Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 15 януари 2014 г.

Европейски форум чертае бъдещето на социалните предприятия

Социалната икономика е важен стълб на европейската икономика, като делът
ѝ е близо 10 на сто от БВП. В нея са заети повече от 11 милиона души, или 4,5 на сто от икономически активното население в ЕС. Всяко четвърто от създадените през годината нови предприятия работи в социалната област, а във Франция, Финландия и Белгия делът им достига тридесет на сто.

Социалните предприемачи си поставят за цел дейността им да има положително социално въздействие, а не само да носи печалба за собствениците и акционерите. Един пример — те наемат на работа хора в неравностойно положение, като с това подпомагат социалното им приобщаване и допринасят за по-солидарна икономика. Социалните предприемачи обаче срещат огромни предизвикателства и работят в неблагоприятни условия.

Ето защо на 16 и 17 януари 2014 г. Европейската комисия, Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) и градската управа на Страсбург ще бъдат домакини на голям интерактивен форум на европейско равнище, посветен на социалното предприемачество и социалната икономика. По време на двудневната проява ще се разчита на сътрудничество и активно участие. Самите участници ще определят темите за обсъждане и ще очертаят пътя за развитие на социалното предприемачество.

Основната ни задача днес е борбата за растеж и работни места, каза комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние. Убеден съм, че икономиката не може трайно да върви напред без социално сближаване. Социалната икономика е неразделна част от новия модел на икономически растеж, който създаваме — все по-приобщаващ и по-осъзнат в екологично отношение. Социалните предприемачи отблизо следят социалните и екологичните проблеми. Те са дейни натури и новатори, които разкриват работни места. Трябва да положим всички усилия, за да създадем благоприятна среда за по-нататъшното им развитие. Това е целта на конференцията в Страсбург.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни заяви: Социалните предприятия допринасят в Европейския съюз да се изгражда пазарна икономика, която е едновременно социално ангажирана и конкурентоспособна. Те са в основата на устойчивия растеж и доказаха силата си, като устояха по време на кризата. Сега повече от всякога имаме нужда от потенциала им да създават работни места.

Със стотици успешни примери социалните предприятия ни показват как Европа може да усъвършенства стопанския си модел, така че хората да живеят по-добре, без финансовите съображения непременно да са на първо място. Дори при тежки икономически условия социалната икономика може да създава достойни работни места и определено заслужава подкрепа от Европейския съюз, за да се разпространява и развива, подчерта комисарят в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор.

Председателят на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос добави: Европа вече не може да си позволи да се отклонява от целта. Основната ни задача е и трябва да продължи да бъде все по-голяма солидарност, включително чрез силна обща политика — в промишлеността, в енергетиката и в предприемаческия сектор, особено в социалното предприемачество.

Участието си във форума са потвърдили председателят на Европейския парламент Мартин Шулц, министър-председателят на Гърция Антонис Самарас и председателят на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос.

На живо в разговора със социалните предприемачи ще се включат трима членове на Европейската комисия — заместник-председателят Антонио Таяни и комисарите Мишел Барние и Ласло Андор.

Във форума ще вземат участие социални предприемачи, представители на научните среди, политици, финансисти, социални активисти и много други заинтересовани страни.

Форумът си поставя следните цели:

  • да се отчетат постиженията и изпълнението на Инициативата за социално предприемачество от октомври 2011 г. (вж. IP/11/1238 и (вж. IP/11/1238 и MEMO/11/735));

  • да се набележат бъдещите приоритети за действие;

  • да се ангажират заинтересованите страни в активни и новаторски по дух дискусии, чрез които да се изготви програма на европейско равнище за следващите три до пет години;

  • да се заздравят партньорските мрежи в сектора, чрез които да се съдейства за създаването и по-мащабното разпространение на инициативи и най-добри практики;

  • да се постигнат по-голяма ангажираност и по-добро разбиране от страна на участниците на институционално равнище.

Контекст:

През 2011 г. като част от стратегията „Европа 2020“ Европейският съюз лансира Инициативата за социално предприемачество — план за действие с цел да се създадат по-благоприятни условия за социалното предприемачество, като се осигурят по-добър достъп до финансиране, по-голямо признание за ролята на този сектор и по-добра информираност на политическо равнище за нуждите на социалните предприемачи. Форумът в Страсбург ще набележи новите приоритети, за да може работата в тази насока да продължи.

За повече информация:

Вж. също MEMO/14/11

Програма и регистрация: http://ec.europa.eu/social-entrepreneurs

Списък на участниците:

http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/participants/index_en.htm

Работата на форума ще се предава по интернет:

Зала „Еразъм“ (и двата дни)

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_16-170114

Зала „Швайцер“ (16 януари):

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_schweitzer-160114

Социална икономикаСоциални иновации

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

За обществеността: Europe Direct, тел. 00 800 6 7 8 9 10 11 и ел. поща


Side Bar