Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES pradeda investicijų kampaniją, kurios tikslas – skatinti darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą.

Strasburgas, 26 Lapkričio 2014

European Commission and European Investment Bank press release

Šiandien Europos Komisija paskelbė 315 mlrd. EUR vertės investicijų planą, kad Europoje vėl pradėtų augti ekonomika ir daugiau žmonių vėl rastų darbo.

Planą sudaro trys pagrindinės dalys (žr. Informacijos suvestinę Nr. 1)

  • viešosiomis lėšomis garantuojamas naujas Europos strateginių investicijų fondas (EFSI), kuris per artimiausius trejus metus (2015–2017 m.) pritrauktų ne mažiau kaip 315 mlrd. EUR papildomų investicijų;
  • patikimas projektų srautas ir pagalbos programa, kad investicijos būtų nukreiptos ten, kur jų reikia labiausiai;
  • plataus užmojo veiksmų planas, kuriuo siekiama padaryti Europą patrauklesnę investuotojams ir pašalinti reglamentavimo kliūtis.

Europos Komisijos skaičiavimais siūlomomis priemonėmis per ateinančius trejus metus ES BVP būtų galima iš viso padidinti 330–410 mlrd. EUR ir sukurti iki 1,3 mln. naujų darbo vietų (žr. 3 priedą).

Kalbėdamas apie planą Europos Komisijos pirmininkas Jeanas Claude'as Junckeris sakė: „Jei Europa investuos daugiau, ji bus turtingesnė ir sukurs daugiau darbo vietų – tokia yra paprasta tiesa. Šiandien glaudžiai bendradarbiaujant su Europos investicijų banku pristatomas plataus užmojo Investicijų planas yra naujas būdas padidinti investicijas nesukuriant naujos skolos. Dabar pats laikas investuoti į savo ateitį, į svarbiausias Europai strategines sritis, kaip antai energetiką, transportą, plačiajuostį ryšį, švietimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas. Aš tikiuosi, kad Europos Parlamentas ir valstybės narės sukrus ir ims energingai veikti, kad naujais Europos strateginių investicijų fondas būtų sukurtas ir kuo greičiau pradėtų veikti. Europai reikia permainų ir šiandien suteikiame joms impulsą."

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas sakė: „Europai reikia naujų investicijų, todėl turime pritraukti papildomų privačių lėšų. Naujojo Europos strateginių investicijų fondui numatytas sverto vaidmuo: kiekvienas Fondo euras pritrauks apie 15 eurų investicijų, kurių kitaip nebūtų buvę. Fondas pradės veiklą su nemažais ištekliais, o prisijungus daugiau suinteresuotųjų šalių jis galės savo veiklą išplėsti dar labiau. Komisija ragina valstybes nares ir nacionalinius lengvatinį finansavimą teikiančius bankus prisijungti ir taip padidinti Fondo poveikį bei pasiekti dar didesnį teigiamą grandininį poveikį Europos ekonomikai.

Europos investicijų banko pirmininkas Werneris Hoyeris sakė: „Europoje turime daug lėšų, tačiau neturime pakankamai investicijų. Mes susiduriame su pasitikėjimo krize, todėl mūsų uždavinys yra vėl susieti privačias investicijas su patraukliais projektais. Šiam tikslui įgyvendinti, turime prisiimti daugiau rizikos ir skatinti projektų vykdytojus imtis investicijų. Pasinaudodamas Banko žiniomis ir projektų atrankos ir valdymo patirtimi, naujasis Europos strateginių investicijų fondas teiks tikslingus rizikos prisiėmimo pajėgumus ekonomiškai gyvybingoms investicijoms vykdyti. Kartu bus vykdomos kitos iniciatyvos, kaip antai reglamentavimo kliūčių šalinimas ir investicijų konsultacijų paslaugų centro, kuris paskatintų projektų kūrimą ir rengimą visoje Europoje, sukūrimas.“

Naujasis Investicijų planas sudarytas iš trijų dalių:

1. Papildomų investicinių lėšų pritraukimas (žr. Informacijos suvestinę Nr. 2)

Investicijų planas per artimiausius trejus metus (2015–2017 m.) padės į realiąją ekonomiką pritraukti ne mažiau kaip 315 mlrd. EUR. Kai trūksta viešųjų išteklių, o finansų įstaigose ir asmeninėse bei įmonių banko sąskaitoseyra lėšų, kurios gali būti panaudotos, reikia išsiveržti iš uždaro rato, kuriame įkalina nepakankamas pasitikėjimas ir investicijų stoka. Pagal Investicijų planą numatoma sumaniai panaudoti viešuosius ir privačiuosius finansavimo šaltinius – kiekvieną viešųjų lėšų eurą panaudoti tam, kad būtų pritraukta papildomų privačių investicijų, nesukuriant naujos skolos.

Naujas Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) bus sukurtas bendradarbiaujant su Europos investicijų banku (EIB). Jo pagrindas – 16 mlrd. EUR garantija iš ES biudžeto ir 5 mlrd. EUR, kuriuos įsipareigoja skirti EIB. Remiantis ankstesne patirtimi pagrįstais atsargiais skaičiavimais, Fondo didinamasis poveikis bus 1:15. Kitaip tariant, kiekvienas per Fondą gautas euras padės pritraukti 15 EUR investicijų, kurių kitaip nebūtų buvę.

Didžiausias Fondo dėmesys turėtų tekti investicijoms į infrastruktūrą, pirmiausia plačiajuosčio interneto ryšio ir energijos tiekimo tinklams, taip pat pramonės centrų transporto infrastruktūrai; švietimui, moksliniams tyrimams ir inovacijoms; atsinaujinantiems energijos ištekliams ir MVĮ bei vidutinės kapitalizacijos įmonėms[1].

ESIF

Rizikos prisiėmimo pajėgumas

Didinamasis poveikis
(vidurkis)

Investicijos
į realiąją ekonomiką

Ilgalaikės investicijos

16 mlrd.

 

15

 

240 mlrd.

MVĮ ir vid. kap. įmonės

5 mlrd.

75 mlrd.

Iš viso

21 mlrd.

315 mlrd.

 

Fondas galės būti įsteigtas greitai,2015 m. pavasarį, nes yra kuriamas kaip esamos EIB grupės struktūros dalis. Jo potencialas – 2015–2017 m. pritraukti daugiau kaip 315 mlrd. EUR papildomų lėšų. Siekiama, kad Fondas pradėtų veikti iki 2015 m. vidurio.

Be to, šią investiciją papildys didesnis Europos struktūrinių ir investicinių fondų sverto poveikis 2014–2020 m.: vietoj įprastų dotacijų būtų naudojamos paskolos, nuosavas kapitalas ir garantijos. Tai padidins sverto koeficientą iki 1:3–1:4. Padvigubinus novatoriškų finansinių priemonių užtikrinamą sumą ir pasinaudojus taip sukurtu sverto poveikiu, 2015–2017 m. galėtų būti pritraukta 20 ir 35 mlrd. EUR papildomų investicijų į realiąją ekonomiką.

2. Patikimas projektų srautas, kartu teikiant techninę pagalbą, pritrauks lėšas ten, kur jų reikia(žr. Informacijos suvestinę Nr. 3)

Investicijų planas užtikrins, kad finansai pasiektų realiąją ekonomiką, nes bus sukurtas skaidrus gyvybingų projektų srautas ES lygmeniu ir suteikta reikalinga techninė pagalba atrenkant projektus, formuojant daugiau novatoriškų finansinių priemonių ir jas pritaikant.

Naujasis Fondas rems strategines investicijas į infrastruktūrą, visų pirma plačiajuosčio ryšio ir energetikos tinklus, transportą pramonės centruose, taip pat švietimą, mokslinius tyrimus bei technologinę plėtrą, atsinaujinančiųjų išteklių energetiką ir energijos vartojimo efektyvumą.

Jo lėšomis taip pat bus remiamas rizikos finansavimas, skirtas MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms visoje Europoje. Fondas turėtų padėti joms įveikti kapitalo trūkumą, nes rems daugiau tiesioginių nuosavo kapitalo investicijų ir skirs papildomų garantijų MVĮ paskoloms.

Valstybės narės jau teikia pagal tris pagrindinius kriterijus atrinktų projektų sąrašus bendrai Komisijos ir EIB darbo grupei, įsteigtai 2014 m. rugsėjo mėn. Šie kriterijai yra tokie:

  • Projektai turi didinti ES pridėtinę vertę ir padėti įgyvendinti ES tikslus
  • Projektai turi būti ekonomiškai gyvybingi ir vertingi – pirmenybė teikiama didelės socialinės ir ekonominės grąžos projektams
  • Projektai gali būti pradėti ne vėliau kaip per ateinančius trejus metus, t. y. kapitalo išlaidų pagrįstai galima tikėtis 2015–2017 m.

Be to, į sąrašą įtraukti projektai turi būti pajėgūs pritraukti ir kitų finansavimo šaltinių. Jie taip pat turi būti tinkamo dydžio ir išplečiamumo (diferencijuojant pagal sektorių arba pasektorį).

Komisija ir EIB taip pat pradės didelę techninės pagalbos programą, kuri padės nustatyti projektus ir padaryti juos patrauklesnius privatiesiems investuotojams.

3. Kliūčių investicijoms šalinimo veiksmų planas (žr. Informacijos suvestinę Nr. 4)

Investicijų plano dalis yra veiksmų planas, pagal kurį bus naikinamos investuoti kliudančios atskirų sektorių taisyklės.

Siekiant pagerinti verslo aplinką ir finansavimo sąlygas, plane daugiausia dėmesio bus skiriama finansų sektoriaus priemonėms, pavyzdžiui, kapitalo rinkų sąjungos sukūrimui, siekiant padidinti finansavimo pasiūlą MVĮ ir ilgalaikiams projektams.

Prioritetas – pašalinti rimtas su reglamentavimu susijusias ir kitokio pobūdžio kliūtis, kurių tebėra visuose svarbiuose infrastruktūros sektoriuose, įskaitant energetiką, telekomunikacijas, skaitmeninę ekonomiką ir transportą, taip pat kliūtis paslaugų ir produktų rinkose. Gruodžio mėn. Komisija 2015 m. darbo programoje pateiks su Investicijų planu susijusių iniciatyvų prioritetinį sąrašą.

Tolesni artimiausio laikotarpio veiksmai (2014 m. gruodžio mėn. – 2015 m. sausio mėn.) (žr. Informacijos suvestinę Nr. 5)

Europos Parlamentas ir gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba raginami patvirtinti Investicijų planą Europai ir taip įsipareigoti skubiai priimti su juo susijusias teisėkūros priemones.

Valstybės narės netrukus užbaigs Europos struktūrinių ir investicinių fondų programavimą, kuriuo padidins savo lėšų sverto poveikį, o Europos investicijų fondas bus sustiprintas gavus pirmą papildomą EIB įnašą. Be to, Komisija ir EIB imsis oficialių naujojo Europos strateginių investicijų fondo parengiamųjų veiksmų.

Tikimasi, kad gruodžio mėn. Komisijos ir EIB jungtinė darbo grupė pateiks pirmąjį galimų investicinių projektų sąrašą ir pradės formuoti skaidrų Europos projektų srautą. Kartu su EIB ir svarbiausiais nacionaliniais ir regioniniais partneriais bus stiprinama techninė pagalba, siekiant sukurti investicijų konsultacijų centrą, kuris vieno langelio principu teiktų paslaugas projektų vykdytojams, investuotojams ir viešosioms valdymo institucijoms.

Kad naujasis Europos strateginių investicijų fondas galėtų būti įsteigtas iki 2015 m. vidurio, turės būti patvirtintos visos reikiamos teisinės priemonės. Iki 2016 m. vidurio Europos Komisija ir valstybių bei vyriausybių vadovai įvertins padarytą pažangą ir, jei reikės, apsvarstys tolesnes galimybes.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai

Website

Linkedin

Twitter #investEU


 

Priedas

 1. Investicijų trūkumas Europoje

Realiojo bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas, E-28, 2013 m. kainomis, mlrd. EUR)


2. Investicijų planas Europai

 


3. Iš kur gaunami pinigai?


4. Investicijų plano potencialas

 


[1]Vidutinės kapitalizacijos įmonių bendros ES apibrėžties nėra. Jei MVĮ yra apibrėžiamos kaip įmonės, turinčios mažiau nei 250 darbuotojų, tai vidutinės kapitalizacijos įmonėmis iš esmės laikomos įmonės, turinčios nuo 250 iki 3000 darbuotojų.

IP/14/2128

Žiniasklaidai

Annikky LAMP (+32 2 295 61 51)
Margaritis SCHINAS (+ 32 2 296 05 24)
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Vandna KALIA (+32 2 299 58 24)

Visuomenei:


Side Bar