Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 27. februarja 2014

Zavarovalno pogodbeno pravo: strokovna skupina opredelila ovire za čezmejno trgovino

Strokovna skupina, ki jo je Evropska komisija ustanovila, da bi proučila ovire za čezmejno trgovino z zavarovalniškimi produkti med državami članicami (IP/13/74), je danes predstavila izčrpno poročilo. V njem je zapisano, da razlike v pogodbenem pravu ovirajo čezmejno ponudbo zavarovalniških produktov, saj povzročajo višje stroške in pravno negotovost, tako da potrošnikom in podjetjem otežujejo sklepanje zavarovanj v drugih državah članicah EU. Državljani, ki se iz poklicnih razlogov preselijo v drugo državo članico EU, morajo morda skleniti novo avtomobilsko zavarovanje ali imajo težave pri uveljavljanju pravic iz zasebne pokojninske sheme, ki je sklenjena v njihovi matični državi. Lahko se tudi zgodi, da morajo podjetja s podružnicami v več evropskih državah skleniti več zavarovanj pod različnimi pogoji, namesto da bi z enotno polico zavarovala svoje celotno poslovanje v EU. Evropska komisija se bo na podlagi poročila o mogočih rešitvah posvetovala s potrošniki, podjetji in zavarovalniškim sektorjem.

Več kot 20 let po dokončanem oblikovanju enotnega trga čezmejna trgovina z zavarovalniškimi produkti še zdaleč ni nemotena,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Dejansko zavarovalniške produkte v drugih državah lahko kupijo le redke stranke, saj je prek meja na voljo zgolj 0,6 % vseh premij za avtomobilska zavarovanja in 2,8 % premij za zavarovanje premoženja. Iz današnjega poročila je razvidno, da nekatere težave izvirajo iz razlik v pogodbenem pravu. Potencial za ponudbo čezmejnih zavarovalniških produktov je velik. Poskrbimo, da ga bomo lahko čim bolje izkoristili. To je bistvenega pomena za ohranitev konkurenčnega položaja najpomembnejših zavarovalnic v EU na svetovnem trgu.“

Naloga strokovne skupine za zavarovalno pogodbeno pravo je bila opredeliti ali in v kolikšni meri razlike med ureditvami pogodbenega prava ovirajo podjetja in potrošnike pri čezmejni ponudbi in uporabi zavarovalniških produktov. Sestavljena je bila iz dvajsetih članov iz dvanajstih držav članic, ki imajo različne poklicne izkušnje. V letih 2013 in 2014 se je sestala desetkrat.

Glavne ugotovitve poročila:

Pri mnogih življenjskih in avtomobilskih zavarovanjih ter zavarovanjih odgovornosti, ki jih prodajajo potrošnikom, morajo zavarovalnice svoje pogodbe prilagoditi nacionalnim predpisom države, v kateri je imetnik zavarovalne police. To pomeni, da morajo sestaviti nove pogodbe, ki zadostijo denimo predpisom o predpogodbenih informacijah.

Razlike v pogodbenem pravu ovirajo čezmejno ponudbo zavarovalniških produktov. Povečujejo stroške čezmejnega zagotavljanja zavarovanj, povzročajo pravno negotovost ter potrošnikom in podjetjem močno otežujejo sklepanje zavarovanj v drugih državah članicah.

Ovire zaradi pogodbenega prava najbolj zadevajo sektor življenjskih zavarovanj, pa tudi področji, kot sta zavarovanje odgovornosti in avtomobilska zavarovanja. Iz poročila izhaja, da se najmanj težav pojavlja pri zavarovanjih na trgih z visokimi tveganji, povezanimi s trgovino, ter pri nekaterih zavarovanjih za večja podjetja – na primer na področju transportnega zavarovanja.

Ozadje

Evropska komisija je 11. oktobra 2011 predlagala izbirno skupno evropsko prodajno pravo za povečanje trgovine in izbire za potrošnike na vseh področjih, razen finančnih storitev (IP/11/1175, MEMO/11/680). Podpredsednica Komisije Viviane Reding se je 21. septembra 2011 srečala z voditelji evropskih zavarovalniških družb, da bi vzpostavila dialog z zavarovalniškim sektorjem (MEMO/11/624).

Dne 31. januarja 2013 je Evropska komisija ustanovila strokovno skupino (IP/13/74) kot nadaljnji ukrep po tem sestanku in odgovor na pomisleke, ki so jih zainteresirane strani izrazile med posvetovanjem o „Zeleni knjigi o možnostih politike za napredek na področju evropskega pogodbenega prava za potrošnike in podjetja“, objavljeni pred sprejetjem tega predloga (IP/10/872). Predstavniki zavarovalnic so zlasti poudarili, da trenutno ni mogoče ponuditi enotnih zavarovalniških produktov po vsej EU na podlagi enotnega evropskega pravnega okvira. Opozorili so, da razlike med ureditvami zavarovalnega pogodbenega prava ustvarjajo dodatne stroške in povzročajo pravno negotovost na področju čezmejne trgovine s tovrstnimi produkti.

Evropski parlament je nato pozval Komisijo, naj bolj podrobno analizira stanje v zavarovalniškem sektorju (Resolucija EP 2011/2013/(INI)).

V strokovni skupini za zavarovalno pogodbeno pravo so bile zastopane ključne zainteresirane strani, vključno s ponudniki zavarovanj, predstavniki potrošniških in poslovnih uporabnikov, člani akademskih krogov in pravnimi strokovnjaki, ki so bili izbrani s konkurenčnim izbirnim postopkom. Sestajala se je enkrat mesečno.

Dodatne informacije

Poročilo: Strokovna skupina za zavarovalno pogodbeno pravo:

http://ec.europa.eu/justice/contract/insurance/index_en.htm.

Evropska komisija – pogodbeno pravo:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_sl.htm.

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

Spremljajte podpredsednico Viviane Reding na Twitterju: @VivianeRedingEU.

Spremljajte GD za pravosodje na Twitterju: @EU_Justice.

Kontaktni osebi:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po elektronski pošti.

ANNEX

EXPERT GROUP ON THE EUROPEAN INSURANCE CONTRACT LAW

Individual expert appointed in his/her personal capacity

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Basedow - Germany - co-rapporteur for section report on Life Insurance and rapporteur for the Final Report

Prof. Dr. Helmut Heiss - LL.M., Switzerland, - rapporteur for section report on EU Law and Differences between national insurance contract

Mr. Piotr Czublun - Legal Advisor, Poland

Individual expert appointed as representative of an interest

Dr. Jorge Pegado Liz - Attorney at law, Portugal

Dr. Juan Bataller-Grau - Catedrático de Derecho Mercantile, Spain

Mr. Yannis Samothrakis, - Attorney at law, Partner,Clyde & Co LLP., France/Greece, rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part I

Prof. Jérôme Kullmann - France

Organisations

Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, ANIA, Association, Italy, represented by Prof. Diana Cerini - rapporteur for section report on Liability Insurance

The European Consumer Organisation, BEUC, Association, EU, represented by Jean-Paul Coteur

European Federation of Insurance Intermediaries, BIPAR, Association, EU, represented by Dr. Svenja Richartz

Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE, Association, EU, represented by Dr. Elisabeth Scheuba

Fédération Française des Sociétés d'Assurances, FFSA, Association, France, represented by François Rosier

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., GDV, Association, Germany, represented by Dr. Natascha Sasserath-Alberti

Insurance Europe, Association, EU, represented by Malene Bye Rasmussen

Lloyd's Market Association, Corporate, United Kingdom, represented by Kees van der Klugt

Standard Life, Corporate, United Kingdom, represented by Katie Paterson – rapporteur on section report on Economic Facts and General Framework

The Law Society of England and Wales, Association, United Kingdom, represented by Joanna Page – rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part II

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises, UEAPME, Association, EU, represented by Luc Hendrickx

Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras ,UNESPA, Association, Spain, represented by Nuria Castañer Carrasco – rapporteur for section report on Motor Liability Insurance

Verbond van Verzekeraars, Association, Netherlands, represented by Erik Schouten - co-rapporteur for section report on Life Insurance

In addition and depending on the topic discussed during the meeting further organisations and experts were also represented on an ad hoc basis


Side Bar