Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 februari 2014

Försäkringsavtalsrätt: Expertrapport visar på hinder för gränsöverskridande handel

En expertgrupp som inrättats av EU-kommissionen för att undersöka hinder för gränsöverskridande handel på försäkringsområdet mellan medlemsländerna (IP/13/74) lade fram sin rapport i dag. I rapporten konstateras att skillnader i avtalsrätten hindrar tillhandahållandet av försäkringsprodukter över gränserna, genom att leda till ökade kostnader, skapa osäkerhet om rättsläget och göra det svårt för konsumenter och företag att teckna försäkringar i andra EU-länder. Den som flyttar till ett annat EU-land för att arbeta kan i dagsläget tvingas teckna en ny bilförsäkring eller få svårt att få en privat pensionsförsäkring som tecknats i ursprungslandet fullt ut erkänd. Företag med dotterbolag i flera EU-länder kan dessutom tvingas teckna olika försäkringar med olika villkor i varje land, i stället för att teckna en enda försäkring för hela verksamheten inom EU. EU-kommissionen kommer nu att följa upp rapporten genom samråd med konsumenter, företag och försäkringssektorn om möjliga lösningar.

Mer än 20 år efter det att den gemensamma marknaden förverkligats fungerar den gränsöverskridande handeln inom försäkringssektorn fortfarande dåligt, säger Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. Endast ett fåtal kunder kan köpa försäkringsprodukter i andra länder. Bara 0,6 % av alla fordonsförsäkringar och 2,8 % av fastighetsförsäkringarna erbjuds kunder i andra EU-länder. Dagens rapport från expertgruppen visar att vissa av dessa problem beror på skillnader i avtalsrätten. Det finns en stor potential när det gäller att erbjuda försäkringsprodukter över gränserna. Vi måste se till att utnyttja den potentialen. Detta är avgörande för att EU:s viktigaste försäkringsbolag ska behålla sin konkurrenskraft på världsmarknaden.

Expertgruppen för europeisk försäkringsavtalsrätt fick i uppdrag att fastställa om och i vilken utsträckning skillnader i avtalsrätten hindrar tillhandahållande och tecknande av försäkringsprodukter över gränserna. Expertgruppen, som består av 20 ledamöter från 12 medlemsländer med olika yrkeserfarenhet, höll tio möten under 2013 och 2014.

De viktigaste resultaten i rapporten är följande:

För många liv-, fordons- eller ansvarsförsäkringar som säljs till konsumenter måste försäkringsbolagen anpassa avtalen till de nationella reglerna i det land där försäkringstagaren är baserad. Detta innebär att det måste tas fram nya avtal för att exempelvis uppfylla krav på förhandsinformation.

Avtalsrättsliga skillnader hindrar tillhandahållandet av försäkringsprodukter över gränserna. Sådana skillnader ökar kostnaderna för ett gränsöverskridande tillhandahållande av försäkringar, skapar osäkerhet om rättsläget och gör det mycket svårt för konsumenter och företag att teckna försäkringar i andra medlemsländer.

Avtalsrättsliga hinder finns framförallt inom sektorn för livförsäkringar, men även när det gäller ansvars- och fordonsförsäkringar. I rapporten konstateras att problemen är mer sällsynta för försäkringar på högriskmarknader om de är knutna till en viss bransch eller vissa försäkringar för större företag, t.ex. inom sektorn för transportförsäkringar.

Bakgrund

Den 11 oktober 2011 föreslog EU-kommissionen en frivillig gemensam europeisk köplag för att främja handeln och öka konsumenternas valmöjligheter utanför finanssektorn (IP/11/1175, MEMO/11/680). Den 21 september 2011 träffade Viviane Reding ledarna för europeiska försäkringsföretag för att inleda en dialog med försäkringsbranschen (MEMO/11/624)(MEMO/11/624).

Den 31 januari 2013 inrättade kommissionen en expertgrupp (IP/13/74) som en uppföljning till detta möte och de frågor som väcktes under samrådet om grönboken om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag, som lades fram före detta förslag (IP/10/872). Företrädare för försäkringsbolagen framhöll framförallt att det i dag inte finns någon rättslig EU-ram för att kunna erbjuda enhetliga försäkringsprodukter inom hela EU. Skillnader i försäkringsavtalsrätt skapar merkostnader och osäkerhet om rättsläget vid gränsöverskridande handel med försäkringsprodukter.

Europaparlamentet har uppmanat kommissionen att utreda situationen inom försäkringssektorn närmare (parlamentets resolution 2011/2013/(INI)).

I expertgruppen för försäkringsavtalsrätt deltog centrala berörda parter, däribland försäkringsbolag, konsumentorganisationer och företagskunder, akademiker och jurister, som valts ut genom ett uttagningsförfarande. Gruppen sammanträdde varje månad.

Läs mer

Rapporten: Expertgruppen för europeisk försäkringsavtalsrätt:

http://ec.europa.eu/justice/contract/insurance/index_en.htm

Europeiska kommissionen – avtalsrätt:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_sv.htm

Hemsida för vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Följ EU Justice på Twitter: @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

För allmänheten: Europa Direkt per telefon 00 800 6 7 8 9 10 1 eller e­post

ANNEX

EXPERT GROUP ON THE EUROPEAN INSURANCE CONTRACT LAW

Individual expert appointed in his/her personal capacity

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Basedow - Germany - co-rapporteur for section report on Life Insurance and rapporteur for the Final Report

Prof. Dr. Helmut Heiss - LL.M., Switzerland, - rapporteur for section report on EU Law and Differences between national insurance contract

Mr. Piotr Czublun - Legal Advisor, Poland

Individual expert appointed as representative of an interest

Dr. Jorge Pegado Liz - Attorney at law, Portugal

Dr. Juan Bataller-Grau - Catedrático de Derecho Mercantile, Spain

Mr. Yannis Samothrakis, - Attorney at law, Partner,Clyde & Co LLP., France/Greece, rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part I

Prof. Jérôme Kullmann - France

Organisations

Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, ANIA, Association, Italy, represented by Prof. Diana Cerini - rapporteur for section report on Liability Insurance

The European Consumer Organisation, BEUC, Association, EU, represented by Jean-Paul Coteur

European Federation of Insurance Intermediaries, BIPAR, Association, EU, represented by Dr. Svenja Richartz

Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE, Association, EU, represented by Dr. Elisabeth Scheuba

Fédération Française des Sociétés d'Assurances, FFSA, Association, France, represented by François Rosier

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., GDV, Association, Germany, represented by Dr. Natascha Sasserath-Alberti

Insurance Europe, Association, EU, represented by Malene Bye Rasmussen

Lloyd's Market Association, Corporate, United Kingdom, represented by Kees van der Klugt

Standard Life, Corporate, United Kingdom, represented by Katie Paterson – rapporteur on section report on Economic Facts and General Framework

The Law Society of England and Wales, Association, United Kingdom, represented by Joanna Page – rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part II

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises, UEAPME, Association, EU, represented by Luc Hendrickx

Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras ,UNESPA, Association, Spain, represented by Nuria Castañer Carrasco – rapporteur for section report on Motor Liability Insurance

Verbond van Verzekeraars, Association, Netherlands, represented by Erik Schouten - co-rapporteur for section report on Life Insurance

In addition and depending on the topic discussed during the meeting further organisations and experts were also represented on an ad hoc basis


Side Bar