Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európania si želajú opatrenia v oblasti zmeny klímy, aby sa oživilo hospodárstvo a vzrástla zamestnanosť

European Commission - IP/14/201   03/03/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SL BG RO HR

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 3. marca 2014

Európania si želajú opatrenia v oblasti zmeny klímy, aby sa oživilo hospodárstvo a vzrástla zamestnanosť

Štyria z piatich ľudí v Európskej únii zastávajú názor, že boj proti zmene klímy a efektívnejšie využívanie energií môže posilniť hospodárstvo a zamestnanosť, ako vyplýva z dnes uverejneného prieskumu Eurobarometer zameraného na zmenu klímy. Tento počet je mierne vyšší ako pri poslednom prieskume v roku 2011, keď s týmto názorom súhlasilo 78 % respondentov.

Niekoľko členských štátov, ktoré najviac postihla hospodárska a finančná kríza, patrí medzi krajiny, v ktorých sa najviac uznáva ekonomický prínos boja proti zmene klímy a efektívnejšieho využívania energií. V žiadnom členskom štáte nebol počet súhlasných názorov respondentov menší ako 65 %.

Prieskum1 takisto ukázal, že sedem z desiatich občanov súhlasí s tvrdením, že zníženie dovozu fosílnych palív z krajín mimo EÚ by mohlo byť ekonomickým prínosom.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso uviedol: „Nedá sa vybrať medzi dobrým hospodárením a ochranou klímy: nákladovo efektívne opatrenia na ochranu klímy sú jednoducho dobrým hospodárením. Veľmi ma teší, že si to uvedomujú aj európski občania. Tento prieskum vysiela silný signál pre vedúcich predstaviteľov EÚ, aby prijali odvážne opatrenia v oblasti klímy pre udržateľné zotavenie hospodárstva. Vnímam ho ako povzbudenie pre nás v Komisii, aby sme v Európe naďalej presadzovali ambiciózne a konkrétne opatrenia na boj proti zmene klímy.“

Connie Hedegaardová, európska komisárka pre oblasť klímy, uviedla: „Prieskum potvrdzuje, že výrazná väčšina Európanov od svojich politikov očakáva okamžité kroky v boji proti zmene klímy. Občania si uvedomujú, že počas obdobia, keď ich vlády bojovali s hospodárskou krízou, problém zmeny klímy nezmizol. Tu nejde o voľbu medzi rastom a konkurencieschopnosťou na jednej a klímou na druhej strane. Ide o obe strany, a musí ísť o obe strany. Verím, že vedúci predstavitelia EÚ budú počas zasadnutia Európskej rady tento mesiac pri diskusiách o návrhoch v oblasti energie a klímy na rok 2030 pozorne počúvať a prijmú príslušné kroky.“

Najdôležitejšie výsledky prieskumu:

80 % respondentov súhlasí, že boj proti zmene klímy a efektívnejšie využívanie energií môžu posilniť hospodárstvo a zamestnanosť, pričom 31 % súhlasí úplne a 49 % čiastočne. Ľudia najčastejšie prejavili úplný súhlas v Španielsku (52 %), vo Švédsku (50 %), na Malte (44 %), v Írsku a na Cypre (43 %) a v Grécku (42 %). Najnižší podiel respondentov, ktorí súhlasili buď úplne, alebo čiastočne, bol v Estónsku – 65 %.

Deväť z desiatich Európanov považuje zmenu klímy za závažný problém. Veľká väčšina (69 %) ju považuje za „veľmi závažný“ problém a 21 % za „pomerne závažný“ problém. Iba 9 % ju nepovažuje za závažný problém. Na stupnici od 1 (najmenej) do 10 (najviac) bola závažnosť zmeny klímy zaradená na úroveň 7,3. V roku 2011 to bolo 7,4 a v roku 2009 išlo o 7,1.

Zmena klímy sa považuje za veľmi závažný svetový problém, hneď za chudobou a hospodárskou situáciou. Zmena klímy bola v roku 2011 na druhom mieste po chudobe, hlade a nedostatku vody, pred hospodárskou situáciou. Dnes polovica (50 %) európskych občanov považuje zmenu klímy za jeden zo štyroch najzávažnejších problémov. Za jediný najzávažnejší svetový problém súčasnosti považujú zmenu klímy najčastejšie respondenti vo Švédsku (39 %), v Dánsku (30 %) a na Malte (30 %).

70 % Európanov súhlasí s názorom, že zníženie dovozu fosílnych palív by pre EÚ mohlo znamenať ekonomický prínos, pričom 26 % súhlasí úplne a 44 % čiastočne. Respondenti najčastejšie vyjadrili úplný súhlas v Španielsku (45 %), Rakúsku (40 %), na Cypre (38 %), v Írsku (37 %), v Portugalsku (34 %) a na Malte (34 %).

Prevažná väčšina Európanov podporuje vnútroštátne opatrenia v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov. 92 % respondentov si myslí, že je dôležité, aby ich vlády podporovali zlepšenie energetickej účinnosti do roku 2030, pričom viac ako polovica (51 %) tvrdí, že je to „veľmi dôležité“. Pokiaľ ide o obnoviteľnú energiu, 90 % opýtaných si myslí, že je dôležité, aby si ich vlády stanovili ciele na zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030, pričom 49 % z nich to považuje za „veľmi dôležité“.

50 % Európanov tvrdí, že v posledných šiestich mesiacoch prijali určité opatrenia na boj proti zmene klímy, čo predstavuje mierny pokles z 53 % v roku 2011. Pri doplnení otázky o zoznam konkrétnych opatrení, ktoré podnikli, a bez uvedenia časového obmedzenia sa však toto číslo zvyšuje na 89 % oproti 85 % v roku 2011. Najčastejšími opatreniami sú redukovanie a recyklácia odpadu (69 %) a snaha obmedzovať používanie výrobkov na jedno použitie (51 %).

Ďalšie informácie:

Odkaz na stránku Eurobarometer:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#409

Opatrenia EÚ na ochranu klímy na Facebooku

Kontaktné osoby:

Pre médiá:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 3070 - Alejandro Ulzurrun +32 2 295 4867

Isaac Valero Ladron +32 2 296 4971 – Mirna Bratoz +32 2 298 7278

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom

1 :

Osobitný prieskum Eurobarometra č. 409: Zmena klímy. Prieskum sa uskutočnil v 28 členských štátoch medzi 23. novembrom a 2. decembrom 2013.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website