Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU inleder investeringsoffensiv för att främja sysselsättning och tillväxt

Strasbourg, 26 november 2014

European Commission and European Investment Bank press release

EU-kommissionen lade idag fram en investeringsplan om 315 miljarder euro som ska sätta fart på tillväxten i Europa igen och få fler människor i arbete.

Planen bygger på bygger på tre delmål (se Faktablad 1):

  • En ny europeisk fond för strategiska investeringar (Efsi) ska inrättas och garanteras med offentliga medel. Fonden ska mobilisera minst 315 miljarder euro i ytterligare investeringar under de kommande tre åren (2015–2017).
  • En trovärdig förteckning över projekt tillsammans med ett stödprogram ska inrättas för attstyra investeringarna dit de bäst behövs.
  • En omfattande färdplan för att göra Europa attraktivare för investeringar och få bort juridiska flaskhalsar ska utarbetas.

Enligt EU-kommissionens uppskattning kan de föreslagna åtgärderna tillföra 330–410 miljarder euro till EU:s BNP under de närmaste tre åren och leda till 1,3 miljoner nya arbetstillfällen (se bilaga 3).

– Om EU investerar mer, kommer EU att bli mer framgångsrikt och fler arbeten kommer att skapas – så enkelt är det, säger Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, i en kommentar till planen. Den investeringsplan som vi idag lägger fram i nära samarbete med Europeiska investeringsbanken, innebär ett ambitiöst och nytt sätt att främja investeringar utan att skapa nya skulder. Det är dags att investera i vår framtid, på områden som är viktiga och strategiska för EU, till exempel energi, transport, bredband, utbildning och forskning och utveckling. Nu räknar jag med att Europaparlamentet och medlemsstaterna ska vara med och bidra med sin del för att upprätta den nya Europeiska fonden för strategiska investeringar och få igång den så snart som möjligt. Europa behöver en kickstart och idag erbjuder vi verktygen för att förverkliga det.

– Vi behöver nya investeringar i Europa och till det behövs extra, privat finansiering, säger vice ordförande Jyrki Katainen, som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investering och konkurrenskraft. Den nya Europeiska fonden för strategiska investeringar kommer att fungera som multiplikator. Varje offentlig euro som mobiliseras i fonden kommer att generera ungefär 15 euro i investeringar som inte skulle ha gjorts annars. Fonden kommer att ha betydande kapacitet redan från starten och kommer att kunna utvidga sin verksamhet allt eftersom nya aktörer ansluter sig. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna och nationella utvecklingsbanker att ansluta sig, så att fonden kan få ännu bättre effekt och utlösa viktiga dominoeffekter för EU:s ekonomi.

– Vi har god likviditet i Europa, men vi har inte tillräckligt med investeringar, säger Werner Hoyer, ordförande för Europeiska investeringsbanken. Vi har just nu en förtroendekris vad gäller investeringar och utmaningen är därför att koppla ihop privata investeringar med attraktiva projekt. Om vi ska klara det måste vi ta större risker och uppmuntra projektansvariga att satsa på investeringar. Med stöd i bankens sakkunskap och erfarenhet av att välja ut och förvalta projekt ska den nya Europeiska fonden för strategiska investeringar erbjuda riktad riskhanteringsförmåga som kan ge en katalysatoreffekt till ekonomiskt hållbara investeringar. Detta kommer att följas av andra initiativ som att avlägsna rättsliga hinder och att inrätta ett centrum för investeringsrådgivning som ska främja projektutveckling i hela EU.

Den nya investeringsplanen bygger på tre delmål:

1. Mobilisering av ytterligare finansiering för investeringar (se Faktablad 2)

Investeringsplanen ska frigöra offentliga och privata investeringar i den reala ekonomin på minst 315 miljarder euro under de kommande tre åren (2015–2017). I en tid då de offentliga resurserna är knappa trots att det finns pengar, klara att användas, hos finansinstituten och på enskilda personers och bolagens bankkonton, är det en utmaning att bryta den onda cirkeln av lågt förtroende och underinvestering. Med investeringsplanen planeras smart mobilisering av offentliga och privata finansieringskällor – där varje euro i offentliga medel ska användas för att generera ytterligare privata investeringar, utan att skapa nya skulder.

En ny Europeisk fond för strategiska investeringar (Efsi) ska inrättas i samarbete med Europeiska investeringsbanken (EIB). Den ska bygga på en garanti på 16 miljarder från EU-budgeten, tillsammans med 5 miljarder euro från EIB. Försiktiga uppskattningar utifrån tidigare erfarenheter tyder på att fondens multiplikatoreffekt kommer att bli 1:15. Det betyder att varje offentlig euro som mobiliseras genom fonden genererar 15 euro i sammanlagda investeringar som annars inte skulle ha gjorts.

Fokus för fonden ska ligga på investeringar i infrastruktur, framför allt bredband, energinät och transportinfrastruktur i industricentrum, utbildning, forskning och innovation, förnybar energi och energieffektivitet, samt investeringar i små och medelstora företag och i medelstora börsföretag[1].

Efsi

Riskhanteringsförmåga

Multiplikator
(genomsnittlig)

Investering
i den reala ekonomin

Långsiktiga investeringar

16 miljarder

 

15

 

240 miljarder

Små och medelstora företag och medelstora börsföretag

5 miljarder

75 miljarder

Sammanlagt

21 miljarder

315 miljarder

 

Om fonden upprättas inom EIB-gruppens befintliga struktur kan det ske snabbt under våren 2015. Fonden har potential att mobilisera över 315 miljarder ytterligare finansiering under perioden 2015–2017. Målet är att fonden ska vara i drift senast i juni 2015.

Dessutom kommer denna investering att kompletteras med en hävstångseffekt från de europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014–2020, med hjälp av lån, kapital och garantier i stället för traditionella bidrag. Det kan öka hävstångseffekten till mellan 1:3 och 1:4. Genom att man fördubblar beloppet från innovativa finansinstrument, och med hjälp av hävstångseffekten, skulle 20 och 35 miljarder euro i form av ytterligare investeringar i den reala ekonomin kunna mobiliseras mellan 2015 och 2017. Målet är att fonden ska vara i drift senast i juni 2015.

2. En trovärdig projektförteckning och tekniskt stöd ska styra pengarna dit de behövs (faktablad 3)

Investeringsplanen kommer att göra det lättare för finansieringen att nå den reala ekonomin. Genom att upprätta en tydlig förteckning över bärkraftiga projekt på EU-nivå och vid behov ge tekniskt stöd kan man stödja urvalet och utformningen av projekt och användningen av mer innovativa finansieringsinstrument.

Den nya fonden kommer att stödja strategiska investeringar i infrastruktur, särskilt bredband och energinät, transporter i industricentrum, utbildning, forskning och innovation samt förnybar energi och energieffektivitet.

Den kommer också att stödja riskfinansiering för små och medelstora företag samt medelstora börsföretag i hela EU. Fonden kommer att hjälpa företagen att undgå kapitalbrist genom att tillhandahålla större direkta kapitaltillskott och kompletterande garantier för lån till små och medelstora företag.

Medlemsstaterna har redan lämnat in förteckningar över projekt till den gemensamma arbetsgrupp som kommissionen och EIB tillsatte i september 2014. Projekten har valts ut enligt tre huvudkriterier:

 

  • Projekt som innebär ett mervärde för EU och stöder EU:s mål.
  • Ekonomisk bärkraft och värde – projekt med hög socioekonomisk avkastning kommer att prioriteras.
  • Projekt som kan påbörjas inom de närmaste tre åren, dvs. rimliga förväntningar på kapitalkostnader under perioden 2015–2017.

De föreslagna projekten bör dessutom kunna få finansiering på annat håll. De bör också ha en rimlig storlek och skalbarhet (uppdelade efter sektor/delsektor).

 

Kommissionen och EIB kommer att inleda ett omfattande program för tekniskt stöd för att kartlägga projekt och göra dem mer attraktiva för privata investerare.

3. En färdplan för att ta itu med hinder för investeringar (faktablad 4)

Investeringsplanen kommer att innehålla en färdplan för att avlägsna sektorspecifika regler som står i vägen för investeringar.

Syftet med planen är att förbättra företagsklimatet och finansieringsvillkoren, och den kommer därför att inriktas på åtgärder inom den finansiella sektorn, t.ex. inrättandet av en kapitalmarknadsunion som ska öka utbudet av kapital till små och medelstora företag och långsiktiga projekt.

Prioritet kommer att ges till att undanröja de betydande hinder – såväl i form av lagstiftning som andra hinder – som fortfarande finns inom alla de viktiga infrastruktursektorerna, t.ex. energi-, telekom- och transportsektorn, den digitala sektorn, liksom hinder på tjänste- och produktmarknaderna. I december kommer kommissionen att i sitt arbetsprogram för 2015 föreslå ett antal prioriterade initiativ med särskild koppling till investeringsplanen.

Vad händer sedan – på kort sikt (december 2014/januari 2015) (se Faktablad 5)

Europaparlamentet och Europeiska rådets möte i december uppmanas att godkänna Investeringsplanen för Europa, vilket innebär en vilja att snabbt anta relevanta lagstiftningsåtgärder.

Medlemsstaterna ska inom kort avsluta programplaneringen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att maximera hävstångseffekten av dessa, samtidigt som Europeiska investeringsfondens verksamhet kommer att trappas upp med hjälp av ett första extra bidrag från EIB. Kommissionen och EIB ska inleda de formella arrangemangen för den nya Europeiska fonden för strategiska investeringar.

Kommissionens och EIB:s gemensamma arbetsgrupp förväntas lägga fram en första förteckning över möjliga investeringsprojekt under december månad för att börja skapa en öppen förteckning över projekt på EU-nivå. Det tekniska stödet ska stärkas, tillsammans med EIB och de viktigaste nationella och regionala aktörerna, för att skapa ett centrum för investeringsrådgivning som på ett och samma ställe ska erbjuda tjänster för projektansvariga, investerare och offentliga förvaltningsmyndigheter.

Alla relevanta åtgärder bör vidtas så att de nya Europeiska fonden för strategiska investeringar kan vara inrättad senast i mitten av 2015. I mitten av 2016 kommer EU-kommissionen och stats- och regeringscheferna att bedöma vilka framsteg som gjorts och eventuella ytterligare alternativ.

Mer information:

Frågor och svar

Website

Linkedin

Twitter #investEU


                                                         BILAGA

1. ”Investeringsgapet” i Europa

(Fasta bruttoinvesteringar, EU-28, i 2013 års priser, miljarder euro)

 

 


2. En investeringsplan för Europa


3. Var kommer pengarna ifrån?


4. Investeringsplanens potential


[1]Det finns ingen gemensam definition av medelstora börsföretag. Små och medelstora företag definieras som företag med under 250 anställda, medan medelstora börsföretag har mellan 250 och 3000 anställda.

 

IP/14/2128

Presskontakter

Annikky LAMP (+32 2 295 61 51)
Margaritis SCHINAS (+ 32 2 296 05 24)
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Vandna KALIA (+32 2 299 58 24)

För allmänheten:

Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post

Side Bar