybą atsakingas ES Komisijos narys Karelas De Guchtas šiandien pasiūlė integruotą ES požiūrį į tai, kaip užkirsti kelią gauti pelną iš prekybos naudingosiomis iškasenomis, kuris naudojamas ginkluotiems konfliktams finansuoti. Parengtu priemonių paketu siekiama, kad ginkluotoms grupuotėms konfliktinėse ir didelės rizikos zonose būtų sudėtinga savo veiklą finansuoti iš naudingųjų iškasenų kasybos ir prekybos jomis. Pagrindinis požiūrio akcentas – sudaryti palankesnes sąlygas bendrovėms atsakingai pirkti alavą, tantalą, volframą ir auksą ir stiprinti teisėtos prekybos kanalus.

Esame įsipareigoję užkirsti kelią tarptautinei prekybai naudingosiomis iškasenomis, susijusiomis su stiprėjančiu ar besitęsiančiu konfliktu, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė Catherine Ashton ir už prekybą atsakingas ES Komisijos narys Karelas De Guchtas. Šia konfliktinių zonų naudingųjų iškasenų iniciatyva siekiama, kad prekyba būtų stiprinama taika, ji būtų naudinga bendruomenėms ir ja būtų prisidedama prie klestėjimo tose pasaulio vietovėse, kuriose vyksta kariniai konfliktai. Tai pirmas ir laiku žengtas ES žingsnis, kuriuo remiamas verslo sektoriaus, pilietinės visuomenės ir EBPO šalių vyriausybių sutarimas padėti bendruomenėms pasinaudoti jų turimais gamtos ištekliais.

Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo nustatoma atsakingai importuoti į Sąjungą pasirinkusių alavo, tantalo, volframo ir aukso importuotojų pasitvirtinimo ES sistema. Pagal pasitvirtinimo sistemą minėtų metalų ir jų rūdų ES importuotojai turi atlikti išsamų patikrinimą (t. y. vengti daryti žalą) ir stebėti savo vykdomus pirkimus ir pardavimus bei juos administruoti, laikydamiesi penkių etapų pagal EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas. Tikslas – užtikrinti, kad šių naudingųjų iškasenų ES tiekimo grandinė būtų kuo veiksmingesnė, ir supaprastinti per išsamų patikrinimą gautos informacijos srautą galutiniams naudotojams. Reglamentu ES importuotojams sudaroma galimybė stiprinti dedamas pastangas, kuriomis siekiama skaidrių tiekimo grandinių teisėtai prekiaujant su veiklos vykdytojais konfliktinėse šalyse.

Norėdama didinti lydyklų ir rafinavimo įmonių viešąją atskaitomybę ir tiekimo grandinės skaidrumą, taip pat supaprastinti atsakingą naudingųjų iškasenų pirkimą, ES ketina kasmet skelbti ES ir pasaulinio masto atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių sąrašus. ES yra viena didžiausių alavo, tantalo, volframo ir aukso rinkų – joje veikia daugiau nei 400 tokių rūdų ir metalų importuotojų.

Prie siūlomo reglamento pridedamas komunikatas, kuriame pateikiamas bendras visapusis užsienio politikos požiūris į tai, kaip nutraukti sąsają tarp konflikto ir prekybos konfliktinėse zonose išgautomis naudingosiomis iškasenomis. Jame nustatyta, kaip ES toliau prisidės prie EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų taikymo, taip pat apibrėžtos su tuo susijusios ES užsienio politikos informavimo priemonės ir parama. Komunikatu Komisija ir Komisijos pirmininko pavaduotoja bei vyriausioji įgaliotinė patvirtina, kad konfliktinių zonų naudingosios iškasenos yra įtrauktos į ES užsienio politikos darbotvarkę ir kad ES imsis konkrečių veiksmų šalies ir tarptautiniu lygmeniu – rems politikos dialogus ir rengs diplomatines informavimo priemones šalims, kuriose veikia daugiausia lydyklų. Komunikatu patvirtinamas Komisijos ir vyriausiosios įgaliotinės įsipareigojimas skatinti aktyvią ir nuoseklią ES diplomatiją žaliavų srityje ir bendrai strategiškai aiškintis saugumo bei vystymosi santykį.

Šia iniciatyva taip pat siūlomos kelios toliau išvardytos priemonės, skirtos padėti įgyvendinti reglamentą, kuriuo ES bendrovės skatinamos atlikti išsamų tiekimo grandinės patikrinimą:

viešųjų pirkimų srities paskatos bendrovėms, parduodančioms tokius produktus, kaip mobiliuosius telefonus, spausdintuvus ir kompiuterius, kurių sudėtinėse dalyse yra alavo, tantalo, volframo ir aukso;

finansinė parama MVĮ, kad jos galėtų atlikti išsamų patikrinimą, taip pat finansinė parama EBPO gebėjimų stiprinimo ir informavimo veiksmams;

ES bendrovių, kurios atsakingai perka iš konfliktinių šalių ar zonų, pastangų viešas pripažinimas;

politikos dialogai su šalių, kuriose išgaunamos, apdorojamos ir naudojamos naudingosios iškasenos, vyriausybėmis ir diplomatinės informavimo priemonės, siekiant skatinti kuo platesniu mastu atlikti išsamius patikrinimus;

diplomatija žaliavų srityje, atsižvelgiant į daugelio suinteresuotųjų šalių išsamaus patikrinimo iniciatyvas;

vystomasis bendradarbiavimas su susijusiomis šalimis;

ES valstybių narių skiriama parama vykdant savo politiką ir priemones.

Pagrindiniai faktai

Reglamento pasiūlymas pagrįstas viešomis konsultacijomis, poveikio vertinimu ir nuodugniomis konsultacijomis su EBPO, verslo sektoriumi, pilietine visuomene ir šalių gamintojų institucijomis.

Jis parengtas atsižvelgiant į 2010 m. Europos Parlamento raginimą priimti ES teisės aktus, kurie atitiktų JAV teisės aktus, kuriais reikalaujama, kad konfliktinių zonų naudingąsias iškasenas naudojančios bendrovės deklaruotų tokių naudingųjų iškasenų kilmę ir atliktų išsamų patikrinimą.

Per viešas konsultacijas ir atliekant poveikio vertinimą akcentuota sudėtinga rinkos padėtis Didžiųjų ežerų regione, dėl kurios Komisija paskatinta rengti alternatyvų, tačiau tikslinį papildomą modelį. Be to, specializuotoje publikacijoje Biržos prekių rinkos ir žaliavos ir komunikate Prekyba, augimas ir vystymasis Komisija paskelbė ketinanti ieškoti būdų, kaip tiekimo grandinę padaryti skaidresnę.

Daugiau informacijos

Dažnai užduodami klausimai dėl atsakingo naudingųjų iškasenų pirkimo iš konfliktinių zonų

Nuoroda į reglamento projektą

Nuoroda į Europos Komisijos ir vyriausiojo įgaliotinio bendrą komunikatą

Nuoroda į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą

Nuoroda į nepriklausomą tyrimą

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

Outcome of the public consultation

Asmenys ryšiams:

John Clancy, tel. +32 2 295 37 73,

Helene Banner, tel. +32 2 295 24 07,

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas


Side Bar