Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 15. jaanuar 2014

Sotsiaalse ettevõtluse tulevikku kujundav üritus Strasbourgis

Sotsiaalmajandus on Euroopa majanduse oluline osa, moodustades SKPst ligikaudu 10%. Rohkem kui 11 miljonit töötajat ehk 4,5% ELi tööealisest elanikkonnast on hõivatud sotsiaalmajanduses. Igal aastal loodavatest ettevõtetest on iga neljas sotsiaalne ettevõtte. Prantsusmaal, Soomes ja Belgias on see peaaegu iga kolmas.

Sotsiaalsete ettevõtjate eesmärk on omanikele ja osanikele kasu tootmise asemel mõjutada ühiskonda. Näiteks pakuvad nad töökohti ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele, kaasates neid ühiskondlikku ellu ja suurendades solidaarsust majanduses. Kuid nad on vastamisi väga suurte raskustega ja ebavõrdsete tingimustega.

Seepärast korraldavad Euroopa Komisjon, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Strasbourgi linn 16. ja 17. jaanuaril 2014 suure Euroopa interaktiivse ürituse sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalmajanduse teemal. Kahepäevasel üritusel kasutatakse koostöölist ja kaasavat lähenemisviisi. Osalejad suunavad ise arutluse alla tulevaid küsimusi ning määravad kindlaks sotsiaalse ettevõtlussektori edasised sammud.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier lausus: „Tänase päeva tähtsaim ülesanne on majanduskasvu ja töökohtade loomine. Ma olen veendunud, et püsivat majanduskasvu ei ole võimalik saavutada sotsiaalse ühtekuuluvuseta. Sotsiaalmajandus on meie uue, kaasavama ja keskkonnasäästlikuma majanduskasvu mudeli lahutamatu osa. Oma kutsumusest lähtuvalt on sotsiaalsed ettevõtted kursis kohalike sotsiaalsete ja keskkonnaoludega. Nad on innovaatilised, dünaamilised ning loovad uusi töökohti. Me peame andma oma parima, et luua tingimused, mis toetavad nende edasist arengut. See ongi Strasbourgi konverentsi peamine eesmärk.”.

Euroopa Komisjoni asepresident ning tööstuse ja ettevõtluse volinik Antonio Tajani märkis: Sotsiaalsed ettevõtted aitavad ELil luua igati konkurentsivõimelise sotsiaalse turumajanduse ning toetavad jätkusuutlikku majanduskasvu. Kriisi ajal tugevat vastupanuvõimet näidates tõestasid nad oma väärtust. Meil on neid vaja rohkem kui kunagi varem, kuna nad suudavad luua töökohti.”.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor tõdes: „Sotsiaalsed ettevõtted on pakkunud sadu edukaid näiteid sellest, kuidas Euroopa saab oma ärimudelit parandada, pöörates rohkem tähelepanu inimeste heaolu parandamisele ja vähem finantstulude suurendamisele. Sotsiaalmajanduse abil saab luua kvaliteetseid töökohti ka keerulistes majandustingimustes. Seepärast on ilmselge, et EL peab toetama selle kasvu ja levikut.”.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Henri Malosse jätkas: „Euroopa ei saa endale enam lubada seda, et seatud eesmärke ei saavutata. ELi põhiülesanne on ja peabki olema aktiivne solidaarsus ja tugeva ühise poliitika kujundamine tööstuse, energeetika ja ettevõtluse ning eelkõige sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas.”.

Esinema on lubanud tulla Euroopa Parlamendi president Martin Schulz, Kreeka peaminister Antonis Samaras ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Henri Malosse.

Kolm komisjoni liiget — asepresident Antonio Tajani ning volinikud Michel Barnier ja László Andor — asuvad sotsiaalsete ettevõtjatega keskustellu kohapeal.

Osalejate hulgas on sotsiaalsed ettevõtjad, teadlased, poliitikakujundajad, rahastajad, ühiskonna aktivistid ja paljud teised.

Ürituse eesmärgid on:

teha kokkuvõte saavutustest ja 2011. aasta oktoobri sotsiaalse ettevõtluse algatuse rakendamisest (vt IP/11/1238 ja MEMO/11/735)

määrata kindlaks tulevased tegevusprioriteedid;

kaasata sidusrühmi innovatiivsesse ja osalusel põhinevasse keskkonda, mille abil kavandada Euroopa tegevuskava järgmiseks 3–5 aastaks;

tugevdada sidusrühmade võrgustikke, et toetada algatuste ja parimate tavade tekkimist ja laiemat kasutamist;

tugevdada institutsiooniliste osalejate omanikutunnet ning tõsta nende teadlikkust.

Üldine taust:

2011. aastal esitas EL oma 2020. aasta strateegia raames sotsiaalse ettevõtluse algatuse, mis on sotsiaalse ettevõtluse raamistiku laiendamise tegevuskava. Selle abil parandatakse juurdepääsu rahastamisele, suurendatakse sektori tähtsust ning tõstetakse poliitikakujundajate teadlikkust sotsiaalsete ettevõtjate vajadustest. Selleks et jätkata tööd selle valdkonnas, määratakse Strasbourgis kindlaks uued tulevikuprioriteedid.

Lisateave:

Vt ka MEMO/14/11

Ürituse kava ja registreerimine: http://ec.europa.eu/social-entrepreneurs

Osalejate nimekiri: http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/participants/index_en.htm

Ürituse veebiülekanne:

Erasme'i saal (mõlemal päeval):

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_16-170114

Schweitzeri saal (16. jaanuaril):

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_schweitzer-160114

Sotsiaalmajandus

Sotsiaalne innovatsioon

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Üldsusele: Europe Direct'i telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 või e­post


Side Bar