Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 5. märts 2014

EL esitab ettepaneku vastutustundliku kauplemise kohta konfliktipiirkondadest pärit metallidega

ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashton ja Euroopa Liidu kaubandusvolinik Karel De Gucht esitasid täna ettepaneku ELi ühtse tegutsemisviisi kohta, et teha lõpp maavaradega kauplemisest saadud kasumi kasutamisele relvastatud konfliktide rahastamiseks. Meetmepakett raskendab konflikti- ja riskipiirkondades relvastatud rühmitustel oma tegevuse rahastamist maavarade kaevandamise ja maavaradega kauplemise kaudu. Tegutsemisviisi keskne idee on muuta äriühingute jaoks lihtsamaks vastutustundlik tina, tantaali, volframi ja kulla hankimine ning soodustada legaalsete kauplemiskanalite kasutamist.

Meie kindel tahe on, et rahvusvaheline maavarakaubandus ei intensiivistaks ega põlistaks konflikte,” ütlesid kõrge esindaja ja asepresident Catherine Ashton ning ELi kaubandusvolinik Karel De Gucht. „Tänane nn konfliktimineraalide algatus aitab kaasa sellele, et kaubandus soodustaks rahu, kogukondade arengut ja jõukust maailma erinevates relvakonfliktidest mõjutatud piirkondades. See on esimene ja õigeaegne ELi samm toetamaks OECD riikide äriringkondade, kodanikuühiskonna ja valitsuste saavutatud konsensust, et kogukondadel tuleb aidata nende oma loodusvaradest kasu saada.”

Komisjon on esitanud määruse eelnõu, millega kehtestatakse tina, tantaali, volframi ja kulla importijatele, kes on otsustanud neid mineraale vastutustundlikult liitu importida, ELi enesesertifitseerimise süsteem. Enesesertifitseerimine nõuab, et need, kes neid metalle ja nende maake ELi impordivad, rakendaksid hoolsuskohustust, s.t väldiksid kohapeal kahju tekitamist, jälgides ja hallates oma ostu ja müüki OECD hoolsuskohustuse suunistes esitatud viie sammu kohaselt. Eesmärk on tegutseda nende maavarade puhul ELi tarneahela kõige mõjusamal tasandil ja hõlbustada hoolsuskohustusealase teabe jõudmist lõppkasutajateni. Määrus annab ELi importijatele konfliktidest mõjutatud riikide ettevõtjatega seaduslikult kaubeldes võimaluse suurendada oma seniseid jõupingutusi, et tagada puhas tarneahel.

Et suurendada sulatus- ja rafineerimisettevõtjate vastutust üldsuse ees, parandada tarneahela läbipaistvust ja soodustada vastutustundlikkust maavarade ostul, on EL seadnud eesmärgiks avaldada igal aastal nimekiri ELi ja maailma vastutustundlikest sulatus- ja rafineerimistehastest. ELis on rohkem kui 400 kõnealuste maakide ja metallide importijat ning seega on EL üks suuremaid tina-, tantaali-, volframi- ja kullaturge.

Kavandatud määrusele on lisatud teatis, s.o dokument, milles esitatakse üldine ja kõikehõlmav välispoliitiline vaade konfliktide seostele neist mõjutatud piirkondades kaevandatud maavaradega kauplemisega. Selles on sätestatud ELi edasine tegevus OECD hoolsuskohustuse suuniste toetamisel ning ELi välispoliitiline sihtrühmade hulgas tehtav töö ja toetustegevus selles valdkonnas. Teatisega kinnitavad komisjon ja kõrge esindaja/asepresident, et nn konfliktimineraalid on osa ELi välispoliitilisest tegevuskavast ning EL kavatseb astuda riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil konkreetseid samme, alates toetusest kuni poliitilise dialoogi ja diplomaatilise tegevuseni metallisulatusega tegelevates riikides kohapeal. Teatis toetab komisjoni ja kõrge esindaja võetud kohustust edendada tugevat ja ühtset ELi toorainediplomaatiat ning tegelda julgeoleku ja arengukoostöö vahelise seosega sidusalt ja strateegiliselt.

Tänases algatuses soovitatakse ühtlasi määruse toetuseks stiimuleid, mis õhutaksid ELi ettevõtete hulgas hoolsuskohustuse järgimist, näiteks:

stiimulid riigihangete raames ettevõtetele, kes müüvad selliseid tooteid nagu mobiiltelefonid, printerid ja arvutid, mis sisaldavad tina, tantaali, volframit ja kulda;

rahalised toetused VKE-dele, et nad täidaksid hoolsuskohustust, ning OECD-le suutlikkuse suurendamiseks ja tööks sihtrühmadega;

nähtav tunnustus ELi ettevõtete jõupingutustele, kui nad hangivad mineraale konfliktiriikidest või -piirkondadest vastutustundlikul moel;

poliitiline dialoog ja diplomaatiline töö riikidega, kes tegelevad maavarade kaevandamise, töötlemise ja tarbimisega, et propageerida hoolsuskohustuse ulatuslikumat rakendamist;

toorainediplomaatia, sealhulgas paljusid sidusrühmi hõlmavate hoolsuskohustuse algatuste raames;

arengukoostöö asjaomaste riikidega;

ELi liikmesriikide poolt nende oma poliitika ja vahendite kaudu antav toetus.

Taust

Määruse ettepaneku aluseks on avalik konsultatsioon, mõjuhinnang ja ulatuslikud konsultatsioonid OECD, äriringkondade, kodanikuühiskonna ning tootjariikide institutsioonidega.

See on vastuseks Euroopa Parlamendi 2010. aasta üleskutsele, et EL kehtestaks samalaadsed õigusnormid nagu USA, kus nõutakse, et ettevõtted, kes kasutavad nn konfliktimineraale, deklareeriksid nende päritolu ja rakendaksid hoolsuskohustust.

Avalikus konsultatsioonis ja mõjuhinnangus tõsteti esile keerulist turuolukorda Ida-Aafrika järvede piirkonnas ning selle tulemusena asus komisjon välja töötama alternatiivseid, kuid siiski sihipäraseid ja täiendavaid meetmeid. Samuti teatas komisjon eriväljaandes „Kaubaturud ja tooraine” ning teatises „Kaubandus, majanduskasv ja areng” oma kavatsusest uurida võimalusi muuta tarneahel läbipaistvamaks.

Lisateave:

Korduma kippuvad küsimused maavarade vastutustundliku hankimise kohta konfliktipiirkondadest

Link määruse eelnõule

Link Euroopa Komisjoni ja kõrge esindaja ühisteatisele

Link komisjoni talituste töödokumendile

Link välisuuringule

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

Outcome of the public consultation

Kontaktisikud:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Üldsusele: Europe Direct telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-­post


Side Bar