Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT FI HU MT SL BG HR

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 mars 2014

Kommissionen gör en fördjupad granskning för att kartlägga makroekonomiska obalanser och utvärderar framstegen mot en konsolidering av de offentliga finanserna

Europeiska kommissionen presenterade idag sina slutsatser från granskningarna som genomförts i 17 medlemsländer1. I samma dokument utvärderar kommissionen korrigeringen av budgetunderskottet i de berörda medlemsländerna, vilket innebär en uppdatering av kommissionens utkast till budgetplaner från förra året. Detta är ett avgörande steg för den numera väletablerade europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken - Styrningen av den årliga ekonomiska cykeln där kommissionen samarbetar med medlemsländerna för att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt och sysselsättning som grundar sig på sunda offentliga finanser, i linje med Europa 2020-strategin för tillväxt.

Olli Rehn, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor och euron, säger följande:

– Vår analys som presenteras i dag visar att medlemsländerna gör framsteg när det gäller att ta itu med de underliggande ekonomiska utmaningarna. Men dessa framsteg är ojämna och i vissa fall måste de intensifieras. Vi hoppas att få se ett kraftfullt gensvar från medlemsländerna och vi är redo att stödja dem i ett konstruktivt samarbete för reformer för att stärka återhämtningen och öka sysselsättningen.

Den ekonomiska återhämtningen vinner terräng, men en hel del arbete kvarstår. Obalanser som byggts upp under mer än ett decennium kommer att kräva ytterligare politiska insatser för att Europa ska kunna återvända till en starkare men mer hållbar tillväxttakt och minskad arbetslöshet. Ett antal obalanser är gemensamma för flera medlemsländer. Bland dessa är de stora utlandsskulderna i vissa länder, och ihållande och mycket stora överskott i bytesbalansen till följd av en dämpad inhemsk efterfrågan i några länder. Konkurrenskraften bör ökas i de länder som tidigare noterat de största underskotten i bytesbalansen och de som förlorat stora exportmarknadsandelar. Att förbättra konkurrenskraften mer långtgående än bara när det gäller kostnadsrelaterade faktorer är viktigt för de flesta av de analyserade medlemsländerna, liksom skuldsaneringens inverkan på privat konsumtion och investeringar. Det kommer att vara nödvändigt att även i fortsättningen ta itu med dessa obalanser för att minska den oacceptabelt höga arbetslösheten i många delar av Europa.

Fokus ifråga om de makroekonomiska utmaningarna i medlemsländerna skiftar också successivt. Underskottet i bytesbalansen har minskat kraftigt, vilket också återspeglar de framsteg i konkurrenskraften som gjorts i många medlemsländer. De ihållande problemen är effekten av skuldsaneringen på tillväxten på medellång sikt, höga privata och offentliga skulder i samband med mycket låg inflation, svårigheter hos lönsamma företag att få tillgång till överkomlig kredit och den höga arbetslösheten.

De senaste prognoserna visar att anpassningen i EU och euroområdet går framåt tack vare den framgångsrika konsolideringen som gjorts under de senaste åren. Vissa medlemsländer behöver emellertid förstärka den finanspolitiska konsolideringen om deras underskottsmål ska kunna nås. Både i EU och i euroområdet beräknas skuldkvoten ha ökat under 2013 men torde nå en topp detta år, varefter den börjar avta.

Bidrag från stora medlemsländer till tillväxten i Europa är viktig. Bland de största länderna i euroområdet bör de politiska prioriteringarna ligga på att stärka den inhemska efterfrågan och tillväxt på medellång sikt (Tyskland). I Frankrike och Italien bör man ta itu med flaskhalsar i tillväxten samtidigt som man arbetar med strukturella reformer och budgetkonsolidering. I Spanien bör en ordnad skuldsanering och strukturell reform av ekonomin bidra till hållbar tillväxt och att de sociala problemen minskar.

Ett flertal makroekonomiska utmaningar måste hanteras inom ramen för euroområdet. Det finns ett behov av att öka investeringarna och efterfrågan, ta itu med finansiell fragmentering och skuldsättning och återställa balansen inför utsikterna av mycket låg inflation och mot bakgrund av ett tufft ekonomiskt klimat. I juni rekommenderade rådet att medlemsländerna bör ta sitt ansvar, individuellt och kollektivt, för den samlade politiska inställningen i euroområdet i syfte att sörja för en väl fungerande ekonomisk och monetär union samt för att öka tillväxt och sysselsättning.

Obalanser och alltför stora obalanser

Kommissionen anser att 14 medlemsländer har obalanser: Belgien, Bulgarien, Tyskland, Irland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Ungern, Nederländerna, Slovenien, Finland, Sverige och Storbritannien. I Kroatien, Italien och Slovenien anses dessa obalanser vara alltför stora.

Medlemsländer med alltför stora obalanser

Kroatien behöver ta itu med omfattande utlandsskulder, minskande exportresultat, högt skuldsatta företag och snabbt ökande offentliga skulder i en situation med svag tillväxt och låg anpassningskapacitet. Det behövs betydande ytterligare finanspolitiska konsolideringsåtgärder för att minska underskottet och förhindra att skulderna rasar iväg på ett ohållbart sätt. Kroatien har ett alltför stort underskott i de offentliga finanserna och måste vidta effektiva åtgärder till slutet av april 2014 för att få grepp om situationen. I avsaknad av kompletterande åtgärder riskerar Kroatien att missa sina mål för 2014.

Italien måste ta itu med den mycket höga nivån på den offentliga skulden och den svaga externa konkurrenskraften. Bägge problemen är rotade i landets långvariga långsamma produktivitetstillväxt och kräver snabba och resoluta åtgärder för att minska risken för negativa effekter på den italienska ekonomin och euroområdet.

Slovenien fortsätter att uppvisa alltför stora makroekonomiska obalanser som kräver övervakning och kraftfulla politiska åtgärder, men även om obalanserna minskat under det senaste året tack vare makroekonomiska anpassningar och politiska åtgärder.

I fråga om Spanien, som för ett år sedan också ansågs ha alltför stora obalanser, anser kommissionen att en betydande justering har skett under det gångna året och att om de nuvarande tendenserna håller i sig så kommer obalanserna att minska framöver. Även om man skulle kunna dra slutsatsen att obalanserna i Spanien inte längre är alltför stora, betonar kommissionen att riskerna kvarstår.

Även om fördjupade granskningarna också genomförts i Danmark, Luxemburg och Malta har kommissionen dragit slutsatsen att det inte finns några obalanser i den mening som avses i det fleråriga vägledande programmet.

Som en del av den löpande övervakningen av skyldigheter enligt förfarandet vid alltför stora underskott använder sig kommissionen i dag även av ett nytt instrument inom ramen för den förstärkta stabilitets- och tillväxtpakten för att uppmärksamma två medlemsländer i euroområdet, nämligen Frankrike och Slovenien, som riskerar att inte kunna uppfylla det rekommenderade målet för de offentliga finanserna för detta år.2 Inom ramen för den europeiska planeringsterminen i juni kommer kommissionen att ompröva den övergripande situationen i fråga om kraven i stabilitets- och tillväxtpakten, och vid behov föreslå lämpliga åtgärder för rådet.

Nästa steg

Obalanserna och de alltför stora obalanserna som medlemsländerna måste åtgärda varierar. De enskilda ingående utvärderingarna är den analytiska grunden för en dialog med medlemsländerna när de utarbetar sina nationella reformprogram och stabilitets- och konvergensprogram (finanspolitiska planer på medellång sikt). Dessa ska lämnas till kommissionen före slutet av april och bedöms i början av juni, då kommissionen kommer att lägga fram en uppdaterad uppsättning landsspecifika rekommendationer i den avslutande fasen av den europeiska planeringsterminen. För medlemsländer med alltför stora obalanser kommer man också att i juni fatta beslut om andra åtgärder krävs.

Programländer (Grekland, Cypern, Portugal och Rumänien) omfattas inte av förfarandet vid makroekonomiska obalanser, eftersom de redan övervakas som en del av deras ekonomiska anpassningsprogram.

Läs mer:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e-post

Synoptic Table: Integrated surveillance of macroeconomic and Fiscal imbalances
(Member States for which an IDR has been prepared)

Macroeconomic Imbalances Procedure (MIP)

Stability and Growth Pact (SGP)

Finding

Follow-up

BE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Excessive deficit,
deadline for correction: 2013

BG

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Not yet at MTO

DE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Overachieving MTO

DK

No imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester

Excessive deficit,
deadline for correction: 2013

IE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Specific monitoring: post-programme surveillance

Excessive deficit, deadline for correction: 2015

ES

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Specific monitoring: post-programme surveillance

Excessive deficit,
deadline for correction: 2016

FR

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Specific monitoring to be put in motion

Excessive deficit,
deadline for correction: 2015

The Commission adopts today a recommendation (*)

HR

Excessive imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Decision to be taken in June on subsequent steps under the MIP. Specific monitoring to be put in motion

Excessive deficit,
deadline for correction: 2016

IT

Excessive imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Decision to be taken in June on subsequent steps under the MIP. Specific monitoring to be put in motion

Not yet at MTO

LU

No imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester

Overachieving MTO

HU

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Not yet at MTO

MT

No imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester

Excessive deficit,
deadline for correction: 2014

NL

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Excessive deficit,
deadline for correction: 2014

SI

Excessive imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues. Decision to be taken in June on subsequent steps under the MIP. Specific monitoring to be put in motion

Excessive deficit,
deadline for correction: 2015

The Commission adopts today a recommendation (*)

SE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Overachieving MTO

FI

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Not yet at MTO

UK

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Excessive deficit,
deadline for correction: 2014-5

(*) The Recommendations under the '2-pack' (Reg. No 473/2013) regarding measures to be taken in order to ensure a timely correction of its excessive government deficit only concern euro area Member States. MTO: Medium-term fiscal objective.

Euro area Member States for which an IDR was prepared are shaded.

1 :

Dessa är de 16 medlemsländer som i november förra året identifierades i en rapport som länder som visar tecken på makroekonomiska obalanser. Även Irland identifierades, men har sedan dess med goda resultat påbörjat det ekonomiska saneringsprogrammet och omfattas således återigen av EU:s normala ekonomiska kontrollförfaranden.

2 :

I enlighet med artikel 11.2 i förordning 473/2013:


Side Bar