Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 5. března 2014

EU předkládá politiku zodpovědného obchodování s konfliktními minerály

Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonová a komisař EU pro obchod Karel de Gucht dnes předložili jednotnou evropskou koncepci, jak zabránit financování válečných konfliktů z obchodu s nerosty. Soubor opatření má zabránit tomu, aby ozbrojené skupiny v konfliktních a rizikových oblastech financovaly své aktivity z těžby a prodeje nerostů. Cílem nového režimu je zjednodušit odpovědné získávání cínu, tantalu, wolframu a zlata a podpořit legální obchodní cesty.

Hodláme zabránit tomu, aby mezinárodní obchod s nerosty vyostřoval či prodlužovat konflikty," prohlásili Catherine Ashtonová a Karel De Gucht. Díky dnešní iniciativě věnované takzvaným konfliktním materiálům se bude moci obchod s nerostnými surovinami podílet na dosažení míru a prosperity v komunitách postižených ozbrojenými konflikty na celém světě. Tímto správně načasovaným příspěvkem EU poprvé podpořila závazek podnikatelské sféry, občanské společnosti a vlád zemí OECD pomáhat komunitám, aby dokázaly těžit se svého přírodního bohatství.“

Podle nařízení navrženého Komisí mají certifikaci původu cínu, tantalu, wolframu a zlata provádět samotní dovozci, kteří se rozhodli pro zodpovědné postupy. V rámci tohoto systému certifikace se od evropských dovozců těchto kovů a jejich rud žádá „náležitá péče“ (zamezení škodám v místě původu) prostřednictvím monitorování nákupu a prodeje podle pokynů OECD pro náležitou péči. Cílem je přijmout opatření na nejúčinnější úrovni evropského dodavatelského řetězce a zlepšit informování koncových uživatelů o tom, zda se při získávání minerálů postupovalo s náležitou péčí. Nařízení pomůže dovozcům v EU, kteří legálně obchodují s podniky ze zemí zasažených konfliktem, aby dosáhli řádných dodavatelských řetězců.

V zájmu zprůhlednění dodavatelského řetězce, zjednodušení odpovědného dobývání nerostů a zvýšení společenské odpovědnosti subjektů zabývajících se tavením a rafinací chce EU každoročně zveřejňovat seznam těchto zodpovědných subjektů v EU i na celém světě. V Unii působí přes 400 dovozců cínu, tantalu, wolframu, zlata a jejich rud, což z ní činí jeden z největších světových trhů.

Návrh nařízení je doplněn sdělením, které předkládá ucelený postoj zahraniční politiky k tomu, jak řešit vazby mezi konflikty a obchodem s minerály těženými v zasažených oblastech. EU bude pomáhat při prosazování pokynů OECD pro náležitou péči a bude se angažovat v této oblasti zahraniční politiky. V tomto sdělení Komise spolu s Catherine Ashtonovou potvrzují, že konfliktní minerály jsou součástí zahraničněpolitické agendy EU a že EU přijme konkrétní kroky vůči jednotlivým zemím i na mezinárodní úrovni, od podpory politických dialogů až po diplomatické působení v zemích, kde se provádí tavení. Komise a vysoká představitelka se ve sdělení zavazují podporovat silnou a ucelenou evropskou diplomacii v oblasti surovin, která se strategickým a souhrnným způsobem zabývá vztahem mezi bezpečností a rozvojem.

Dnešní iniciativa dále obsahuje řadu pobídek, které mají motivovat evropské společnosti k náležité péči v rámci dodavatelského řetězce, jako jsou:

pobídky v podobě veřejných zakázek pro prodejce výrobků, jako jsou mobilní telefony, tiskárny a počítače, které obsahují cín, tantal, wolfram a zlato

finanční podpora pro malé a střední podniky, aby vykonávaly náležitou péči, a pro OECD na budování kapacit a činnost v terénu

viditelné uznání úsilí evropských společností, které zodpovědným způsobem získávají kovy ze zemí či oblastí zasažených konfliktem

politické a diplomatické působení na vlády zemí, kde se minerály těží, produkují a spotřebovávají, s cílem přispět k rozsáhlejšímu uplatňování náležité péče

diplomacie v oblasti surovin, a to i v rámci režimů náležité péče, do nichž je zapojeno více stran

rozvojová spolupráce s dotčenými zeměmi

podpora ze strany členských států EU prostřednictvím jejich vlastní politiky a nástrojů

Souvislosti

Návrh nařízení vychází z veřejné konzultace, posouzení dopadů a rozsáhlých diskusí s OECD, podniky, občanskou společností a institucemi v producentských zemích.

Je reakcí na výzvu Evropského parlamentu z roku 2010, aby EU přijala podobnou legislativu jako USA, které od amerických společností používajících konfliktní minerály vyžadují hlášení jejich původu a náležitou péči.

Jak veřejná konzultace, tak posouzení dopadů poukázaly na složitou tržní situaci v oblasti Velkých jezer, což přimělo Komisi vypracovat alternativní, ale současně cílený a doplňkový model. V dokumentu Komoditní trhy a suroviny a souvisejícím sdělení Obchod, růst a rozvoj Komise rovněž zveřejnila svůj záměr vyhodnotit možné způsoby, jak přispět k transparentnosti dodavatelského řetězce.

Další informace:

Často kladené otázky o odpovědném získávání nerostů z oblastí zasažených konflikty

Odkaz na návrh nařízení

Odkaz na společné sdělení Evropské komise a vysoké představitelky

Odkaz na pracovní dokument útvarů Komise

Odkaz na externí studii

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

Outcome of the public consultation

Kontaktní osoby:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Pro veřejnost: služba Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mailem


Side Bar