Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 15. janvārī

Vērienīgs Eiropas mēroga pasākums nolūkā veidot sociālo uzņēmumu nākotni

Sociālā ekonomika ir svarīgs Eiropas ekonomikas balsts un veido aptuveni 10 % no IKP. Vairāk nekā 11 miljoni strādājošo jeb 4,5 % no ekonomiski aktīvajiem ES iedzīvotājiem ir nodarbināti sociālās ekonomikas nozarē. Katrs ceturtais jaunais uzņēmums, kas ik gadu tiek nodibināts, ir sociālais uzņēmums, un Francijā, Somijā un Beļģijā tas attiecīgi ir katrs trešais uzņēmums.

Sociālie uzņēmēji tiecas ietekmēt sabiedrību, nevis tikai gūt peļņu īpašniekiem un akcionāriem. Piemēram, tie nodrošina darbavietas nelabvēlīgos apstākļos esošās grupām, veicinot to sociālo iekļaušanu un palielinot solidaritāti ekonomikā. Taču šie uzņēmumi saskaras ar lielām problēmām un nevienlīdzīgiem konkurences apstākļiem.

Šā iemesla dēļ Eiropas Komisija, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) un Strasbūras pilsēta 2014. gada 16. un 17. janvārī organizēs lielu sociālajai uzņēmējdarbībai un sociālajai ekonomikai veltītu Eiropas interaktīvo pasākumu. Šajā divu dienu pasākumā tiks piemērota uz sadarbību un līdzdalību vērsta pieeja. Dalībnieki paši izvirzīs apspriežamos jautājumus un noteiks attīstības virzienu sociālās uzņēmējdarbības nozarē.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē sacīja: "Šobrīd mēs cīnāmies par izaugsmi un nodarbinātību. Esmu pārliecināts, ka noturīgi ekonomikas rezultāti nav iespējami bez sociālās kohēzijas. Sociālā ekonomija ir neatņemama daļa no jaunā izaugsmes modeļa – iekļaujošāka un zaļāka – , kuru mēs cenšamies radīt. Pildot savu uzdevumu, sociālie uzņēmumi tur roku uz pulsa un seko attīstībai sociālajos un vides jautājumos. Tie ir inovatīvi, dinamiski un rada darba vietas. Mums jādara viss iespējamais, lai radītu tiem vidi, kas veicinās to tālāko attīstību. Tas būs Strasbūras konferences mērķis."

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs Antonio Tajāni sacīja:Sociālie uzņēmumi palīdz ES veidot augsti konkurētspējīgu sociālo tirgus ekonomiku un ir ilgtspējīgas izaugsmes dzinējspēks. Krīzes laikā tie apliecināja savu vērtību un stabilu noturību. Pašlaik šie uzņēmumi mums ir vajadzīgi vairāk nekā jebkad agrāk, jo tie spēj radīt darbavietas.”

Nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas komisārs Lāslo Andors sacīja: "Sociālie uzņēmumi sniedz simtiem piemēru, kā Eiropa var uzlabot savu uzņēmējdarbības modeli, vairāk tiecoties uzlabot cilvēku labklājību, nevis maksimizēt finansiālo peļņu. Sociāla ekonomija var radīt kvalitatīvas darbavietas pat smagos ekonomiskos apstākļos, un tai neapšaubāmi ir jāsniedz ES atbalsts, lai tā augtu un izplatītos."

Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs Anrī Maloss sacīja: "Eiropa vairs nevar būt nolaidīga savu mērķu īstenošanā. Tās galvenais uzdevums ir– tam ir jābūt – aktīva solidaritāte un stingras kopējās politikas, jo īpaši tādās jomās kā ražošana, enerģētika un uzņēmējdarbība, jo īpaši sociālā uzņēmējdarbība".

Savu dalību ir apstiprinājuši tādi runātāji kā Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs, Antoniss Samaras, Grieķijas premjerministrs, un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs Anrī Maloss.

Trīs Komisijas locekļi, proti, priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni, komisārs Mišels Barnjē un komisārs Lāslo Andors, iesaistīsies apspriedēs ar sociālajiem uzņēmējiem.

Dalībnieku vidū ir sociālie uzņēmēji, akadēmisko aprindu pārstāvji, politikas veidotāji, finansējuma sniedzēji, sabiedrības aktīvisti un daudzi citi.

Pasākuma mērķi ir šādi:

apzināt 2011. gada oktobra sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas (skatīt IP/11/1238 un MEMO/11/735) panākumus un tās īstenošanu;

noteikt turpmākās rīcības prioritātes;

iesaistīt ieinteresētās personas inovatīvā un uz līdzdalību vērstā vidē, lai veidotu Eiropas programmu nākamajiem 3–5 gadiem;

stiprināt ieinteresēto personu tīklus, lai atbalstītu iniciatīvu un paraugprakses rašanos un izplatību;

veicināt institucionālo dalībnieku līdzdalību un informētību.

Vispārīga informācija

Stratēģijas “Eiropa 2020” ietvaros ES 2011. gadā nāca klajā ar sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu – rīcības plānu sociālās uzņēmējdarbības sistēmas stiprināšanai, uzlabojot piekļuvi finansējumam, sekmējot nozares redzamību un palielinot politikas veidotāju informētību par sociālo uzņēmumu vajadzībām. Lai turpinātu šos centienus, pasākumā Strasbūrā tiks noteiktas jaunas turpmākās prioritātes.

Sīkāka informācija

Skatīt arī MEMO/14/11

Programma un reģistrēšanās: http://ec.europa.eu/social-entrepreneurs

Dalībnieku saraksts: http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/participants/index_en.htm

Pasākums tiks straumēts tīmeklī:

Erasme telpa (abās dienās):

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_16-170114

Schweitzer telpa (16. janvārī):

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_schweitzer-160114

Sociālā ekonomika

Sociālā inovācija

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Publikai: Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e­pastu


Side Bar