Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 27 lutego 2014 r.

Prawo umów ubezpieczeniowych: Grupa ekspertów wskazuje przeszkody w obrocie transgranicznym

Grupa ekspertów powołana przez Komisję Europejską, by zbadać przeszkody w obrocie ubezpieczeniami transgranicznymi we wszystkich państwach członkowskich (IP/13/74), przedstawiła dziś kompleksowe sprawozdanie na ten temat. W sprawozdaniu wskazano, że różnice w prawie umów utrudniają transgraniczne dostarczanie produktów ubezpieczeniowych ze względu na wyższe koszty, istniejącą niepewność prawną i utrudnianie konsumentom i przedsiębiorstwom korzystania z usług ubezpieczeniowych w innym państwie członkowskim UE. Obecnie, osoba przemieszczająca się w celu zatrudnienia do innego państwa UE może być zmuszona do zawarcia nowej umowy ubezpieczeniowej na samochód lub może mieć kłopoty z wykonywaniem swoich praw w ramach prywatnego programu świadczeń emerytalnych prowadzonego w państwie pochodzenia tej osoby. Również przedsiębiorstwa mające oddziały w wielu państwach UE mogą być zmuszone do zawarcia odrębnych umów na różnych warunkach w każdym z państw, zamiast zawarcia jednej umowy dla całego przedsiębiorstwa na szczeblu UE. W następstwie sprawozdania Komisja Europejska podejmie dalsze kroki, konsultując możliwe rozwiązania z konsumentami, przedsiębiorstwami i sektorem ubezpieczeń.

„Mimo, iż mija ponad dwadzieścia lat od powstania jednolitego rynku, obrót transgraniczny w sektorze ubezpieczeniowym nadal nie przebiega bez zakłóceń”, oświadczyła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Fakty są następujące: niewielu konsumentów może nabyć produkty ubezpieczeniowe w innych krajach, przy czym jedynie 0,6 proc. wszystkich ubezpieczeń samochodów i 2,8 proc. ubezpieczeń majątkowych trafia do klientów w innym państwie UE. W opublikowanym dziś sprawozdaniu grupy ekspertów wskazano, że niektóre z tych problemów wynikają z różnic w prawie umów. Istnieje wiele możliwości w zakresie dostarczania transgranicznych produktów ubezpieczeniowych. Upewnijmy się, że robimy wszystko, by je wykorzystać jak najlepiej, gdyż ma to kluczowe znaczenie, by utrzymać konkurencyjną pozycję najważniejszych ubezpieczycieli UE na światowym rynku”.

Zadaniem grupy ekspertów ds. europejskiego prawa umów ubezpieczeniowych było określenie, czy i w jakim zakresie różnice w prawie umów utrudniają transgraniczne świadczenie i korzystanie z usług ubezpieczeniowych. Grupa ta, złożona z 20 członków mających różne doświadczenie zawodowe, pochodzących z 12 państw członkowskich, spotkała się dziesięć razy w 2013 i 2014 r.

Główne wnioski ze sprawozdania są następujące:

W przypadku wielu oferowanych konsumentom produktów ubezpieczeniowych na życie, z tytułu ubezpieczenia samochodu czy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zakłady ubezpieczeń muszą dostosować swoje umowy do przepisów kraju, w którym przebywa ubezpieczający. Oznacza to potrzebę sporządzania nowych umów dla celów, na przykład, zgodności z przepisami dotyczącym udzielania informacji przed zawarciem umowy.

Różnice w prawie umów utrudniają transgraniczne świadczenie usług ubezpieczeniowych. Różnice te przyczyniają się do wzrostu kosztów w transgranicznym świadczeniu usług ubezpieczeniowych, tworzą niepewność prawną i bardzo utrudniają konsumentom i przedsiębiorstwom korzystanie z ubezpieczenia w innych państwach członkowskich.

Przeszkody związane z prawem umów dotyczą głównie sektora ubezpieczeń na życie, jak również ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń samochodowych. W sprawozdaniu wskazano, że dużo mniej prawdopodobne jest pojawienie się problemów dotyczących ubezpieczenia na rynkach, na których występuje dużo ryzyk, gdy jest to powiązane z handlem lub pewnymi ubezpieczeniami dla większych podmiotów gospodarczych – takimi jak ubezpieczenia transportowe.

Kontekst

W dniu 11 października 2011 r. Komisja Europejska zaproponowała fakultatywne wspólne europejskie prawo sprzedaży, by pobudzić wymianę handlową i zwiększyć możliwości wyboru oferowane konsumentom w obszarach poza usługami finansowymi (IP/11/1175, MEMO/11/680). W dniu 21 września 2011 r. wiceprzewodnicząca Viviane Reding spotkała się z kierownictwem europejskich zakładów ubezpieczeń, by rozpocząć dialog z sektorem ubezpieczeniowym (MEMO/11/624).

Komisja powołała grupę ekspertów w dniu 31 stycznia 2013 r. (IP/13/74) w następstwie tego spotkania oraz kwestii podniesionych przez zainteresowane strony podczas konsultacji dotyczących „Zielonej księgi w sprawie możliwości politycznych w zakresie postępów w kierunku ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiębiorstw”, której publikacja poprzedziła przyjęcie wniosku w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży (IP/10/872). Przedstawiciele zakładów ubezpieczeń wskazali podczas konsultacji zwłaszcza na fakt, iż obecnie nie istnieje możliwość oferowania jednakowych produktów ubezpieczeniowych w całej UE na podstawie wspólnych europejskich ram prawnych. Zauważyli, że w następstwie różnic w prawie umów ubezpieczeniowych powstają dodatkowe koszty oraz niepewność prawna w zakresie transgranicznego obrotu produktami ubezpieczeniowymi.

Parlament Europejski wezwał następnie Komisję do bardziej szczegółowego przeanalizowania sektora ubezpieczeń (EP Resolution 2011/2013/(INI)).

W grupie ekspertów ds. prawa umów ubezpieczeniowych współpracowały główne zainteresowane strony, reprezentujące m. in. ubezpieczycieli, przedstawicieli klientów indywidualnych i biznesowych, przedstawicieli środowisk akademickich oraz prawników, wybranych w konkurencyjnej procedurze wyboru. Grupa spotykała się co miesiąc.

Dodatkowe informacje

Sprawozdanie: Grupa ekspertów ds. europejskiego prawa umów ubezpieczeniowych:

http://ec.europa.eu/justice/contract/insurance/index_en.htm

Komisja Europejska – prawo umów:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_pl.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości

http://ec.europa.eu/reding

Wiceprzewodnicząca na Twitterze: @VivianeRedingEU

Wymiar sprawiedliwości UE na Twitterze: @EU_Justice

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Informacje dla obywateli: Europe Direct pod numerem telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 lub na adres e­mail

ANNEX

EXPERT GROUP ON THE EUROPEAN INSURANCE CONTRACT LAW

Individual expert appointed in his/her personal capacity

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Basedow - Germany - co-rapporteur for section report on Life Insurance and rapporteur for the Final Report

Prof. Dr. Helmut Heiss - LL.M., Switzerland, - rapporteur for section report on EU Law and Differences between national insurance contract

Mr. Piotr Czublun - Legal Advisor, Poland

Individual expert appointed as representative of an interest

Dr. Jorge Pegado Liz - Attorney at law, Portugal

Dr. Juan Bataller-Grau - Catedrático de Derecho Mercantile, Spain

Mr. Yannis Samothrakis, - Attorney at law, Partner,Clyde & Co LLP., France/Greece, rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part I

Prof. Jérôme Kullmann - France

Organisations

Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, ANIA, Association, Italy, represented by Prof. Diana Cerini - rapporteur for section report on Liability Insurance

The European Consumer Organisation, BEUC, Association, EU, represented by Jean-Paul Coteur

European Federation of Insurance Intermediaries, BIPAR, Association, EU, represented by Dr. Svenja Richartz

Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE, Association, EU, represented by Dr. Elisabeth Scheuba

Fédération Française des Sociétés d'Assurances, FFSA, Association, France, represented by François Rosier

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., GDV, Association, Germany, represented by Dr. Natascha Sasserath-Alberti

Insurance Europe, Association, EU, represented by Malene Bye Rasmussen

Lloyd's Market Association, Corporate, United Kingdom, represented by Kees van der Klugt

Standard Life, Corporate, United Kingdom, represented by Katie Paterson – rapporteur on section report on Economic Facts and General Framework

The Law Society of England and Wales, Association, United Kingdom, represented by Joanna Page – rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part II

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises, UEAPME, Association, EU, represented by Luc Hendrickx

Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras,UNESPA, Association, Spain, represented by Nuria Castañer Carrasco – rapporteur for section report on Motor Liability Insurance

Verbond van Verzekeraars, Association, Netherlands, represented by Erik Schouten - co-rapporteur for section report on Life Insurance

In addition and depending on the topic discussed during the meeting further organisations and experts were also represented on an ad hoc basis


Side Bar