Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT SV FI HU MT SL BG HR

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 5. marts 2014

Kommissionen har foretaget dybdegående undersøgelser for at identificere makroøkonomiske ubalancer og vurdere de fremskridt, der er gjort med den finanspolitiske konsolidering

Europa-Kommissionen offentliggør i dag konklusionerne fra de dybdegående undersøgelser af 17 medlemsstaters økonomier1. I undersøgelserne ser Kommissionen også på, hvilke fremskridt de berørte medlemsstater har gjort med hensyn til korrektion af deres budgetunderskud, og revurderer sine udtalelser om budgetudkastene fra sidste år. Dette er en afgørende etape i det nu veletablerede europæiske semester for økonomisk samordning, det årlige forløb med økonomisk styring, hvor Kommissionen arbejder sammen med medlemsstaterne om at skabe grobund for økonomisk vækst og jobskabelse på basis af sunde offentlige finanser, i overensstemmelse med Europa 2020‑strategien.

"Vores analyser viser, at medlemsstaterne gør fremskridt med hensyn til at håndtere de økonomiske udfordringer. Det er dog ikke alle, der gør lige mange fremskridt på alle områder, og i visse tilfælde er der behov for en ekstra indsats", udtaler Olli Rehn, Kommissionens næstformand med ansvar for økonomiske og monetære anliggender og euroen. "Vi håber på en stærk reaktion fra medlemsstaternes side, og vi er klar til at støtte dem i et konstruktivt reformpartnerskab, der kan styrke opsvinget og øge jobskabelsen".

Det økonomiske opsving er ved at få godt fat, men der findes stadig visse udfordringer. Ubalancerne blev bygget op over mere end ti år, og det vil kræve fortsat politisk handling at sikre, at Europa vender tilbage til en stærkere og mere holdbar vækst og får bugt med den høje arbejdsløshed. En række ubalancer går igen i flere lande. Nogle af udfordringerne ligger i de betydelige eksterne gældsforpligtelser i nogle lande, vedvarende store overskud på de løbende poster i et par lande, som afspejler en svag indenlandsk efterspørgsel, omkostningskonkurrenceevnen i de lande, der tidligere havde de største underskud på de løbende poster, og lande, der oplever store tab af eksportmarkedsandele. En udfordring for de fleste lande består i at forbedre konkurrenceevnen ud over de rent omkostningsmæssige faktorer, ligesom følgerne af nedgearingen for det private forbrug og investeringer er det. Det er afgørende at fortsætte indsatsen med at rette op på disse ubalancer for at nedbringe den uacceptabelt høje arbejdsløshed i flere dele af Europa.

Medlemsstaternes makroøkonomiske udfordringer ændrer også gradvist karakter. I mange medlemsstater er underskuddene på de løbende poster blevet væsentligt nedbragt, hvilket også afspejler de fremskridt, flere medlemsstater har gjort med hensyn til at genvinde deres tabte konkurrenceevne. De vedvarende udfordringer omfatter dog stadig følgerne af nedgearingen for væksten på mellemlang sigt, holdbarheden af den offentlige og private gæld i en situation med meget lav inflation, passende långivning til levedygtige virksomheder og den høje arbejdsløshed.

Med hensyn til finanspolitikken viser de seneste prognoser, at tilpasningstempoet generelt vil tage af i EU og euroområdet takket være den vellykkede konsolideringsindsats i de seneste år. Nogle medlemsstater skal dog optrappe indsatsen, hvis de skal nå deres underskudsmål. Både i EU og i euroområdet forventes gældskvoten at være steget i 2013, men den bør toppe i år for derefter at begynde at falde.

De større medlemsstater bidrager væsentligt til væksten i Europa. De politiske prioriteter bør blandt de største medlemsstater i euroområdet hvile på: styrket indenlandsk efterspørgsel og vækst på mellemlang sigt i Tyskland, håndtering af flaskehalsene for væksten på mellemlang sigt, samtidig med at der gennemføres strukturreformer og en finanspolitisk konsolidering i Frankrig og Italien, og fortsat velordnet nedgearing og strukturelle ændringer af økonomien, som kan bidrage til holdbar vækst samt håndtering af de sociale udfordringer i Spanien.

I euroområdet bør der tages fat om en række udfordringer. Investeringerne skal øges, og der skal sættes gang i efterspørgslen, der skal rettes op på den økonomiske fragmentering, og der skal tages fat om udfordringen vedrørende høj gældsætning i en situation med meget lav inflation og et ugunstigt økonomisk klima. Som nævnt i Rådets henstilling fra juni sidste år, bør medlemsstaterne både på egen hånd og i fællesskab tage ansvar for en samlet økonomisk tilgang i euroområdet for at sikre en velfungerende økonomisk og monetær union og øge væksten og beskæftigelsen.

Ubalancer og uforholdsmæssigt store ubalancer

Kommissionen har konstateret ubalancer i 14 medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Tyskland, Irland, Spanien, Frankrig, Kroatien, Italien, Ungarn, Nederlandene, Slovenien, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige. I Kroatien, Italien og Slovenien betragtes disse som værende uforholdsmæssigt store.

Medlemsstater med uforholdsmæssigt store ubalancer

Kroatien skal tage fat om de store eksterne gældsforpligtelser, de faldende eksportresultater, højt gældsatte virksomheder og den kraftigt stigende offentlige gæld - alle forhold, der sker i en situation med lav vækst og ringe tilpasningsevne. Det kræver en betydelig yderligere finanspolitisk indsats at rette op på underskuddet og forhindre, at gælden stiger til et uholdbart niveau. Kroatien har et betragteligt budgetunderskud og skal træffe virkningsfulde foranstaltninger inden slutningen af april 2014. Hvis der ikke træffes yderligere foranstaltninger, risikerer landet ikke at nå sine mål i 2014.

Italien skal tage fat om den meget store offentlige gæld og den svage eksterne konkurrenceevne. Begge har i sidste ende rod i landets langvarige svage produktivitetsvækst og kræver hurtig og beslutsom handling for at nedbringe risikoen for negative følger for den italienske økonomi og hele euroområdet.

Slovenien oplever fortsat uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer, som kræver overvågning og fortsat stærk politisk handling, selv om der dog i løbet af året er rettet en anelse op på ubalancerne takket være den makroøkonomiske tilpasning og politiske tiltag.

For så vidt angår Spanien, som for et år siden fik konstateret uforholdsmæssigt store ubalancer, finder Kommissionen, at der er sket en betragtelig tilpasning i løbet af året, og at der under de nuværende omstændigheder fortsat vil blive rettet op på dem. Selv om dette danner grundlag for at konkludere, at ubalancerne i Spanien ikke længere er uforholdsmæssigt store, understreger Kommissionen, at der stadig findes visse risici.

Der er også foretaget dybdegående undersøgelser af Danmark, Luxembourg og Malta, men Kommissionens konklusion er, at der ikke består ubalancer i henhold til proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer.

Som led i den løbende overvågning af forpligtelserne inden for rammerne af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud gør Kommissionen i dag også brug af det nye instrument, der indgår i den styrkede stabilitets- og vækstpagt, med henblik på at henlede Frankrigs og Sloveniens (begge medlemsstater i euroområdet) opmærksomhed på risikoen for ikke at overholde de anbefalede budgetmål for 20142. Kommissionen vil i forbindelse med det europæiske semester i juni atter se på den overordnede situation, hvad angår forpligtelserne ifølge stabilitets- og vækstpagten, og eventuelt fremsætte forslag til passende foranstaltninger for Rådet.

Næste skridt

De ubalancer og uforholdsmæssigt store ubalancer, som medlemsstaterne skal rette op på, er forskellige i deres natur. De individuelle dybdegående undersøgelser danner et analysegrundlag, som bør bidrage til at åbne dialogen med medlemsstaterne i forbindelse med deres udarbejdelse af de nationale reformprogrammer og stabilitets- og konvergensprogrammer (mellemfristede budgetplaner). Disse skal indsendes til vurdering af Kommissionen inden slutningen af april, hvorefter Kommissionen i begyndelsen af juli vil fremlægge et opdateret sæt landespecifikke henstillinger som afslutning på det europæiske semester. For de medlemsstater, der oplever uforholdsmæssigt store ubalancer, vil Kommissionen også tage stilling til, om der er behov for at træffe yderligere foranstaltninger.

Programlandene (Grækenland, Cypern, Portugal og Rumænien) er ikke omfattet af proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer, eftersom de allerede overvåges som led i deres økonomiske tilpasningsprogrammer.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

For offentligheden: Europe Direct pr. telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. e­mail

Synoptic Table: Integrated surveillance of macroeconomic and Fiscal imbalances
(Member States for which an IDR has been prepared)

Macroeconomic Imbalances Procedure (MIP)

Stability and Growth Pact (SGP)

Finding

Follow-up

BE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Excessive deficit,
deadline for correction: 2013

BG

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Not yet at MTO

DE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Overachieving MTO

DK

No imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester

Excessive deficit,
deadline for correction: 2013

IE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Specific monitoring: post-programme surveillance

Excessive deficit, deadline for correction: 2015

ES

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Specific monitoring: post-programme surveillance

Excessive deficit,
deadline for correction: 2016

FR

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Specific monitoring to be put in motion

Excessive deficit,
deadline for correction: 2015

The Commission adopts today a recommendation (*)

HR

Excessive imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Decision to be taken in June on subsequent steps under the MIP. Specific monitoring to be put in motion

Excessive deficit,
deadline for correction: 2016

IT

Excessive imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Decision to be taken in June on subsequent steps under the MIP. Specific monitoring to be put in motion

Not yet at MTO

LU

No imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester

Overachieving MTO

HU

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Not yet at MTO

MT

No imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester

Excessive deficit,
deadline for correction: 2014

NL

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Excessive deficit,
deadline for correction: 2014

SI

Excessive imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues. Decision to be taken in June on subsequent steps under the MIP. Specific monitoring to be put in motion

Excessive deficit,
deadline for correction: 2015

The Commission adopts today a recommendation (*)

SE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Overachieving MTO

FI

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Not yet at MTO

UK

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Excessive deficit,
deadline for correction: 2014-5

(*) The Recommendations under the '2-pack' (Reg. No 473/2013) regarding measures to be taken in order to ensure a timely correction of its excessive government deficit only concern euro area Member States. MTO: Medium-term fiscal objective. Euro area Member States for which an IDR was prepared are shaded.

1 :

Dvs. de 16 medlemsstater, hvis økonomier ifølge rapporten om varslingsmekanismen fra november sidste år viste tegn på makroøkonomiske ubalancer, samt Irland, som siden er trådt vellykket ud af sit økonomiske tilpasningsprogram og derfor igen er omfattet af EU's normale overvågningsprocedurer.

2 :

I overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i forordning 473/2013.


Side Bar