Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV FI HU MT SL HR

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 5 март 2014 г.

Комисията провежда задълбочени прегледи за установяване на макроикономически дисбаланси и оценява постигнатия напредък при бюджетната консолидация

Днес Комисията публикува заключенията от задълбочените прегледи на икономиките на 17 държави членки1. В документа Комисията прави оценка на постигнатия напредък при коригирането на бюджетните дефицити в съответните държави членки, като представя и актуализирано становище по проектите на бюджетни планове от миналата година. Това е важен етап в рамките на европейския семестър за координация на икономическата политика — годишният цикъл на икономическо управление, чрез който Комисията работи съвместно с държавите членки за създаването на условия за устойчив растеж и трудова заетост въз основа на стабилни публични финанси в съответствие със стратегията за растеж „Европа 2020“.

„Анализът, който представяме днес, показва, че държавите членки са постигнали напредък в намирането на решения за овладяването на предизвикателствата, пред които са изправени техните икономики. Напредъкът обаче е неравномерен и в някои случаи са необходими по-добри резултати“, заяви Оли Рен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за икономическите и паричните въпроси и еврото. „Надяваме се държавите членки да предприемат решителни мерки и сме готови да ги подкрепим в рамките на конструктивно партньорство за реформи с цел укрепване на възстановяването и създаването на работни места.“

Икономическото възстановяване е все по-забележимо, но все още има предизвикателства. Преодоляването на натрупаните в продължение на повече от десетилетие дисбаланси изисква постоянни действия в областта на политиката, за да се гарантира, че Европа отново стъпва на пътя на засилен растеж при устойчиви темпове и постепенно намалява равнището на безработицата. Редица дисбаланси са налице едновременно в няколко държави членки. Част от предизвикателствата са свързани с големите външни задължения в някои икономики, постоянно високите равнища на излишъка по текущите сметки в резултат на слабото вътрешно търсене в няколко държави, разходната конкурентоспособност за държавите, традиционно отичащи най-големите дефицити по текущата сметка, както и държавите с най-големи загуби на експортни пазарни дялове. Подобряването на конкурентоспособността по отношение на неразходните фактори е важно за повечето от включените в анализа държави членки, както и въздействието на намаляването на задлъжнялостта върху частното потребление и инвестициите. От съществено значение е усилията за овладяване на тези дисбаланси да продължат, за да може неприемливо високите равнища на безработицата в много части на Европа да бъдат намалени.

Освен това основните измерения на макроикономическите предизвикателства в държавите членки постепенно се променят. Дефицитите по текущата сметка бяха значително намалени, което свидетелства също така за напредъка, постигнат в някои държави при компенсирането на загубата на конкурентоспособност. Продължават да са налице обаче предизвикателства, свързани с последиците от намаляването на задлъжнялостта по отношение на растежа в средносрочен план, високите равнища на частния и държавния дълг в условията на много ниско равнище на инфлацията, трудностите, с които жизнеспособни предприятия се сблъскват, за да получат достъпно кредитиране, както и високото равнище на безработицата.

Що се отнася до фискалната област, според последните прогнози благодарение на постигнатата през изминалите няколко години бюджетна консолидация се очаква средният темп на приспособяването да се забави както в ЕС, така и в еврозоната. Някои от държавите членки обаче трябва да предприемат допълнителни мерки за бюджетна консолидация, за да постигнат целите си за дефицита. Както в ЕС, така и в еврозоната отношението на дълга към БВП се очаква да е нараснало през 2013 г., а през 2014 г. да достигне най-високо равнище и да започне да намалява.

Приносът на големите държави членки за растежа в Европа е много важен. В най-големите държави членки в еврозоната приоритетите в рамките на политиката трябва да бъдат съсредоточени върху: засилване на вътрешното търсене и постигането на растеж в средносрочен план в Германия; преодоляване на пречките пред растежа в средносрочен план, като същевременно продължи работата по структурните реформи и бюджетната консолидация във Франция и Италия; продължаване на усилията за контролирано намаляване на задлъжнялостта, както и за структурно преобразуване на икономиката с цел постигане на устойчив растеж, а също и преодоляване на проблемите в социалната област в Испания.

За някои от макроикономическите предизвикателства решенията трябва да се търсят в контекста на протичащите в еврозоната процеси. Необходими са повече инвестиции и засилено търсене, овладяване на финансовата фрагментация и на предизвикателствата, свързани със задлъжнялостта, както и възстановяване на равновесието в условията на ниски инфлационни равнища и затруднена икономическа обстановка. Съгласно препоръката на Съвета от миналия юни, държавите членки следва да поемат отговорност, както индивидуално, така и колективно, за общата политика в еврозоната, за да се гарантира успешното функциониране на икономическия и паричен съюз, постигането на растеж и повишаването на заетостта.

Дисбаланси и прекомерни дисбаланси

Според изводите на Комисията дисбаланси са налице в 14 държави членки: Белгия, България, Германия, Ирландия, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Унгария, Нидерландия, Словения, Финландия, Швеция и Обединеното кралство. В Хърватия, Италия и Словения тези дисбаланси се определят като прекомерни.

Държави членки с прекомерни дисбаланси

Хърватия трябва се справи с проблемите, свързани със значителния размер на външните задължения, спада в равнището на износа, силната задлъжнялост на дружествата, както и бързо нарастващия консолидиран държавен дълг, като решенията трябва да се търсят в условията на слаб растеж и слаби възможности за приспособяване. За да се намали дефицитът и да се предотврати неустойчиво нарастване на дълга е необходимо да се постигне съществена по размер допълнителна бюджетна консолидация. Хърватия е засегната от прекомерен бюджетен дефицит и до края на април 2014 г. трябва да предприеме ефективни действия за преодоляването му. Ако не бъдат предприети допълнителни мерки, има риск Хърватия да не изпълни целите си през 2014 г.

Италия трябва да преодолее високото равнище на държавния дълг и да се справи със слабата външна конкурентоспособност. И двата проблема се дължат на бавния темп на растеж на производителността и изискват спешни и решителни действия, за да се намали рискът от неблагоприятни последствия за италианската икономика и за еврозоната като цяло.

В икономиката на Словения продължават да се наблюдават прекомерни макроикономически дисбаланси, които изискват мониторинг и непрекъснати и решителни действия в рамките на политиката, при все че през последните години настъпи известно подобрение благодарение на макроикономическото приспособяване и провежданата активна политика.

Според Комисията Испания, чиято икономика преди една година също бе засегната от прекомерни дисбаланси, е постигнала значителна корекция за изминалия период и ако тази тенденция се запази, дисбалансите ще продължат да намаляват с течение на времето. Въз основа на този напредък може се направи изводът, че дисбалансите в Испания вече не са прекомерни, но същевременно Комисията подчертава, че рискове все още има.

По отношение на Дания, Люксембург и Малта също бяха извършени задълбочени прегледи, но Комисията стигна до заключението, че що се отнася до ПМД, дисбаланси не са налице.

Като част от редовното наблюдение на задълженията в рамките на процедурата при прекомерен дефицит днес Комисията също така използва нов инструмент в рамките на засилените мерки по Пакта за стабилност и растеж, за да привлече вниманието на две държави членки от еврозоната, а именно Франция и Словения, към наличието на риск от неизпълнение на препоръчаната за тази година бюджетна цел2. В контекста на европейския семестър през юни Комисията ще направи оценка на цялостната ситуация по отношение на задълженията по Пакта за стабилност и растеж и ако е необходимо, ще предложи подходящи мерки на Съвета.

Следващи стъпки

Дисбалансите и прекомерните дисбаланси, които държавите членки трябва да преодолеят, са от различно естество. Отделните задълбочени прегледи осигуряват аналитична основа за диалога, който следва да започне с държавите членки в рамките на подготовката на техните национални програми за реформи и програмите им за стабилност и за конвергенция (средносрочни фискални планове). Тези планове трябва да бъдат представени на Комисията до края на април, а оценката им ще бъде извършена от Комисията в началото на юни, когато тя ще представи и актуализиран набор от конкретни препоръки към държавите членки в рамките на заключителната фаза на европейския семестър. Тогава Комисията ще вземе решение за това дали са необходими допълнителни стъпки по отношение на държавите членки с прекомерни дисбаланси.

За държавите, получаващи подкрепа по програми за финансова помощ (Гърция, Кипър, Португалия и Румъния) процедурата при макроикономически дисбаланси не се прилага, тъй като те вече са под наблюдение в рамките на програмите за макроикономически корекции.

Допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

За контакти:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

За обществеността: Europe Direct на тел.: 00 800 6 7 8 9 10 11 или по електронна поща

Synoptic Table: Integrated surveillance of macroeconomic and Fiscal imbalances
(Member States for which an IDR has been prepared)

Macroeconomic Imbalances Procedure (MIP)

Stability and Growth Pact (SGP)

Finding

Follow-up

BE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Excessive deficit,
deadline for correction: 2013

BG

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Not yet at MTO

DE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Overachieving MTO

DK

No imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester

Excessive deficit,
deadline for correction: 2013

IE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Specific monitoring: post-programme surveillance

Excessive deficit, deadline for correction: 2015

ES

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Specific monitoring: post-programme surveillance

Excessive deficit,
deadline for correction: 2016

FR

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Specific monitoring to be put in motion

Excessive deficit,
deadline for correction: 2015

The Commission adopts today a recommendation (*)

HR

Excessive imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Decision to be taken in June on subsequent steps under the MIP. Specific monitoring to be put in motion

Excessive deficit,
deadline for correction: 2016

IT

Excessive imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Decision to be taken in June on subsequent steps under the MIP. Specific monitoring to be put in motion

Not yet at MTO

LU

No imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester

Overachieving MTO

HU

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Not yet at MTO

MT

No imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester

Excessive deficit,
deadline for correction: 2014

NL

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Excessive deficit,
deadline for correction: 2014

SI

Excessive imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues. Decision to be taken in June on subsequent steps under the MIP. Specific monitoring to be put in motion

Excessive deficit,
deadline for correction: 2015

The Commission adopts today a recommendation (*)

SE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Overachieving MTO

FI

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Not yet at MTO

UK

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Excessive deficit,
deadline for correction: 2014-5

(*) The Recommendations under the '2-pack' (Reg. No 473/2013) regarding measures to be taken in order to ensure a timely correction of its excessive government deficit only concern euro area Member States. MTO: Medium-term fiscal objective. Euro area Member States for which an IDR was prepared are shaded.

1 :

Прегледът обхваща 16-те държави членки, в които съгласно доклада за механизма за предупреждение от миналия ноември са налице признаци за макроикономически дисбаланси, както и Ирландия, която междувременно успешно приключи програмата си за икономически реформи и сега отново е част от регулярните процедури за икономически надзор.

2 :

В съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 473/2013.


Side Bar