Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisijas

paziņojums presei

Briselē, 4 marts 2014

Komisārs Andris Piebalgs paziņo par jaunu ES atbalstu Kongo Demokrātiskajai Republikai un Ruandai

Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs un Beļģijas starptautiskās sadarbības ministrs Žans Paskāls Labijs vizītes laikā Centrālāfrikas Lielo ezeru reģionā paziņos par jaunu atbalstu 2014.–2020. gadā EUR 620 milj. apmērā Kongo Demokrātiskajai Republikai un EUR 460 milj. apmērā Ruandai. Minētā summa ir būtisks finansējuma palielinājums salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Kopumā valdības un reģionālās organizācijas desmit Centrālāfrikas valstīs 2014.–2020. gadā saņems gandrīz EUR 3 mljrd. atbalstu no Eiropas Savienības.

Pirms vizītes komisārs Piebalgs teica: “Lielo ezeru reģions un tā iedzīvotāji pēdējos gados ir saskārušies milzīgām problēmām, kas vēl nav atrisinātas. Taču mums jāapzinās iespējas, kas veidojas, pateicoties M23 konflikta beigām un lielākas drošības un stabilitātes pazīmēm. Mēs nevaram ieslīgt pašapmierinātībā. Bruņoto grupējumu problēma nav atrisināta, un tai joprojām jāvelta pastiprināta uzmanība, taču vienlaikus nedrīkst atstāt novārtā ambiciozos mērķus ilgtermiņa ekonomiskās un sociālās attīstības jomā. Adisabebas miera un drošības satvars nodrošina vienotu principu un mērķu kopumu, uz kuriem tiekties. Mūsu uzdevums ir palīdzēt partneriem reģionā veikt nepieciešamās reformas un realizēt šā reģiona pārrobežu sadarbību.

“Pati par sevi sadarbība sniedz būtiskas priekšrocības, bet sadarbība ekonomiskās attīstības jomā — īpaši miera un drošības jomā — būs nenovērtējams mantojums nākamajām paaudzēm. Runa nav tikai par starptautisko palīdzību — lai arī tā ir svarīga —, bet par tādu nosacījumu radīšanu, kas ļautu visiem iedzīvotājiem pilnībā īstenot savu potenciālu drošā vidē, kurā viņu tiesības aizsargā stipras un atbildīgas iestādes.

2014.–2020. gada ES finansējumu Kongo Demokrātiskajā Republikā izmantos, lai cīnītos pret nabadzību, veicinot ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, stiprinot demokrātiju un cilvēktiesības un sekmējot mieru un stabilitāti reģionā. Galvenā uzmanība tiks veltīta šādām jomām: veselība, vide un ilgtspējīga lauksaimniecība, pārvaldības un tiesiskuma stiprināšana, valsts autoceļu atjaunošana 150 km posmā Nationale 1, kas kā galvenais transporta mezgls savieno ostas ar Kinšasu un Mbužimaji valsts iekšienē. Īpaša uzmanība tiks pievērsta drošības sektora reformai, turpinot jau paveikto darbu KDR policijas, aizsardzības un tieslietu sistēmu modernizēšanā, lai labāk aizsargātu iedzīvotājus un viņu tiesības.

Ruandā vispārējais mērķis ir mazināt nabadzību, sekmēt jau gūtos būtiskos panākumus Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā un stiprināt demokrātisku pārvaldību, nodrošinot cilvēktiesību ievērošanu. Galvenās jomas, uz kurām tiks vērsta ES palīdzība, par ko vienojās līdzekļu devēji un valdība, ir šādas: ilgtspējīga enerģētika, ilgtspējīga lauksaimniecība, pārtikas drošība un pārvaldība.

Komisāra Piebalga vizītes grafiks

Komisārs Piebalgs dosies kopīgā vizītē ar Beļģijas ministru, kas atbild par starptautisko sadarbību, Žanu Paskālu Labiju. KDR vizītes laikā komisārs 4. martā tiksies ar vairākiem augstākā līmeņa administrācijas locekļiem. Viņš atklās jaunu tiesu pili Kinšasā, kuras būvniecību finansēja ES.

Pēc tam komisārs dosies uz KDR austrumiem, lai cita starpā apmeklētu bērnu izglītības centru Gomā un Bukavu pilsētā tiktos ar Panzi slimnīcas direktoru Dr. Denisu Mukvegi — šajā slimnīcā ārstē tūkstošiem seksuālās vardarbības upuru. Komisārs apmeklēs arī Virungas Nacionālo parku (līdzfinansē ES un Beļģija), kura UNESCO pasaules kultūras mantojuma statusu apdraud iespējama naftas ieguve.

Komisārs Piebalgs arī iepazīstinās ar jaunu ES atbalsta programmu (EUR 20 milj. ES finansējums), lai cīnītos ar vardarbību pret sievietēm KDR. ANO Bērnu fonda (UNICEF) un Vācijas Starptautiskās sadarbības aģentūras (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)) īstenotā programma ir vērsta uz cēloņiem vardarbībai pret sievietēm Kinšasas pilsētprovincē un Bandundu un Maniemas provincē, un ar to atbalsta uzvedības pārmaiņas, uzlabojot sieviešu tiesību īstenošanu un aizsardzību. Cita starpā darbības būs vērstas uz skolotāju apmācību, informatīvajām un izpratnes veidošanas kampaņām, datubāzes izveidi un agrīnās brīdināšanas sistēmu vardarbībai pret sievietēm, un atbalstu drošības un tieslietu jomā, lai uzlabotu sieviešu un bērnu aizsardzību.

6. martā Andris Piebalgs tiksies ar Ruandas prezidentu Polu Kagami un apmeklēs pirms 20 gadiem notikušā Ruandas genocīda piemiņas vietu. Ruandā komisārs paziņos arī par jauno pārtikas programmu (EUR 30 milj. finansējums). Ar projektu atbalstīs valsts stratēģiju uztura nepietiekamības izskaušanai Ruandā, koncentrējoties uz mazu bērnu nepietiekamo uzturu, kas valstī ir hroniska problēma.

ES sadarbība ar KDR un Ruandu

Jauno finanšu atbalstu abām valstīm piešķirs no 11. Eiropas Attīstības fonda (EAF), ar ko 2014.–2020. gadā nodrošina ES atbalstu Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm. Ar to turpina atbalstu, ko saskaņā ar 10. EAF (EUR 569 milj.) KDR saņēmusi 2008.–2013. gadā un kas tika koncentrēts uz šādām galvenajām jomām: pārvaldība, infrastruktūra, veselība un vide. Papildus plānotajam atbalstam izmantoti EUR 140 milj. steidzamiem pasākumiem šādās jomās: pārtikas drošība, veselība, tieslietas un vardarbība pret sievietēm. Tajā pašā laikā KDR ir arī saņēmusi EUR 175 milj. ES finansējumu šādās tematiskajās jomās: atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai , cīņa pret klimata pārmaiņām, veselība un seksuālā vardarbība, vide, pārtikas drošība, demokrātija un cilvēktiesības.

Ruanda 2008.–2013. gadā ir saņēmusi EUR 379 milj. finanšu atbalstu; galvenā uzmanība pievērsta šādām jomām: lauku attīstība, reģionu savienojumi un budžeta atbalsts (t. i., tiešais atbalsts Ruandas valdībai valsts attīstības plānu īstenošanā). Papildu EUR 45 milj. piešķirti saskaņā ar tematiskajām programmām šādās jomās: pārtikas drošība, vide un atbalsts demokrātijai un cilvēktiesībām.

Plašāka informācija

ES un Kongo Demokrātiskās Republikas un Ruandas sadarbības piemēri: MEMO/14/152

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

Plašai sabiedrībai: Europe Direct” pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e–pastu


Side Bar