Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Otwarcie okien: Komisja zobowiązuje się do większej przejrzystości

Strasburg, 25 listopad 2014

European Commission

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 25 listopada 2014 r.

Otwarcie okien: Komisja zobowiązuje się do większej przejrzystości

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska dała impuls do zwiększenia przejrzystości, zobowiązując się do publikowania informacji o tym, z kim spotykają się jej przywódcy polityczni i urzędnicy, oraz zapewniając szerszy dostęp do dokumentów dotyczących negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji (TTIP). W pierwszych tygodniach swojego urzędowania kierowana przez przewodniczącego Junckera Komisja daje wyraz swojemu nowemu podejściu na najbliższe pięć lat, realizując złożoną przez przewodniczącego obietnicę uczynienia Komisji bardziej otwartą i przejrzystą.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: „Moglibyśmy nie wiem jak dobrze pracować, ale nie będzie to nic warte, jeśli nie zdobędziemy poparcia i zaufania obywateli, dla których pracujemy.Niech nasze działania będą więc bardziej przejrzyste, bo przecież nie mamy nic do ukrycia.Pokażmy, że tym razem naprawdę jest inaczej i że wspólnie jesteśmy w stanie naprawdę zmienić i odnowić Europę”.

Przejrzystość kontaktów Komisji

Komisja uzgodniła wspólne zasady, które obowiązywać będą komisarzy i członków ich gabinetów oraz dyrektorów generalnych służb Komisji. Od dnia 1 grudnia Komisja będzie w terminie dwóch tygodni po każdym takim spotkaniu, podawać do wiadomości publicznej daty i miejsca spotkań z przedstawicielami grup interesu, a także nazwiska tych przedstawicieli i tematy poruszane na spotkaniach dwustronnych.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział: „Aby odzyskać zaufanie obywateli Unii Europejskiej, musimy szeroko otworzyć okna i wyraźniej pokazać w jaki sposób pracujemy.Równie ważne jest, aby obywatele mogli dowiedzieć się, z kim się spotykamy i dlaczego, jako że zadaniem Komisji jest utrzymywanie otwartego i regularnego dialogu z zainteresowanymi stronami.Komisja pragnie w kwestii przejrzystości stanowić przykład do naśladowania”.

Przyjęte w dniu dzisiejszym nowe zasady ujęte są w dwóch decyzjach Komisji – pierwsza z nich dotyczy członków Komisji oraz członków ich gabinetów, a druga – dyrektorów generalnych. Obie decyzje wejdą w życie z dniem 1 grudnia 2014 r. Za dzisiejszym posunięciem pójdzie w 2015 r. kolejny krok, którym będzie wniosek Komisji w sprawie porozumienia międzyinstytucjonalnego z Parlamentem Europejskim i Radą w celu stworzenia obowiązkowego rejestru lobbystów, obejmującego wszystkie trzy instytucje.

Większa przejrzystość w odniesieniu do TTIP

Komisja przyjęła również komunikat komisarz Malmström określający, w jaki sposób wprowadzona zostanie większa przejrzystość w negocjacjach w sprawie transatlantyckiego partnerstwa na rzecz handlu i inwestycji (TTIP). Komisja uważa za niezwykle istotne, by zapewnić społeczeństwu dokładne i pełne informacje dotyczące intencji UE w tych negocjacjach, aby uspokoić obawy i wyeliminować nieporozumienia.

„Chcemy jeszcze szerszych konsultacji w sprawie TTIP”, powiedziała komisarz UE ds. handlu Cecilia Malmström, „i chcemy również więcej przejrzystości w naszych działaniach, aby wyraźnie pokazać, o co w tych negocjacjach naprawdę chodzi i przybliżyć je obywatelom.Chcemy z tego uczynić podstawę do dalszej współpracy z zainteresowanymi stronami i ze społeczeństwem”.

Przedstawione przez Komisję działania mające na celu zwiększenie przejrzystości w negocjacjach w sprawie TTIP, obejmują:

·    podawanie do wiadomości publicznej większej liczby unijnych dokumentów negocjacyjnych, które Komisja udostępnia już państwom członkowskim i Parlamentowi;

·    zapewnienie dostępu do dokumentów dotyczących TTIP wszystkim posłom do Parlamentu Europejskiego, a nie tylko kilku wybranym, poprzez rozszerzenie dostępu do „czytelni“ dla tych posłów do PE, którzy dotychczas nie mieli dostępu do poufnych dokumentów;

·    klasyfikowanie mniejszej liczby dokumentów związanych z TTIP jako „EU RESTRICTED”, tak aby były one łatwiej dostępne dla posłów do PE poza czytelnią;

·    regularne publikowanie i aktualizowanie powszechnie dostępnego wykazu dokumentów dotyczących TTIP, przekazywanych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Kontekst

W dniu 15 lipca 2014 r. przewodniczący Juncker przedstawił Parlamentowi Europejskiemu wytyczne swojej polityki i zadeklarował przejrzystość w obszarze kontaktów z zainteresowanymi stronami i lobbystami, mówiąc: „Chciałbym, aby europejscy obywatele wiedzieli, kto z kim się spotyka i kto z kim rozmawia; chciałbym również, aby pozostałe instytucje poszły za naszym przykładem”.

W swoim przemówieniu, wygłoszonym przed Parlamentem Europejskim w dniu 15 lipca, przewodniczący Juncker zobowiązał się również do przejrzystego działania w związku z negocjacjami w sprawie TTIP, mówiąc: „Nie sprawiajmy wrażenia, że nie działamy w sposób otwarty, niech nasze działania będą przejrzyste, a dokumenty dostępne dla ogółu obywateli“. To zobowiązanie na rzecz przejrzystości podkreślone zostało również w pismach przewodnich, które przewodniczący Juncker przesłał do 27 Komisarzy oraz zawarte w komunikacie Przewodniczącego do wszystkich urzędników Komisji w sprawie metod pracy nowej Komisji Europejskiej. Komunikat zawiera stwierdzenie, że „komisarze, z zasady, nie mogą spotykać się z organizacjami i osobami samozatrudnionymi, które nie figurują w rejestrze służącym przejrzystości”.

Więcej informacji:

Decyzja Komisji w sprawie publikowania informacji dotyczących spotkań odbywających się między członkami Komisji a organizacjami lub osobami samozatrudnionymi

Decyzja Komisji w sprawie publikowania informacji dotyczących spotkań odbywających się między dyrektorami generalnymi Komisji a organizacjami lub osobami samozatrudnionymi

Komunikat do Komisji w sprawie przejrzystości w negocjacjach w sprawie TTIP

Wytyczne polityki przewodniczącego Junckera

Przemówienie przewodniczącego Junckera wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniu 15 lipca 2014 r.

Pismo przewodnie przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera skierowane do pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa

Pismo przewodnie przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera skierowane do komisarz Cecilii Malmström

Więcej o transatlantyckim partnerstwie w dziedzinie handlu i inwestycji

Metody pracy Komisji Europejskiej na lata 2014 – 2019

Więcej o rejestrze służącym przejrzystości

 

IP/14/2131

Kontakty z mediami

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)

Zapytania od obywateli:

Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail

Side Bar