Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 mars 2014

Ett mer innovativt Europa, men de regionala skillnaderna fortfarande stora

EU håller på att minska innovationsklyftan gentemot Förenta staterna och Japan, men skillnaderna mellan de olika EU-länderna är fortfarande stora och utjämnas endast långsamt. På regional nivå ökar innovationsklyftan och innovationsresultatet har försämrats i nästan en femtedel av EU:s regioner. Det är de viktigaste slutsatserna av EU-kommissionens resultattavla för innovationsunionen 2014 och den regionala resultattavlan för innovation 2014. Rangordningen inom EU är relativt stabil med Sverige i topp, följt av Danmark, Tyskland, och Finland – de fyra länder som investerar mest i forskning och innovation. De länder som har förbättrats mest är Portugal, Estland och Lettland. I stort har framstegen stimulerats av öppenheten och attraktionskraften hos EU:s forskningssystem men även av samarbetet på området för företagsinnovation samt kommersialiseringen av kunskap, mätt i inkomster från licenser och patent från utlandet. De offentliga utgifterna för forskning och utveckling har visserligen ökat, men detta har jämnats ut av minskade riskkapitalinvesteringar och innovationsinvesteringar i företag inom andra områden än forskning och utveckling.

- Att skapa innovation i hela Europa är fortfarande en prioritet om vi vill uppnå vårt industripolitiska mål att år 2020 ska minst 20 % av EU:s BNP komma från tillverkning, säger EU:s näringslivskommissionär Antonio Tajani. Fler företagsinvesteringar, en starkare efterfrågan på innovativa lösningar från Europa och färre hinder för deras kommersiella utnyttjande är avgörande faktorer för tillväxt. Vi behöver mer innovativa företag och en tillväxtfrämjande ram för att framgångsrikt marknadsföra innovationer.

- Resultattavlan bekräftar än en gång att investeringar i forskning och innovation ger utdelning i form av ekonomiska resultat, säger EU:s forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn. Med en budget på nästan 80 miljarder euro under de kommande sju åren kommer vårt nya program för forskning och innovation Horisont 2020 att bidra till att vidmakthålla denna dynamik. Vi behöver öka investeringarna i innovation inom hela EU nu för att kunna nå vårt mål på 3 % av BNP år 2020.

- Vi behöver omsätta Europas fantastiska idéer till lönsamma företag som skapar jobb och hållbar tillväxt, säger Johannes Hahn, kommissionär med ansvar för regional- och stadspolitiken. Den nya EU-budgeten och den reformerade regionalpolitiken erbjuder en enastående möjlighet att främja innovation. Mer än 100 miljarder euro i investeringar inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna kommer att inriktas på forskning och innovation, digital tillväxt, små och medelstora företag och utveckling av miljövänlig och effektiv energi. Dagens resultattavlor visar att det finns skillnader trots att vissa regioner går framåt. Den nya regionalpolitiken kommer att ta itu med detta direkt. Varenda en av Europas 274 regioner måste nämligen skapa en smart specialiseringsstrategi som omfattar innovation. Regionerna kommer att behöva bygga vidare på sin ekonomiska styrka och utveckla innovativa sätt att hävda sig i den internationella konkurrensen.

Innovationsresultaten i de 28 EU-länderna och andra europeiska länder sammanfattas i MEMO/14/140.

Fyra olika resultatgrupper för EU-länderna

I 2014 års resultattavla för innovation delas EU-länderna in i följande fyra resultatgrupper:

  • Sverige (SE), Danmark (DK), Tyskland (DE) och Finland (FI) är ”innovationsledare” (innovation leaders) med ett innovationsresultat som är betydligt högre än genomsnittet i EU.

  • Österrike (AT), Belgien (BE), Cypern (CY), Estland (EE), Frankrike (FR), Irland (IE), Luxemburg (LU), Nederländerna (NL), Slovenien (SI) och Förenade kungariket (UK) är ”innovationsföljare” (innovation followers) med ett innovationsresultat som ligger över eller nära genomsnittet i EU.

  • Innovationsresultatet för Kroatien (HR), Tjeckien (CZ), Grekland (EL), Ungern (HU), Italien (IT), Litauen (LT), Malta (MT), Polen (PL), Portugal (PT), Slovakien (SK) och Spanien (ES) är lägre än genomsnittet i EU. Dessa länder är ”måttliga innovatörer” (moderate innovators).

  • Bulgarien (BG), Lettland (LV) och Rumänien (RO) är ”blygsamma innovatörer” (modest innovators) med ett innovationsresultat som är mycket lägre än genomsnittet i EU.

Figur: Innovationsresultat i EU-länderna

Vad gör ett land till innovationsledare?

De mest innovativa ländernas resultat är betydligt högre än genomsnittet i EU på alla områden – från systemen för forskning och högre utbildning, till företagsinnovation, immateriella tillgångar, innovation inom små och medelstora företag och ekonomiska effekter. Detta återspeglas i balanserade nationella forsknings- och innovationssystem.

Internationella jämförelser med EU

Inom Europa i stort befäster Schweiz sin ställning som den främsta innovationsledaren genom att ständigt utklassa alla EU-länder. På global nivå har Sydkorea, USA och Japan ett övertag över EU i fråga om innovationsresultat. Klyftan mellan USA och Japan har minskat med hälften under de senaste åren, medan den ökat mellan USA och Sydkorea.

EU ligger fortfarande före Australien, Kanada och Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Försprånget är stabilt eller till och med tilltagande, förutom vad gäller Kina som snabbt kommer i fatt.

Den regionala resultattavlan för innovation 2014

I år kompletteras resultattavlan för innovationsunionen av den regionala resultattavlan för innovation 2014 där innovationsresultatet i 190 regioner i EU, Norge och Schweiz jämförs med hjälp av ett specifikt antal forsknings- och innovationsindikatorer.

Bakgrund till resultattavlan för innovation

Resultattavlan för innovation 2014 bygger på 25 olika indikatorer som är uppdelade i tre huvudområden:

Möjliggörare: de hörnstenar som behövs för innovation (mänskliga resurser, öppna och attraktiva forskningssystem i världsklass samt finansiering och stöd).

Företagsinnovation: de europeiska företagens satsningar på innovation (företagsinvesteringar, samarbeten och entreprenörskap samt immateriella tillgångar).

Resultat: de ekonomiska fördelarna av innovation i allmänhet – innovatörer och ekonomiska resultat.

Mer information

Fullständig rapport om resultattavlan för innovationsunionen 2014

Fullständig rapport om den regionala resultattavlan för innovation 2014

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65) Twitter: @shirinwheelerEU


Side Bar