Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 5. marts 2014

EU forslår strategi for ansvarlig handel med mineraler fra konfliktområder

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, og EU's handelskommissær, Karel De Gucht, foreslog i dag en integreret EU-strategi for at forhindre, at indtægter fra handel med mineraler anvendes til finansiering af væbnede konflikter. Denne pakke af foranstaltninger vil gøre det vanskeligere for væbnede grupper i konfliktramte områder og højrisikoområder at finansiere deres aktiviteter ved udvinding af og handel med mineraler. Strategien sigter mod at gøre det nemmere for virksomheder at opsøge tin, tantal, wolfram og guld på en ansvarlig måde og fremme lovlige distributionskanaler.

"Vi er fast besluttede på at forhindre, at international handel med mineraler intensiverer eller bidrager til fortsættelse af konflikter", udtalte den højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen, Catherine Ashton, og EU's handelskommissær, Karel De Gucht. "Initiativet om "konfliktmineraler", som præsenteres i dag, tager sigte på at få handelen til at bidrage til fred og opbygning af lokalsamfund og velstand i de områder i verden, som er berørt af væbnede konflikter. Det er EU's første aktuelle bidrag til at støtte den enighed, der er opnået blandt virksomheder, civilsamfundsorganisationer og regeringer i OECD-landene om at hjælpe lokalsamfund til at udnytte deres naturressourcer."

Kommissionen fremlægger et forslag til en forordning, som opretter et EU-system for selvcertificering for importører af tin, tantal, wolfram og guld, som ønsker at importere på en ansvarlig måde til Unionen. Selvcertificeringen kræver, at EU-importører af disse metaller og deres malme udviser passende omhu ("due diligence") – dvs. undgår at forårsage negative konsekvenser på stedet – ved at overvåge og forvalte deres køb og salg i overensstemmelse med de fem trin i OECD's due diligence-retningslinjer. Målet er at sætte ind på det mest effektive led i EU-forsyningskæden for disse mineraler og lette strømmen af due diligence-oplysninger frem mod slutbrugerne. Forordningen giver EU-importører mulighed for at gøre en større indsats for at sikre en forsvarlig forsyningskæde, når de handler lovligt med operatører i konfliktramte lande.

EU vil årligt offentliggøre en liste over "ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder" i EU og på verdensplan for at øge smelteriernes og forædlingsvirksomhedernes offentlige ansvarlighed, forbedre gennemsigtigheden i forsyningskæden og fremme ansvarlig produktopsøgning af mineraler. Med mere end 400 importører af disse malme og metaller er EU et af de største markeder for tin, tantal, wolfram og guld.

Forslaget til forordning ledsages af en meddelelse, hvori der redegøres for den samlede omfattende udenrigspolitiske strategi for, hvordan man skal håndtere forbindelsen mellem konflikter og handel med mineraler, der udvindes i de berørte områder. Heri fastsættes EU's yderligere tilsagn om at støtte OECD's due diligence-retningslinjer og EU's udenrigspolitiske indsats og støtte i denne henseende. Med meddelelsen bekræfter Kommissionen og den højtstående repræsentant/næstformanden, at "konfliktmineraler" udgør en del af EU's udenrigspolitiske strategi, og at EU vil træffe konkrete foranstaltninger på nationalt og internationalt plan – bl.a. støtte til politiske dialoger og en diplomatisk indsats i lande med støberier. Ved meddelelsen understøttes Kommissionens og den højtstående repræsentants tilsagn om at fremme en stærk og sammenhængende diplomatisk behandling af råstofspørgsmålet fra EU's side, som tager fat på sammenhængen mellem sikkerhed og udvikling på en koordineret og strategisk måde.

I initiativet, som præsenteres i dag, foreslås desuden en række incitamenter, der understøtter forordningen ved at tilskynde EU-virksomheder til at indføre due diligence-praksis i forsyningskæden, bl.a. gennem:

incitamenter i offentlige indkøb fra virksomheder, der sælger produkter som mobiltelefoner, printere og computere, som indeholder tin, tantal, wolfram og guld

finansiel støtte til SMV'er, som indfører due diligence-praksis, og til OECD til kapacitetsopbygning og opsøgende arbejde

tydelig anerkendelse af den indsats, som EU-virksomheder, der gennemfører ansvarlig produktopsøgning i konfliktramte lande eller områder, yder

politisk dialog med og en diplomatisk indsats over for regeringerne i de lande, hvor mineralerne udvindes, forarbejdes og anvendes, for at tilskynde til en større udbredelse af due diligence-praksis

råstofdiplomati, herunder i forbindelse med due diligence-initiativer med deltagelse af flere interesseparter

udviklingssamarbejde med de berørte lande

støtte fra EU-medlemsstater gennem deres egne politikker og instrumenter.

Baggrund

Forslaget til forordning er baseret på en offentlig høring, en konsekvensanalyse og omfattende høringer af OECD, virksomheder, civilsamfundsorganisationer samt institutioner i produktionslandene.

Forslaget er udarbejdet som et svar på Europa-Parlamentets beslutning fra 2010, hvori EU opfordres til at indføre lovgivning, som svarer til den amerikanske lov, som kræver, at virksomheder, der anvender "konfliktmineraler", skal afgive en erklæring om oprindelsen af disse og udvise passende omhu.

Under den offentlige høring og i konsekvensanalysen blev der peget på den vanskelige markedssituation i De Store Søers Område, som har fået Kommissionen til at udvikle en alternativ, men målrettet og komplementær model. Kommissionen har i meddelelserne Imødegåelse af udfordringerne på råvaremarkederne og med hensyn til råstoffer og Handel, vækst og udvikling desuden redegjort for sin intention om at undersøge, hvordan man kan forbedre gennemsigtigheden i forsyningskæden.

Yderligere oplysninger:

Ofte stillede spørgsmål om ansvarlig produktopsøgning af mineraler fra konfliktramte områder

Link til forslag til forordning

Link til den fælles meddelelse fra Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant

Link til Kommissionens arbejdsdokument

Link til den eksterne undersøgelse

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

Outcome of the public consultation

Kontaktpersoner:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

For offentligheden: Europe Direct pr. telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-mail


Side Bar