Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5. maaliskuuta 2014

EU ehdottaa vastuullista kauppastrategiaa mineraalien hankintaan konfliktialueilta

EU:hun halutaan yhtenäinen lähestymistapa, jolla estetään mineraaleilla käytävästä kaupasta saatavien voittojen käyttö aseellisten konfliktien rahoittamiseen. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Catherine Ashtonin ja EU:n kauppakomissaari Karel de Gucht tekivät tänään asiaa koskevan ehdotuksen. Ehdotetulla toimenpidepaketilla tehdään konflikteista kärsivien ja korkean riskin alueiden aseellisille ryhmille vaikeammaksi rahoittaa toimintaansa mineraalien louhinnalla ja kaupalla. Lähestymistavan keskeisenä periaatteena on helpottaa yritysten mahdollisuuksia hankkia tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa vastuullisesti ja edistää laillisten kaupankäyntikanavien käyttöä.

Vakaa aikomuksemme on estää se, että kansainvälinen mineraalikauppa pahentaisi tai venyttäisi konflikteja”, totesivat korkea edustaja ja varapuheenjohtaja Catherine Ashton ja kauppakomissaari Karel de Gucht. Tänään esitetyn konfliktialueiden mineraaleja koskevan aloitteen myötä kaupankäynti voi paremmin edistää rauhaa, tukea yhteisöjä ja lisätä hyvinvointia aseellisista selkkauksista kärsivillä alueilla eri puolilla maailmaa. Se on EU:n ensimmäinen ja oikea-aikainen toimenpide, joka tukee OECD-maiden yritysten, kansalaisyhteiskunnan ja hallitusten yhteisymmärryksessä tekemää päätöstä auttaa asianomaisia yhteisöjä hyödyntämään luonnonvarojaan.

Komission esittämässä asetusluonnoksessa ehdotetaan, että perustetaan omaehtoiseen vakuutukseen perustuva EU:n järjestelmä niille tinan, tantaalin, volframin ja kullan tuojille, jotka valitsevat vastuullisen unioniin tuonnin. Omaehtoisen vakuutuksen järjestelmässä edellytetään, että kyseisten metallien ja niiden malmien tuojat EU:ssa noudattavat nk. due diligence ‑periaatteita — eli ”asianmukaista huolellisuutta”, jotta vältetään aiheuttamasta haitallisia vaikutuksia asianomaisilla alueilla — valvomalla ja hallitsemalla osto- ja myyntitapahtumiaan OECD:n viisivaiheisten due diligence -ohjeiden mukaisesti. Tavoitteena on toimia tehokkaimmalla mahdollisella tasolla kyseisten mineraalien toimitusketjussa EU:ssa ja helpottaa due diligence -tietojen kulkua loppukäyttäjille asti. Asetus antaa EU:n tuojille mahdollisuuden tehostaa nykyisiä toimia, joilla pyritään varmistamaan toimitusketjun puhtaus laillisessa kaupankäynnissä konfliktien koettelemien maiden toimijoiden kanssa.

Lisätäkseen sulattamojen ja jalostamojen julkista vastuuvelvollisuutta, parantaakseen toimitusketjun avoimuutta ja helpottaakseen vastuullista mineraalien hankintaa EU aikoo julkaista vuosittain luettelon vastuullisista sulattamoista ja jalostamoista EU:ssa ja koko maailmassa. EU:ssa on yli 400 kyseisten malmien ja metallien tuojaa, ja se on yksi suurimmista tinan, tantaalin, volframin ja kullan markkina-alueista.

Ehdotettuun asetukseen liittyvässä tiedonannossa esitetään kattava ulkopoliittinen lähestymistapa, jonka avulla yhteys konfliktien ja niistä kärsivien alueiden mineraalikaupan välillä voitaisiin katkaista. Siinä esitetään, millä tavalla EU jatkossa sitoutuu tukemaan OECD:n due diligence -ohjeiden noudattamista ja millaisin EU:n ulkopoliittisin toimin asiaa edistetään. Komissio ja korkea edustaja / varapuheenjohtaja vahvistavat tiedonannossa, että konfliktialueiden mineraalit ovat EU:n ulkopoliittisella asialistalla ja että EU toteuttaa konkreettisia toimia niin maakohtaisesti kuin kansainvälisellä tasolla. Toimet vaihtelevat poliittisen vuoropuhelun tukemisesta diplomaattisiin toimiin sulatustoimintaa harjoittavissa maissa. Tiedonannossa kannatetaan komission ja korkean edustajan sitoutumista edistämään raaka-aineita koskevaa vahvaa ja johdonmukaista EU:n diplomatiaa, jossa käsitellään turvallisuuden ja kehityksen välistä yhteyttä strategisella yhteistoiminnalla.

Tänään esitetyssä aloitteessa ehdotetaan myös useita asetusta tukevia kannustimia, joilla EU:n yritysten toivotaan edistävän toimitusketjun due diligence -periaatteita. Kannustimia ovat esimerkiksi seuraavat:

julkisiin hankintoihin liittyvät kannustimet yrityksille, jotka myyvät tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa sisältäviä tuotteita, kuten matkapuhelimia, tulostimia ja tietokoneita;

taloudellinen tuki pk-yrityksille due diligence -periaatteiden noudattamiseen ja OECD:lle valmiuksien kehittämiseen sekä ulkopuolisiin maihin kohdistuviin toimiin;

näkyvä tunnustus niille EU:n yrityksille, jotka suorittavat vastuullista mineraalien hankintaa niistä maista tai niiltä alueilta, joilla on käynnissä konflikteja;

poliittinen vuoropuhelu ja diplomaattiset toimet mineraaleja louhivien, jalostavien ja käyttävien maiden hallitusten kanssa due diligence ‑periaatteiden laajemman käytön edistämiseksi;

raaka-ainediplomatia muun muassa sidosryhmien välisten due diligence ‑aloitteiden yhteydessä;

kehitysyhteistyö asianomaisten maiden kanssa;

EU:n jäsenvaltioiden tarjoama tuki niiden oman politiikan ja omien välineiden kautta.

Tausta

Asetusehdotus perustuu julkiseen kuulemiseen, vaikutusten arviointiin sekä OECD:n, yritysten, kansalaisyhteiskunnan ja tuottajamaiden laitosten laajaan kuulemiseen.

Sillä vastataan Euroopan parlamentin vuonna 2010 esittämään pyyntöön, jonka mukaan EU:n olisi annettava Yhdysvaltojen tapaan säädös, jossa konfliktialueiden mineraaleja käyttävien yritysten edellytetään ilmoittavan mineraalien alkuperä ja noudattavan due diligence ‑periaatteita.

Julkisessa kuulemisessa ja vaikutusten arvioinnissa korostui Afrikan suurten järvien alueen vaikea markkinatilanne, mikä sai komission kehittämään kohdennetun ja täydentävän vaihtoehtoisen toimintamallin. Lisäksi komissio ilmoitti erityisjulkaisussaan Perushyödykemarkkinat ja raaka-aineet ja siihen liittyvässä tiedonannossa Kauppa, kasvu ja kehitys aikomuksestaan tarkastella tapoja, joilla toimitusketjun avoimuutta voitaisiin lisätä.

Lisätietoja:

Usein kysyttyä konfliktialueilta peräisin olevien mineraalien vastuullisesta hankinnasta

Asetusluonnos

Euroopan komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja

Ulkopuolinen tutkimus

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

Outcome of the public consultation

Yhteyshenkilöt:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar