Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 3. marca 2014

Okolje: novi študiji podkrepili razloge za povečanje zaščite pred poplavami in prehod na okolju prijaznejše davke

Dve študiji, ki ju je danes objavila Evropska komisija, kažeta, kako lahko okoljska politika s povečanjem zaščite pred poplavami in prehodom na okolju prijaznejše davke spodbudi gospodarsko rast. Ena od njiju vsebuje več dokazov o splošnih gospodarskih koristih pravočasnih naložb v zaščito pred poplavami, druga pa poudarja prednosti prenosa davčne obremenitve z dela na rabo virov in onesnaževanje.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Naložbe v zaščito pred poplavami lahko prinesejo splošne koristi za gospodarstvo, zlasti z uporabo naravnih rešitev, ki so stroškovno zelo učinkovite. Z okoljskimi davčnimi reformami bi se lahko nacionalni prihodki skoraj podvojili, kar bi prineslo koristi za okolje in pomenilo možnosti za zmanjšanje obdavčitve dela ali zmanjšanje primanjkljaja. To je pomemben razlog za spremembo trenutnega stanja.“

Študija o možnostih za okolju prijaznejše davke, v kateri so zbrani podatki iz 12 držav članic, kaže, da bi prenos davčne obremenitve z dela na onesnaževanje (npr. s povečanjem davkov na onesnaževanje zraka in vode) ustvaril dejanske prihodke v višini 35 milijard evrov v letu 2016, ki bi do leta 2025 narasli na 101 milijardo evrov, ta znesek pa bi bil še precej večji, če bi uvedli tudi ukrepe za odpravo subvencij, ki škodijo okolju. Morebitni prihodki znašajo od nekaj več kot 1 % BDP letno do nekaj več kot 2,5 % BDP letno v letu 2025, odvisno od posamezne države članice.

Druga študija obravnava različne povezave med okoljsko in gospodarsko politiko, vključno z makroekonomskim vplivom poplav, najboljšimi praksami pri podpori malim in srednjim podjetjem s poudarkom na učinkoviti rabi virov in okoljskih izdatkih v vseh državah članicah. Približni skupni stroški škode zaradi poplav v EU v obdobju 2002–2013 znašajo vsaj 150 milijard evrov. Vlaganje v ukrepe za zmanjševanje poplavljanja je zelo učinkovito, saj povprečno stane približno šest- do osemkrat manj kot odpravljanje škode zaradi poplav. Poleg tega koristi naložb v zeleno infrastrukturo, tj. ponovno vzpostavljanje naravnih značilnosti za lažje obvladovanje in zbiranje poplavne vode, vključujejo boljše rezultate za biotsko raznovrstnost in bi lahko prispevale k zmanjšanju stroškov izgradnje.

Ozadje

Danes objavljeni študiji bosta vključeni v evropski semester, mehanizem za boljše usklajevanje gospodarskih politik v državah Evropske unije, vzpostavljen leta 2010, ki je bil je eden od odgovorov EU na finančno in gospodarsko krizo, ki je povzročila krčenje gospodarstva in porast brezposelnosti v mnogih državah EU. Evropski semester temelji na mnenju, da lahko okrepljeno usklajevanje politik zaradi tesne povezanosti gospodarstev EU prispeva k spodbujanju splošnega gospodarskega razvoja v EU.

Z „okolju prijaznejšim evropskim semestrom“ Komisija namerava zagotoviti gospodarsko in družbeno ter tudi okoljsko trajnost makroekonomskih politik. Predhodna študija, v kateri so poudarjene gospodarske koristi za okolje in ki je obravnavala izvajanje zakonodaje o odpadkih za spodbujanje zelene rasti, je pokazala, da bi s popolnim izvajanjem prihranili 72 milijard evrov letno, da bi se letni promet sektorja EU za ravnanje z odpadki in recikliranje povečal za 42 milijard evrov ter da bi do leta 2020 ustvarili več kot 400 000 novih delovnih mest.

Več informacij:

Študiji sta na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/index_en.htm

Spletna stran evropskega semestra:

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_sl.htm

Kontakti:

Za medije:

Joe Hennon (+32 22953593)

Andreja Skerl (+32 22951445)

Za javnost: Europe Direct po telefonu: 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti


Side Bar