Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen utlovar ökad insyn i sitt arbete

Strasbourg, 25 november 2014

EU-kommissionen åtog sig i dag att publicera information om vem som träffar kommissionens politiska ledare och högre tjänstemän. Det ska också bli lättare att få tillgång till dokument om förhandlingarna om handels- och investeringsavtalet med USA. Redan under sina allra första veckor börjar alltså den nya kommissionen infria ordförande Jean-Claude Junckers löften om en öppnare kommission med nya arbetsmetoder.

– Även om vi gör ett mycket bra jobb är det inte värt något om vi inte har EU-invånarnas stöd och förtroende, eftersom det är dem vi arbetar för, säger kommissionsordförande Jean-Claude Juncker.Vi har ingenting att dölja, så låt oss bli öppnare ochvisa att det är annorlunda den här gången och att vi tillsammans kan förändra och förnya EU.

Insyn i möten

Kommissionen har enats om gemensamma regler för kommissionärerna, deras kanslier och generaldirektörerna. Från och med den 1 december kommer kommissionen att publicera namnen på de organisationer och enskilda som träffat kommissionen samt datum, plats och diskussionsämnen för de bilaterala mötena. Uppgifterna ska publiceras på kommissionens webbplats senast två veckor efter varje möte.

EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans är nöjd:

– Vi behöver slå upp dörrarna på vid gavel och bli öppnare om hur vi arbetar om vi ska kunna återvinna folks förtroende, säger han.Det är lika viktigt att låta allmänheten få veta vem vi träffar och varför som det är för kommissionen att upprätthålla en öppen och regelbunden dialog med berörda aktörer.Kommissionen tänker föregå med gott exempel när det gäller öppenhet.

De nya regler som antogs i dag finns i två kommissionsbeslut, ett för kommissionärerna och deras kanslier och ett för generaldirektörerna. Båda börjar gälla den 1 december 2014. Reglerna kommer att följas av ett kommissionsförslag nästa år om ett interinstitutionellt avtal med Europaparlamentet och rådet. Tanken är att skapa ett obligatoriskt lobbyregister för alla de tre institutionerna.

Ökad insyn i handels- och investeringsavtalet med USA

Kommissionen har också antagit ett meddelande från kommissionär Cecilia Malmström. Det handlar om ökad insyn i förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar med USA. För kommissionen är det viktigt att allmänheten har korrekt och fullständig information om EU:s ståndpunkt i förhandlingarna, för att bemöta farhågor och undvika missuppfattningar.

– Vi vill ha fler samråd om partnerskapet och bli ännu öppnare, säger handelskommissionär Cecilia Malmström. På så sätt kan vi tydligt visa vad förhandlingarna handlar om och avmystifiera dem.Det blir en bra grund för fortsatta kontakter med intressenter och allmänheten.

Kommissionen vill öka insynen i förhandlingarna genom att

  • offentliggöra fler av EU:s förhandlingstexter som kommissionen redan delar med medlemsländer och Europaparlamentet
  • ge alla Europaparlamentsledamöter tillgång till texterna genom ökad användning av en ”läsesal” för de ledamöter som hittills inte har haft tillgång till sekretessbelagda handlingar
  • sekretessbelägga färre förhandlingsdokument, så att även parlamentsledamöter utanför ”läsesalen” kan komma åt dem
  • regelbundet publicera och uppdatera en offentlig lista över kommissionens, Europaparlamentets och rådets gemensamma förhandlingsdokument.

Bakgrund

Den 15 juli 2014 lade kommissionsordförande Jean-Claude Juncker fram sina politiska riktlinjer inför Europaparlamentet och utlovade mer öppenhet i kontakterna med berörda parter och lobbyister:

– Jag vill att EU-invånarna ska veta vem som har träffat vem och vem som har pratat med vem. Jag skulle också vilja att de övriga institutionerna följer vårt exempel.

I sitt tal inför Europaparlamentet den 15 juli tog Juncker också upp förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal med USA och utlovade så öppna förhandlingar som möjligt.

– Vi kan inte ge intryck av att vi har något att dölja. Vi måste arbeta öppet och publicera dokumenten.

Engagemanget för öppenhet understryks också i Jean-Claude Junckers uppdragsbeskrivningar till de 27 kommissionärerna och i meddelandet till alla kommissionsanställda om den nya kommissionens arbetsmetoder. Enligt meddelandet får kommissionärerna i regel inte träffa organisationer eller enskilda som inte finns i öppenhetsregistret.

Läs mer

Kommissionens beslut om offentliggörande av information om möten som hålls mellan kommissionsledamöter och organisationer eller egenföretagare

Kommissionens beslut om offentliggörande av information om möten som hålls mellan kommissionens generaldirektörer och organisationer eller egenföretagare

Meddelande från kommissionen om insyn i förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar

Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer

Jean-Claude Junckers öppningsanförande inför Europaparlamentet den 15 juli 2014

Frans Timmermans uppdragsbeskrivning

Cecilia Malmströms uppdragsbeskrivning

Mer om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar

Kommissionens arbetsmetoder 2014–2019

Mer om öppenhetsregistret

 

 

IP/14/2131

Presskontakter

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)

För allmänheten:

Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post

Side Bar