Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

EÚ začína investičnú ofenzívu na podporu zamestnanosti a rastu

Strasburg, 26 november 2014

European Commission and European Investment Bank press release

Európska komisia dnes oznámila investičný plán v celkovej výške 315 mld. EUR, ktorého cieľom je obnoviť rast v Európe a znovu zabezpečiť dostatok pracovných miest pre ľudí.

Plán vychádza z troch základných prvkov (prehľad č. 1)

  • zriadenie nového Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý bude zaručený verejnými finančnými prostriedkami, na mobilizáciu dodatočných investícií vo výške najmenej 315 mld. EUR počas nasledujúcich troch rokov (2015 až 2017),
  • vytvorenie spoľahlivej databázy projektov v kombinácii s programom pomoci na nasmerovanie investícií tam, kde sú najviac potrebné,
  • ambiciózny plán na zvýšenie atraktívnosti Európy pre investície a na odstránenie regulačných nedostatkov.

Podľa odhadov Európskej komisie by navrhované opatrenia ako celok mohli zvýšiť HDP EÚ v nasledujúcich troch rokoch o 330 mld. EUR až 410 mld. EUR a vytvoriť až 1,3 milióna nových pracovných miest (pozri prílohu 3).

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker v súvislosti s investičným plánom uviedol: „Je to jednoduchá matematika: Ak bude Európa viac investovať, bude viac prosperovať a vytvárať viac pracovných miest. Investičný plán, ktorý dnes predkladáme v úzkom partnerstve s Európskou investičnou bankou, je ambicióznym a novým spôsobom, ako podporiť investície bez vytvárania nového dlhu. Teraz nastal čas, aby sme investovali do našej budúcnosti, do kľúčových oblastí, ktoré majú pre Európu strategický význam a ku ktorým patrí napríklad energetika, doprava, širokopásmové pripojenie, vzdelávanie, výskum a inovácia. Spolieham sa teraz na Európsky parlament a členské štáty, že priložia ruku k dielu, aby nový Európsky fond pre strategické investície začal fungovať čo najskôr. Európa potrebuje nový začiatok a my ho dnes môžeme odštartovať.“

Jyrki Katainen, podpredseda zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, vyhlásil:„V Európe potrebujeme nové investície a na tento účel musíme zmobilizovať dodatočné súkromné zdroje.Nový Európsky fond pre strategické investície bude fungovať ako multiplikátor. Každé euro z verejných zdrojov, ktoré sa zmobilizuje z fondu, prinesie pätnásť eur investícií, ku ktorým by inak nedošlo. Fond začne fungovať so značnou silou a s rastúcou účasťou ďalších aktérov bude môcť ďalej rozširovať svoju činnosť. Komisia vyzýva členské štáty a národné podporné banky, aby sa pripojili, znásobili vplyv fondu, a spustili tak reťazovú reakciu ešte výraznejších pozitívnych účinkov v európskom hospodárstve.

Prezident Európskej investičnej banky Werner Hoyer uviedol: „V Európe máme dostatok likvidity, ale nemáme dostatok investícií. Čelíme kríze dôvery v investície a stojíme pred výzvou opätovne spojiť investičné fondy s atraktívnymi projektmi. Ak chceme tento cieľ dosiahnuť, musíme na seba prevziať väčšie riziko, aby sme presvedčili navrhovateľov projektov, že by mali investovať. Nový Európsky fond pre strategické investície bude hospodársky životaschopným projektom poskytovať cielenú kapacitu znášať riziko, ktorá bude mať stimulačný účinok. Ako základ poslúžia odborné znalosti a skúsenosti banky s výberom a riadením projektov. Túto činnosť budú sprevádzať ďalšie iniciatívy, ako je odstránenie regulačných prekážok a poskytovanie služieb investičného poradenstva na podporu rozvoja a prípravy projektov v celej Európe.“

Nový investičný plán bude založený na troch prvkoch:

1. Mobilizácia financovania dodatočných investícií (prehľad č. 2)

Investičný plán pre Európu uvoľní verejné a súkromné investície do reálnej ekonomiky vo výške najmenej 315 mld. EUR počas nasledujúcich troch rokov (2015 až 2017). V čase obmedzených verejných zdrojov, keď finančná likvidita čaká nevyužitá vo finančných inštitúciách a na podnikových a súkromných bankových účtoch, je potrebné vyjsť zo začarovaného kruhu nedostatočnej dôvery a nedostatočných investícií.Investičný plán počíta s inteligentnou mobilizáciou súkromných a verejných zdrojov financovania, pričom sa každé euro z verejných zdrojov použije na vytvorenie dodatočnej súkromnej investície bez vytvárania nového dlhu.

Nový Európsky fond pre strategické investície (EFSI) sa zriadi v partnerstve s Európskou investičnou bankou (EIB). Jeho základom bude záruka vo výške 16 mld. EUR z rozpočtu EÚ spolu so sumou 5 mld. EUR, ktorú poskytne EIB. Na základe obozretných odhadov založených na historických skúsenostiach bude multiplikačný účinok fondu 1:15. Inými slovami – každé euro z verejných zdrojov, ktoré sa zmobilizuje prostredníctvom fondu, prinesie pätnásť eur celkových investícií, ku ktorým by inak nedošlo.

Fond sa zameria na investície do infraštruktúry, najmä do širokopásmových a energetických sietí, ako aj do dopravnej infraštruktúry v priemyselných centrách, vzdelávania, výskumu a inovácie, energie z obnoviteľných zdrojov a do MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou[1].

EFSI

Kapacita znášať riziko

Multiplikačný účinok
(priemerný)

Investície
do reálnej ekonomiky

Dlhodobé investície

16 mld. EUR

 

15

 

240 mld. EUR

MSP a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou

5 mld. EUR

75 mld. EUR

Spolu

21 mld. EUR

315 mld. EUR

 

V rámci existujúcej štruktúry skupiny EIB bude možné fond zriadiť rýchlo, na jar 2015. Fond má v období 2015 – 2017 potenciál priniesť celkovo 315 mld. EUR dodatočného financovania. Cieľom je, aby fond začal fungovať od polovice roka 2015.

Tieto investície budú navyše doplnené maximalizáciou pákového efektu európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020 s uprednostnením úverov, kapitálu a záruk pred tradičnými grantmi. Tým sa pákový efekt zvýši a dosiahne 1:3 až 1:4. Zdvojnásobením počtu inovačných finančných nástrojov a využitím pákového efektu, ktorý takto vznikne, by sa mohli v rokoch 2015 až 2017 zmobilizovať dodatočné investície do reálnej ekonomiky vo výške 20 mld. EUR až 35 mld. EUR.

2. Spoľahlivá databáza projektov v kombinácii s technickou pomocou na nasmerovanie investícií tam, kde sú potrebné (prehľad č. 3)

Investičný plán umožní, aby sa financovanie dostalo do reálnej ekonomiky prostredníctvom vytvorenia transparentnej databázy, ktorá bude obsahovať zoznam životaschopných projektov na úrovni EÚ, a poskytovania potrebnej technickej pomoci na podporu výberu a štrukturalizácie projektov a využívania inovačných finančných nástrojov.

Nový fond bude podporovať strategické investície do infraštruktúry, ako sú najmä širokopásmové a energetické siete, doprava v priemyselných centrách, ako aj vzdelávanie, výskum a vývoj, energia z obnoviteľných zdrojov a energetická efektívnosť.

Takisto bude podporovať rizikové financovanie pre MSP a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou v celej Európe. To im pomôže vyriešiť problém nedostatočného kapitálu prostredníctvom zabezpečenia vyššieho objemu priameho kapitálu a dodatočných záruk za úvery MSP.

Členské štáty už poskytujú spoločnej osobitnej skupine Komisie a EIB, ktorá vznikla v septembri 2014, zoznamy projektov, ktoré boli vybrané podľa týchto troch hlavných kritérií:

  • projekty s pridanou hodnotou pre EÚ podporujúce ciele EÚ,
  • hospodárska životaschopnosť a hodnota – prednosť majú projekty s vysokými sociálno-ekonomickými prínosmi,
  • projekty, ktoré sa môžu začať najneskôr do nasledujúcich troch rokov, t. j. primerané očakávanie kapitálových výdavkov v období 2015 – 2017.

Projekty uvedené v zozname by mali mať navyše potenciál mobilizovať ďalšie zdroje financovania. Takisto by mali byť primerane veľké a mali by sa dať rozšíriť (v závislosti od sektora/podsektora).

 

Komisia a EIB zavedú aj významný program technickej pomoci s cieľom identifikovať projekty a zvýšiť ich atraktívnosť pre súkromných investorov.

3. Plán na odstraňovanie prekážok brániacich investíciám (prehľad č. 4)

Súčasťou investičného plánu bude plán na odstránenie sektorových prekážok, ktoré bránia investíciám.

S cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie a podmienky financovania sa investičný plán zameria na opatrenia vo finančnom sektore. Pôjde napr. o vytvorenie únie kapitálových trhov, aby sa pre SME a dlhodobé projekty zvýšila ponuka kapitálu.

Prioritou bude odstránenie značných regulačných a neregulačných prekážok, ktoré pretrvávajú vo všetkých dôležitých oblastiach infraštruktúry vrátane energetiky, telekomunikácií, digitálneho obsahu a dopravy, ako aj prekážok na trhu tovarov a služieb. Pracovný program na rok 2015, ktorý Komisia predloží v decembri, bude obsahovať zoznam prioritných iniciatív úzko súvisiacich s investičným plánom.

Ďalšie kroky v krátkodobom horizonte (december 2014 – január 2015) (prehľad č. 5)

Európsky parlament a Európska rada (na jej zasadnutí v decembri) sú vyzvané, aby tento investičný plán pre Európu schválili a v súvislosti s tým sa zaviazali prijať príslušné legislatívne opatrenia v rámci zrýchleného postupu.

Členské štáty onedlho dokončia programovanie európskych štrukturálnych a investičných fondov s cieľom maximalizovať pákový efekt, zatiaľ čo prostriedky Európskeho investičného fondu vzrastú vďaka prvému dodatočnému príspevku EIB. Komisia a EIB začnú zároveň formálne prípravy týkajúce sa nového Európskeho fondu pre strategické investície.

Od spoločnej osobitnej skupiny Komisie a EIB sa očakáva, že predloží prvý zoznam potenciálnych investičných projektov v decembri, aby sa začalo s vytváraním transparentnej európskej databázy projektov. Technická pomoc sa spolu s EIB a kľúčovými vnútroštátnymi a regionálnymi aktérmi posilní, aby sa vytvorilo centrum investičného poradenstva, ktoré bude slúžiť ako jednotné kontaktné miesto pre navrhovateľov projektov, investorov a verejné riadiace orgány.

Všetky príslušné opatrenia by sa mali prijať tak, aby sa nový Európsky fond pre strategické investície mohol zriadiť v prvom polroku 2015. V prvom polroku 2016 Európska komisia a hlavy štátov a predsedovia vlád zhodnotia dosiahnutý pokrok a v prípade potreby zvážia ďalšie možnosti.

Ďalšie informácie:

Otázky a odpovede

Website

Linkedin

Twitter #investEU


                                                                       Príloha

 

1. Nedostatok investícií v Európe

(reálna tvorba hrubého fixného kapitálu, EÚ-28, v cenách roku 2013, v mld. EUR)

2. Investičný plán pre Európu

3. Odkiaľ pochádzajú finančné prostriedky?

4. Potenciál investičného plánu

 


[1]V EÚ neexistuje spoločná definícia spoločnostíso strednou trhovou kapitalizáciou. Zatiaľ čo MSP sa definujú ako podniky, ktoré majú menej ako 250 zamestnancov, za spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou sa vo všeobecnosti považujú spoločnosti, ktoré majú od 250 do 3 000 zamestnancov.

IP/14/2128

Kontaktné osoby pre médiá

Annikky LAMP (+32 2 295 61 51)
Margaritis SCHINAS (+ 32 2 296 05 24)
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Vandna KALIA (+32 2 299 58 24)

Pre verejnosť:

Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom

Side Bar