Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 15. januára 2014

Významné európske podujatie zamerané na formovanie budúcnosti sociálnych podnikov

Sociálne hospodárstvo je dôležitou oporou európskeho hospodárstva, pričom predstavuje približne 10 % HDP. V sociálnom hospodárstve je zamestnaných viac než 11  miliónov pracovníkov, čiže 4,5 % ekonomicky činného obyvateľstva v EÚ. Každoročne je každý štvrtý a vo Francúzsku, Fínsku a v Belgicku dokonca každý tretí novozaložený podnik sociálnym podnikom.

Cieľom podnikateľov v sociálnej oblasti je radšej vplývať na spoločnosť, než len prinášať zisky vlastníkom a akcionárom. Ponúkajú napríklad pracovné príležitosti znevýhodneným skupinám, čím presadzujú sociálne začleňovanie a zvyšujú mieru solidárnosti v hospodárstve. Potýkajú sa však s obrovskými výzvami a nerovnakými podmienkami.

Európska komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor, ako aj mesto Štrasburg preto 16. a 17. januára 2014 hostia veľké európske interaktívne podujatie na tému sociálneho podnikania a sociálneho hospodárstva. Toto dvojdňové podujatie bude založené na spolupráci a aktívnej účasti. Témy do diskusie navrhnú samotní účastníci a určia aj spôsob, akým má sektor sociálneho podnikania napredovať.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Dnes sa významný boj odohráva na poli rastu a zamestnanosti. Som presvedčený, že trvalá ekonomická výkonnosť nemôže existovať bez sociálnej súdržnosti. Sociálne hospodárstvo je neoddeliteľnou súčasťou nového modelu rastu, ktorý tvoríme a ktorý sa vyznačuje väčšou mierou inklúzie a rešpektu životného prostredia. Sociálne podniky si už z podstaty svojho poslania pozorne všímajú, čo sa deje naokolo a rešpektujú sociálne alebo environmentálne podmienky. Sú novátorské, dynamické a vytvárajú nové pracovné miesta. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme vybudovali prostredie, ktoré ich bude povzbudzovať k ďalšiemu rozvoju. Toto je cieľom štrasburskej konferencie.“

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani uviedol: „Sociálne podniky môžu EÚ pomôcť pri tvorbe konkurenčného sociálneho trhového hospodárstva a zároveň sú motorom udržateľného rastu. Počas krízy potvrdili svoj význam, pretože sa preukázali ako veľmi odolné. Keďže dokážu vytvárať pracovné príležitosti, teraz ich potrebujeme viac než kedykoľvek predtým.“

Komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor uviedol: „Sociálne podniky ponúkajú stovky úspešných príkladov toho, ako môže Európa zlepšiť svoj obchodný model a zamerať sa pritom viac na zlepšenie podmienok pre ľudí a menej na generovanie čo najvyšších finančných ziskov. Sociálne hospodárstvo môže vytvárať kvalitné pracovné miesta aj v ťažkej ekonomickej situácii a očividne si zasluhuje podporu EÚ na ďalší rast a rozmach.“

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Henri Malosse vyhlásil: „Európa si viac nemôže dovoliť míňať svoj cieľ. Jej hlavná činnosť spočíva – mala by spočívať – v aktívnej solidarite a silných spoločných politikách, najmä v oblasti priemyslu, energetiky a podnikania, osobitne podnikania v sociálnej oblasti.“

Svoj príhovor prednesie aj predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz, grécky predseda vlády Antonis Samaras a predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Henri Malosse.

Traja európski komisári, podpredseda Antonio Tajani a komisári Michel Barnier a László Andor, vstúpia do priamej diskusie s podnikateľmi v sociálnej sfére.

Medzi účastníkmi budú podnikatelia zo sociálnej sféry, členovia akademickej obce, politici, poskytovatelia finančných prostriedkov, aktivisti v sociálnej oblasti a mnohí ďalší.

Cieľom tohto podujatia je

vyhodnotiť dosiahnuté výsledky a plnenie Iniciatívy pre sociálne podnikanie z októbra 2011 (pozri IP/11/1238 a MEMO/11/735)

určiť budúce priority ďalšej činnosti

zapojiť zúčastnené strany do prostredia s inovačným a aktívnym duchom s cieľom navrhnúť európsku agendu na obdobie nasledujúcich 3 až 5 rokov

posilniť siete zúčastnených strán na podporu vzniku a rozširovania iniciatív a najlepších postupov

zvyšovať zodpovednosť a informovanosť inštitucionálnych aktérov.

Súvislosti

V roku 2011 v súvislosti so stratégiou EÚ 2020 EÚ predstavila Iniciatívu pre sociálne podnikanie, t. j. akčný plán na rozšírenie rámca pre sociálne podnikanie prostredníctvom uľahčenia prístupu k financovaniu, zvýšenia viditeľnosti tohto sektora a zlepšovania informovanosti o potrebách podnikateľov v sociálnej sfére medzi politikmi. S cieľom pokračovať v tomto úsilí sa na štrasburskom podujatí určia nové priority do budúcnosti.

Ďalšie informácie:

Pozri aj MEMO/14/11

Program a registrácia: http://ec.europa.eu/social-entrepreneurs

Zoznam účastníkov: http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/participants/index_en.htm

Podujatie sa bude vysielať naživo cez internet:

Sála Erasme (obidva dni)

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_16-170114

Sála Schweitzer (16. januára):

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_schweitzer-160114

Sociálne hospodárstvo - Sociálna inovácia

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom


Side Bar