Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. kovo 4 d.

Inovacijas diegianti Europa, sudaryta iš skirtingų regionų

Europos inovacijų atotrūkis nuo Jungtinių Valstijų ir Japonijos mažėja, bet ES valstybių narių inovacijų diegimo rezultatai išlieka labai skirtingi ir šie skirtumai nyksta lėtai. Inovacijų atotrūkis tarp regionų didėja: beveik penktadalyje ES regionų inovacijų diegimo rezultatai suprastėjo. Tokie pagrindiniai Europos Komisijos Inovacijų sąjungos rezultatų suvestinės 2014 ir Regionų inovacijų diegimo rezultatų suvestinės 2014 rezultatai. Bendroji ES reitingų lentelė išlieka palyginti stabili: pirmauja Švedija, nuo jos nedaug atsilieka Danija, Vokietija ir Suomija – šios keturios šalys daugiausiai investuoja į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Labiausiai padėtis pagerėjo Portugalijoje, Estijoje ir Latvijoje. Didžiausia pažanga padaryta didinant ES mokslinių tyrimų sistemos atvirumą ir patrauklumą, gerinant verslo inovacijų bendradarbiavimą ir žinių komercinimą, kurie matuojami su licencijomis ir patentais susijusiomis pajamomis iš užsienio. Tačiau didėjant viešosioms mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros išlaidoms, pastaraisiais metais mažėjo rizikos kapitalo investicijų ir su inovacijomis nesusijusių investicijų įmonėse.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos narys ir pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Jei norime pasiekti savo pramonės politikos tikslą – kad 2020 m. ne mažiau kaip 20 proc. ES BVP sudarytų gamyba, - inovacijų diegimas turi išlikti prioritetu. Augimui užtikrinti būtina daugiau verslo investicijų, didesnė Europos naujoviškų sprendimų paklausa ir mažiau kliūčių komerciniam inovacijų įdiegimui. Kad inovacijos būtų sėkmingai įdiegtos rinkoje, mums reikia daugiau novatoriškų įmonių ir inovacijoms parengtų sistemų“.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Suvestinių rezultatai dar kartą patvirtina, kad investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas pasiteisina: jos susijusios su geresniais ekonomikos rezultatais. Neprarasti tempo skatins mūsų nauja mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“, kurios artimiausių septynerių metų biudžetas siekia beveik 80 mlrd. EUR. Reikia dabar visoje ES padidinti investicijas į inovacijas, kad 2020 m. pasiektume tikslą – 3 proc. BVP augimą.“

Už miestų ir regionų politiką atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas sakė: „Pasinaudoję didžiosiomis Europos idėjomis, turime kurti pelningas įmones, kuriančias darbo vietas ir tvarų augimą. Naujas ES biudžetas ir pertvarkyta regioninė politika – tai nepakartojama galimybė skatinti inovacijas. Daugiau nei 100 mlrd. EUR Europos struktūrinių fondų ir investicinių fondų lėšų ketinama skirti moksliniams tyrimams ir inovacijoms, taip pat skaitmeninio sektoriaus augimui, mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms ir ekologiškos, tausios energetikos vystymui.  Šiandien pateiktų suvestinių rezultatai rodo, kad kai kurie regionai veržiasi į priekį, tačiau regionų skirtumai išlieka. Naujoji regioninė politika tiesiogiai imsis spręsti šį klausimą: kiekvienas iš 274 Europos regionų turės sukurti išmaniosios specializacijos strategiją, į kurią bus įtrauktos inovacijos. Regionai turi pasinaudoti savo ekonomikos stipriaisiais aspektais ir kurti išmanius metodus, kad galėtų sėkmingai dalyvauti pasaulinėje konkurencijoje“.

Visų 28 valstybių narių ir kitų Europos šalių individuali inovacijų veiklos rezultatų santrauka pateikta MEMO/14/140.

Keturios skirtingų rezultatų pasiekusių valstybių narių grupės

Inovacijų Sąjungos veiklos rezultatų suvestinėje 2014 valstybės narės pagal pasiektus rezultatus suskirstytos į keturias grupes:

  • Danija (DK), Suomija (FI), Vokietija (DE) ir Švedija (SE) yra inovacijų lyderės: jų inovacijų diegimo veikla gerokai viršija ES vidurkį;

  • Austrija (AT), Belgija (BE), Kipras (CY), Estija (EE), Prancūzija (FR), Airija (IE), Liuksemburgas (LU), Nyderlandai (NL), Slovėnija (SI) ir Jungtinė Karalystė (UK) yra vidutinės novatorės: jų inovacijų diegimo veiklos rezultatai šiek tiek viršija Europos vidurkį ar jam prilygsta;

  • Kroatijos (HR), Čekijos (CZ), Graikijos (EL), Vengrijos (HU), Italijos (IT), Lietuvos (LT), Maltos (MT), Lenkijos (PL), Portugalijos (PT), Slovakijos (SK) ir Ispanijos (ES) rezultatai mažesni už ES vidurkį. Šios valstybės vadinamos saikingomis novatorėmis.

  • Bulgarija (BG), Latvija (LV) ir Rumunija (RO) yra saikingos novatorės: jų inovacijų diegimo veiklos rezultatai daug mažesni už ES vidurkį.

Pav. ES valstybių narių inovacijų diegimo rezultatai

Kas lemia inovacijų lyderių sėkmę

Daugiausiai inovacijų diegiančių šalių rezultatai gerokai viršija ES vidurkį visose srityse: mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo sistemų kokybės, verslo investicijų aktyvumo ir intelektinės nuosavybės, inovacijų gausos MVĮ ir ekonominio jų poveikio. Tai gerai subalansuotos nacionalinės mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemos išraiška.

ES padėtis pasaulyje

Platesnėje Europos erdvėje Šveicarija patvirtina savo kaip visapusės inovacijų lyderės pozicijas: veiklos rezultatais ji nuolat pranoksta visas ES valstybes nares. Žvelgiant pasaulio mastu, inovacijų srityje ES lenkia Pietų Korėja, JAV ir Japonija. Atotrūkis nuo JAV ir Japonijos pastaraisiais metais sumažėjo perpus, o nuo Pietų Korėjos – išaugo.

ES rezultatai ir toliau geresni už Australijos, Kanados ir visų BRICS šalių (Brazilijos, Rusijos, Indijos, Kinijos ir Pietų Afrikos). Šis atotrūkis stabilus su visomis šalimis, išskyrus Kiniją, kurioje vyksta sparčios permainos.

Regionų inovacijų diegimo rezultatų suvestinė 2014

Šiais metais prie Inovacijų sąjungos rezultatų suvestinės pateikiama Regionų inovacijų diegimo rezultatų suvestinė, kurioje pasitelkus ribotą kiekį mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo rodiklių įvertinama ir lyginama inovacijų diegimo veikla 190 Europos Sąjungos regionuose, Norvegijoje ir Šveicarijoje.

Pagrindiniai faktai apie Inovacijų sąjungos rezultatų suvestinę

Inovacijų sąjungos rezultatų suvestinėje remiamasi 25 skirtingais rodikliais, kurie suskirstyti į tris plataus masto sritis:

priemonės – pagrindiniai elementai, kurie padeda sudaryti sąlygas diegti inovacijas (žmogiškieji ištekliai, atviros, kokybiškos ir patrauklios mokslinių tyrimų sistemos, finansavimas ir rėmimas);

nuolatinė veikla – veikla, rodanti Europos įmonių novatoriškumą (verslo investicijos, bendradarbiavimas ir verslumas, intelektinė nuosavybė);

rezultatai – rodikliai, pagal kuriuos galima spręsti, kuo tai naudinga visai ekonomikai (inovacijų kūrėjai, ekonominis poveikis).

Daugiau informacijos

Visą Inovacijų sąjungos rezultatų suvestinės 2014 ataskaitą galima rasti čia.

Visą Regionų inovacijų diegimo rezultatų suvestinės 2014 ataskaitą galima rasti čia.

Asmenys ryšiams:

Carlo Corazza, tel. +32 2 295 17 52, Twitter @ECspokesCorazza

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88, Twitter @ECSpokesScience

Shirin Wheeler, tel. +32 2 296 65 65, Twitter @shirinwheelerEU


Side Bar