Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV HU MT SL BG HR

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5. maaliskuuta 2014

Komissio kartoittaa makrotalouden epätasapainotiloja ja arvioi julkisen talouden vakauttamista EU-maissa

Euroopan komissio on tänään julkaissut 17 jäsenvaltion1 taloustilanteesta laadittuja perusteellisia tarkasteluja koskevat päätelmänsä. Päätelmissä arvioidaan näiden maiden edistymistä julkisen talouden alijäämien korjaamisessa ja päivitetään komission lausuntoja viime vuoden alustavista talousarviosuunnitelmista.

Kyseessä on keskeinen vaihe talouspolitiikan EU-ohjausjaksona tunnetussa vuosittain toistuvassa menettelyssä. Siinä komissio pyrkii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa luomaan edellytykset julkisen talouden vakauteen perustuvalle kestävälle kasvulle ja työllisyydelle Eurooppa 2020 -kasvustrategian mukaisesti.

”Tänään esitetty analyysi osoittaa, että jäsenvaltiot ovat edistyneet taloudellisten haasteiden ratkaisemisessa. Edistyminen on kuitenkin ollut epätasaista, ja joissakin tapauksissa sitä on tehostettava”, totesi talous- ja raha-asioista sekä eurosta vastaava komission varapuheenjohtaja Olli Rehn. ”Toivomme jäsenvaltioilta vahvoja toimia ja olemme valmiit tukemaan niitä elpymistä ja työpaikkojen luomista tukevien uudistusten toteuttamisessa", Rehn sanoi.

Talouden elpyminen etenee, mutta haasteita on vielä jäljellä. Epätasapainotilat ovat muodostuneet vähitellen yli kymmenen vuoden kuluessa, ja ne edellyttävät jatkuvia politiikkatoimia, jotta voidaan varmistaa, että Euroopassa voidaan palata vahvempaan mutta kestävään kasvuun ja vähentää työttömyyttä edelleen.

Useissa jäsenvaltioissa on samantyyppistä epätasapainoa. Yleisiä ongelmia ovat huomattava ulkomaanvelka ja pitkään jatkuneet suuret vaihtotaseen ylijäämät, jotka johtuvat kotimaisen kysynnän vaimeudesta. Heikko kustannuskilpailukyky on puolestaan ongelma sekä niissä maissa, joissa aiemmin oli suurimmat vaihtotaseen alijäämät, että viime aikoina vientimarkkinaosuuksiaan menettäneissä maissa.

Muihin tekijöihin kuin hintaan perustuvan kilpailukyvyn parantaminen on tärkeää useimmille tarkastelun kohteena olleille maille. Samoin niiden velan vähentäminen vaikuttaisi myönteisesti yksityiseen kulutukseen ja investointeihin. Näihin epätasapainotekijöihin on puututtava jatkossakin, jotta monissa EU-maissa kestämättömällä tasolla oleva työttömyys saadaan hallintaan.

Jäsenvaltioiden makrotaloudelliset haasteet ovat kuitenkin pikku hiljaa muuttumassa. Vaihtotaseen alijäämät ovat pienentyneet huomattavasti, mikä on osin tulosta siitä, että jotkin jäsenvaltiot ovat onnistuneet palauttamaan menettämäänsä kilpailukykyä. Vielä on kuitenkin ratkaistava useita sitkeitä ongelmia. Näitä ovat velan vähentämisen vaikutukset kasvuun keskipitkällä aikavälillä, korkea yksityisen ja julkisen velan taso yhdistettynä erittäin matalaan inflaatioon, elinkelpoisten yritysten vaikeudet saada luottoa kohtuullisin ehdoin sekä korkea työttömyysaste.

Uusimpien julkista taloutta koskevien ennusteiden mukaan keskimääräinen sopeutusvauhti hidastuu sekä koko EU:ssa että euroalueella viime vuosina toteutettujen onnistuneiden vakautustoimien ansiosta. Joidenkin jäsenvaltioiden on kuitenkin tehostettava vakautustoimiaan voidakseen saavuttaa alijäämätavoitteensa. Julkisen velan arvioidaan kasvaneen suhteessa BKT:hen vuonna 2013 sekä EU:ssa että euroalueella. Velkasuhteen odotetaan nousevan huippuunsa tänä vuonna ja kääntyvän sitten laskuun.

Suurten jäsenvaltioiden merkitys kasvulle on EU:ssa huomattava. Euroalueen suurimmista jäsenvaltioista Saksassa olisi asetettava tavoitteeksi kotimaisen kysynnän ja keskipitkän aikavälin kasvun lujittaminen. Ranskassa ja Italiassa olisi poistettava keskipitkän aikavälin kasvua haittaavat pullonkaulat ja jatkettava rakenneuudistusten toteuttamista. Espanjassa olisi jatkettava velkaantumisen hallittua vähentämistä ja talouden rakennemuutoksen toteuttamista kestävää kasvua edistävällä tavalla sekä puututtava sosiaalisiin kysymyksiin.

Moniin makrotaloudellisiin haasteisiin on tartuttava koko euroalueella. On lisättävä investointeja ja elvytettävä kysyntää, on puututtava finanssisektorin hajanaisuuteen ja velkaantuneisuuden tuomiin haasteisiin ja on pyrittävä tasapainottamaan taloutta vaikeassa taloustilanteessa, jossa inflaatio on alhainen. Kuten neuvosto suositti viime kesäkuussa, jäsenvaltioiden olisi otettava sekä erikseen että yhdessä vastuu euroalueen politiikan kokonaisvirityksestä, jotta voidaan varmistaa talous- ja rahaliiton toimivuus ja lisätä kasvua ja työllisyyttä.

Epätasapaino ja liiallinen epätasapaino

Komissio katsoo, että 14 jäsenvaltiossa vallitsee epätasapaino. Niiden joukossa on Suomi. Muut ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Kroatia, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta. Lisäksi komissio katsoo, että Kroatiassa, Italiassa ja Sloveniassa vallitsee liiallinen epätasapaino.

Jäsenvaltiot, joiden makrotalouden epätasapaino on liiallinen

Kroatian on puututtava huomattavan suureen ulkomaanvelkaan, vientituloksen heikkenemiseen, yritysten velkaantuneisuuteen ja julkisen velan nopeaan kasvuun tilanteessa, jossa talouskasvu on hidasta ja talouden sopeutumiskyky heikko. Julkisen talouden vakauttamiseksi tarvitaan merkittäviä lisätoimia, jotta voidaan kaventaa alijäämää ja estää velan kestämätön kasvu. Kroatialla on liiallinen julkisen talouden alijäämä, ja tilanteen korjaamiseksi sen on toteutettava tuloksellisia toimia huhtikuun 2014 loppuun mennessä. Jos lisätoimenpiteitä ei toteuteta, on olemassa vaara, että vuoden 2014 tavoitteet jäävät täyttymättä.

Italian on vähennettävä erittäin suurta julkista velkaansa ja parannettava heikkoa ulkoista kilpailukykyään. Molemmat ongelmat johtuvat viime kädessä siitä, että tuottavuuden kasvu on pitkään ollut verkkaista. Niiden ratkaiseminen edellyttää välittömiä ja määrätietoisia toimia, jotta voidaan vähentää sekä Italian että euroalueen taloudelle aiheutuvien haittavaikutusten riskiä.

Slovenian makrotaloudessa on edelleen liiallisia epätasapainotiloja, jotka edellyttävät erityisvalvontaa ja voimakkaita politiikkatoimia, vaikka epätasapaino on kuluneen vuoden aikana vähentynyt makrotalouden sopeutuksen ja politiikkatoimien ansiosta.

Espanjassa todettiin vuosi sitten olevan liiallisia epätasapainotiloja. Komissio katsoo kuitenkin, että maassa on toteutettu kuluneen vuoden aikana huomattavia sopeutustoimia ja että nykyisten suuntausten jatkuessa epätasapaino korjautuu vähitellen. Vaikka tällä perusteella voidaan todeta, että Espanjassa ei ole enää makrotalouden epätasapainoa koskevassa menettelyssä tarkoitettua liiallista epätasapainoa, komissio korostaa, että riskejä on edelleen olemassa.

Perusteellinen tarkastelu on tehty myös Tanskasta, Luxemburgista ja Maltasta, mutta komissio on todennut, ettei näissä maissa ole makrotalouden epätasapainoa koskevassa menettelyssä tarkoitettuja epätasapainotiloja.

Komission tehtävänä on seurata jatkuvasti liiallista alijäämää koskevan menettelyn mukaisten velvoitteiden toteuttamista. Tänään se on ensimmäistä kertaa lisäksi käyttänyt vahvistetun vakaus- ja kasvusopimuksen mukaista mahdollisuutta ja kiinnittänyt kahden euroalueeseen kuuluvan jäsenvaltion, Ranskan ja Slovenian, huomiota siihen, että julkisen talouden tavoitteet, joita komissio oli suosittanut niille täksi vuodeksi2, saattavat jäädä toteutumatta. Komissio arvioi kesäkuun EU-ohjausjakson yhteydessä kokonaistilannetta uudelleen vakaus- ja kasvusopimuksen velvoitteiden kannalta. Se ehdottaa tarvittaessa neuvostolle asianmukaisia toimia.

Mitä seuraavaksi?

Epätasapainotilat ja liialliset epätasapainotilat, jotka jäsenvaltioiden on korjattava, ovat luonteeltaan erilaisia. Maakohtaiset perusteelliset tarkastelut ovat alustavia analyyseja, jotka avaavat vuoropuhelun jäsenvaltioiden kanssa niiden valmistellessa kansallisia uudistusohjelmiaan ja vakaus- tai lähentymisohjelmiaan eli keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmiaan. Nämä ohjelmat toimitetaan komissiolle huhtikuun loppuun mennessä. Komissio arvioi niitä ja esittää päivitetyt maakohtaiset suosituksensa kesäkuun alussa EU-ohjausjakson päätteeksi. Samalla komissio ilmoittaa, onko niiden jäsenvaltioiden, joissa on liiallinen epätasapaino, toteutettava muita toimenpiteitä.

Niin sanotut ohjelmamaat (Kreikka, Kypros, Portugali ja Romania) eivät kuulu makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn piiriin, koska niiden kehitystä seurataan erillisten talouden sopeutusohjelmien puitteissa.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Simon O'Connor (+32-2) 296 73 59

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07

Vandna Kalia (+32-2) 299 58 24

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti

Synoptic Table - Integrated surveillance of macroeconomic and Fiscal imbalances
(Member States for which an IDR has been prepared)

Macroeconomic Imbalances Procedure (MIP)

Stability and Growth Pact (SGP)

Finding

Follow-up

BE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Excessive deficit,
deadline for correction: 2013

BG

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Not yet at MTO

DE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Overachieving MTO

DK

No imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester

Excessive deficit,
deadline for correction: 2013

IE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Specific monitoring: post-programme surveillance

Excessive deficit, deadline for correction: 2015

ES

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Specific monitoring: post-programme surveillance

Excessive deficit,
deadline for correction: 2016

FR

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Specific monitoring to be put in motion

Excessive deficit,
deadline for correction: 2015

The Commission adopts today a recommendation (*)

HR

Excessive imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Decision to be taken in June on subsequent steps under the MIP. Specific monitoring to be put in motion

Excessive deficit,
deadline for correction: 2016

IT

Excessive imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Decision to be taken in June on subsequent steps under the MIP. Specific monitoring to be put in motion

Not yet at MTO

LU

No imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester

Overachieving MTO

HU

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Not yet at MTO

MT

No imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester

Excessive deficit,
deadline for correction: 2014

NL

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Excessive deficit,
deadline for correction: 2014

SI

Excessive imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues. Decision to be taken in June on subsequent steps under the MIP. Specific monitoring to be put in motion

Excessive deficit,
deadline for correction: 2015

The Commission adopts today a recommendation (*)

SE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Overachieving MTO

FI

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Not yet at MTO

UK

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Excessive deficit,
deadline for correction: 2014-5

(*) The Recommendations under the '2-pack' (Reg. No 473/2013) regarding measures to be taken in order to ensure a timely correction of its excessive government deficit only concern euro area Member States. MTO: Medium-term fiscal objective. Euro area Member States for which an IDR was prepared are shaded.

1 :

Viime marraskuussa annetussa, ns. varoitusmekanismia koskevassa kertomuksessa komissio katsoi, että tarkasteltavista maista 16:ssa oli merkkejä makrotalouden epätasapainosta. Perusteellinen tarkastelu on laadittu myös Irlannista, joka on päättänyt rahoitustukiohjelmansa menestyksellisesti ja siten palannut talouden valvontaa koskevien EU:n tavanomaisten menettelyjen piiriin.

2 :

Asetuksen (EU) N:o 473/2013 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.


Side Bar