Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 3. maaliskuuta 2014

Ympäristö: Uudet tutkimukset puhuvat tulvien torjunnan tehostamisen ja ympäristöperusteiseen verotukseen siirtymisen puolesta

Kahdesta Euroopan komission tänään julkaisemasta tutkimuksesta käy ilmi, millä tavalla ympäristöpolitiikka voi vauhdittaa talouskasvua parantamalla tulvilta suojautumista ja tehostamalla siirtymistä ympäristöperusteiseen verotukseen. Toinen tutkimuksista antaa lisänäyttöä taloudellisesta kokonaishyödystä, jota saadaan investoimalla tulvasuojarakenteisiin hyvissä ajoin. Toisessa tutkimuksessa taas tuodaan esiin hyötyä, jota saadaan kohdistamalla verorasitusta työnteon sijasta luonnonvarojen kuluttamiseen ja ympäristön saastuttamiseen.

Ympäristöasioista vastaavan komission jäsenen Janez Potočnikin mukaan tulvasuojeluun tehtävät investoinnit voivat hyödyttää taloutta kokonaisuutena, etenkin jos käytetään luonnonmukaisia ratkaisuja, jotka ovat erittäin kustannustehokkaita. ”Ympäristöä säästävillä verouudistuksilla on myös mahdollista lähes kaksinkertaistaa valtionkassoihin kertyvät tulot nykyiseen verrattuna. Lisäksi ne hyödyttävät ympäristöä ja tekevät mahdolliseksi työn verotuksen alentamisen tai alijäämän supistamisen. Ne ovat vahvoja perusteita nykytilanteen muuttamiselle”, Potočnik totesi.

Ympäristöystävällisemmällä verotuksella saavutettavia etuja koskeva tutkimus perustuu 12 jäsenvaltiosta koottuihin tietoihin. Sen mukaan painopisteen siirtäminen pois työnteon verottamisesta kohti ympäristön pilaamisen verotusta (esimerkiksi verojen korottaminen ilman ja veden saastuttamisen vuoksi) toisi reaalituloa 35 miljardia euroa vuonna 2016, ja vuoteen 2025 mennessä määrä kasvaisi 101 miljardiin euroon. Vielä korkeampiin lukuihin päästäisiin, jos ryhdyttäisiin toimiin myös ympäristölle haitallisten tukien poistamiseksi. Mahdolliset tulot vaihtelisivat jäsenvaltiosta riippuen hieman yli 1 prosentista hieman yli 2,5 prosenttiin vuodessa suhteessa bkt:hen vuonna 2025.

Toisessa tutkimuksessa tarkastellaan erilaisia ympäristö- ja talouspolitiikan välisiä yhteyksiä, kuten tulvien makrotaloudellisia vaikutuksia, parhaita tapoja tukea resurssitehokkuuteen keskittyviä pk-yrityksiä sekä varojen käyttöä ympäristötarkoituksiin kaikissa jäsenvaltioissa. Tulvavahingoista EU:ssa vuosina 2002–2013 aiheutuvien kokonaiskustannusten arvioidaan olevan vähintään 150 miljardia euroa. Investoiminen toimenpiteisiin, joilla vähennetään tulvia, on erittäin kannattavaa: se maksaa keskimäärin 6–8 kertaa vähemmän kuin tulvien aiheuttamien vahinkojen korjaaminen. Tämän lisäksi investoiminen vihreään infrastruktuurin – eli sellaisten luonnonolosuhteiden ennallistaminen, jotka auttavat tulvien hallinnassa ja pidättävät tulvavesiä – vaikuttaa myönteisesti luonnon monimuotoisuuteen ja voi pienentää rakentamiskustannuksia.

Tausta

Tänään julkaistut tutkimukset otetaan huomioon talouspolitiikan EU-ohjausjaksolla, joka on vuonna 2010 perustettu menettely Euroopan unionin maiden talouspolitiikan koordinointia varten. Se on yksi toimenpiteistä, joita EU otti käyttöön ratkaisuksi rahoitus- ja talouskriisiin, joka on johtanut talouden taantumaan ja työttömyyden kasvuun monissa EU-maissa. EU-ohjausjakson perusajatuksena on se, että koska EU:n taloudet ovat voimakkaasti integroituneita, politiikan parempi koordinointi voi vauhdittaa EU:n yleistä talouskehitystä.

EU-ohjausjakson ”viherryttämisellä” komissio haluaa varmistaa, että makrotalouspolitiikka on kestävää ei vain taloudellisesti ja sosiaalisesti vaan myös ympäristön kannalta. Ympäristöstä saatavaa taloudellista hyötyä korostettiin myös aikaisemmassa tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin jätelainsäädännön täytäntöönpanoa vihreän kasvun edistäjänä. Tutkimus osoitti, että lainsäädännön täysimääräinen täytäntöönpano toisi vuosittain säästöä 72 miljardia euroa, kasvattaisi EU:n jätehuolto- ja kierrätysalan vuotuista liikevaihtoa 42 miljardilla eurolla ja loisi vuoteen 2020 mennessä yli 400 000 työpaikkaa.

Lisätietoja:

Tutkimukset ovat saatavilla seuraavalla internetsivulla:

http://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/index_en.htm

EU-ohjausjakson verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/

Yhteyshenkilöt:

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar