Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 27 februari 2014

Verzekeringsovereenkomstenrecht: deskundigenverslag wijst op belemmeringen voor grensoverschrijdende handel

Vandaag heeft de deskundigengroep die de Europese Commissie heeft opgericht om na te gaan of het verzekeringsrecht van de lidstaten belemmeringen voor de grensoverschrijdende handel inhoudt (IP/13/74), haar uitvoerig verslag voorgesteld. In het verslag wordt gesteld dat verschillen tussen de contractenrechtsstelsels de grensoverschrijdende verkoop van verzekeringsproducten belemmeren, aangezien die leiden tot extra kosten en rechtsonzekerheid, en het daardoor moeilijker wordt voor consumenten en ondernemingen om in andere lidstaten verzekeringen af te sluiten. Thans is het mogelijk dat een burger die in een ander EU-land gaat werken, zich verplicht ziet een nieuwe autoverzekering te nemen, of moeilijkheden ondervindt met de erkenning van de rechten die hij in het kader van een particuliere pensioenregeling heeft opgebouwd als deze regeling in zijn land van herkomst is aangegaan. Ook ondernemingen met bijkantoren in meerdere EU-landen kunnen zich verplicht zien in elk land aparte verzekeringsovereenkomsten onder verschillende voorwaarden te sluiten in plaats van één enkele verzekeringsovereenkomst voor al hun EU-activiteiten. De Europese Commissie zal gevolg geven aan dit verslag door consumenten, ondernemingen en de verzekeringssector over eventuele oplossingen te raadplegen.

"Meer dan 20 jaar na de voltooiing van de eengemaakte markt verloopt de grensoverschrijdende handel in de verzekeringssector allesbehalve vlot", zei Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie. "De realiteit is dat slechts enkele klanten in andere landen verzekeringsproducten kunnen kopen, aangezien slechts 0,6 % van alle autoverzekeringen en 2,8 % van alle eigendomsverzekeringen in de EU over de grenzen heen aan klanten worden aangeboden. Uit het vandaag voorgestelde verslag blijkt dat bepaalde van die problemen voortvloeien uit verschillen tussen de contractenrechtsstelsels. De grensoverschrijdende verkoop van verzekeringsproducten heeft een groot potentieel. Wij moeten er alles aan doen om dat ook te benutten. Dat is cruciaal voor het behoud van de concurrentiepositie van de belangrijkste verzekeraars van de EU op de wereldmarkt."

De deskundigengroep inzake verzekeringsovereenkomstenrecht kreeg als opdracht na te gaan of en in welke mate verschillen tussen contractenrechtsstelsels een belemmering vormen voor de grensoverschrijdende verkoop en het grensoverschrijdende gebruik van verzekeringsproducten. De deskundigengroep is samengesteld uit 20 leden van 12 lidstaten met uiteenlopende beroepservaring en is in 2013 en 2014 tien keer bijeengekomen.

De belangrijkste bevindingen van het verslag zijn:

voor veel levens-, auto- of aansprakelijkheidsverzekeringsproducten die aan consumenten worden verkocht, moeten verzekeringsondernemingen hun overeenkomsten aanpassen aan de nationale regels van de plaats waar de verzekeringnemer is gevestigd. Dat betekent dat zij nieuwe overeenkomsten moeten opstellen om bijvoorbeeld aan de regels over precontractuele informatie te voldoen;

verschillen tussen de contractenrechtsstelsels belemmeren de grensoverschrijdende verkoop van verzekeringsproducten. Zij leiden tot extra kosten voor de grensoverschrijdende verkoop van verzekeringen en tot rechtsonzekerheid, en maken het consumenten en ondernemingen zeer moeilijk om in andere lidstaten verzekeringen af te sluiten;

het contractenrecht zorgt vooral in de sector van de levensverzekeringen voor belemmeringen, alsook op het gebied van aansprakelijkheids- en autoverzekeringen. In het verslag wordt gesteld dat er zich veel minder vaak problemen voordoen op de markten van de verzekering van grote risico's, wanneer deze betrekking hebben op een transactie of bepaalde verzekeringen voor grotere ondernemingen, bijvoorbeeld op het gebied van transportverzekering.

Achtergrond

Op 11 oktober 2011 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een facultatief gemeenschappelijk kooprecht gedaan om op andere terreinen dan financiële diensten de handel te bevorderen en de keuze voor consumenten te verruimen (IP/11/1175, MEMO/11/680). Op 21 september 2011 heeft vicevoorzitter Viviane Reding een ontmoeting gehad met toplui van Europese verzekeringsmaatschappijen met de bedoeling een dialoog met de verzekeringssector aan te knopen (MEMO/11/624).

Op 31 januari 2013 heeft de Commissie een deskundigengroep opgericht (IP/13/74) naar aanleiding van deze ontmoeting en in reactie op de bedenkingen die belanghebbenden hebben geuit tijdens de raadpleging over het "Groenboek over beleidsopties voor de ontwikkeling van een Europees contractenrecht voor consumenten en ondernemingen", dat aan genoemd voorstel voorafging (IP/10/872). Zo hebben met name verzekeringsagenten erop gewezen dat het momenteel onmogelijk is om overal in de EU uniforme verzekeringsproducten aan te bieden die op een eenvormig Europees rechtskader zijn gebaseerd. Zij merkten op dat verschillen in het verzekeringsovereenkomstenrecht extra kosten en rechtsonzekerheid meebrengen voor de grensoverschrijdende handel in verzekeringsproducten.

Vervolgens heeft het Europees Parlement de Commissie ertoe opgeroepen de situatie in de verzekeringssector van meer nabij te onderzoeken (Resolutie van het EP 2011/2013/(INI)).

De deskundigengroep inzake verzekeringsovereenkomstenrecht werd volgens een concurrerende selectieprocedure samengesteld uit de belangrijkste belanghebbenden, zoals verzekeraars, vertegenwoordigers van verzekerden (consumenten en bedrijven), academici en beoefenaars van juridische beroepen. Zij vergaderde maandelijks.

Meer informatie

Verslag: Deskundigengroep inzake verzekeringsovereenkomstenrecht:

http://ec.europa.eu/justice/contract/insurance/index_en.htm

Europese Commissie – contractenrecht:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEU

Volg het EU-beleid op het gebied van justitie op Twitter: @EU_Justice

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e-mail

ANNEX

EXPERT GROUP ON THE EUROPEAN INSURANCE CONTRACT LAW

Individual expert appointed in his/her personal capacity

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Basedow - Germany - co-rapporteur for section report on Life Insurance and rapporteur for the Final Report

Prof. Dr. Helmut Heiss - LL.M., Switzerland, - rapporteur for section report on EU Law and Differences between national insurance contract

Mr. Piotr Czublun - Legal Advisor, Poland

Individual expert appointed as representative of an interest

Dr. Jorge Pegado Liz - Attorney at law, Portugal

Dr. Juan Bataller-Grau - Catedrático de Derecho Mercantile, Spain

Mr. Yannis Samothrakis, - Attorney at law, Partner,Clyde & Co LLP., France/Greece, rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part I

Prof. Jérôme Kullmann - France

Organisations

Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, ANIA, Association, Italy, represented by Prof. Diana Cerini - rapporteur for section report on Liability Insurance

The European Consumer Organisation, BEUC, Association, EU, represented by Jean-Paul Coteur

European Federation of Insurance Intermediaries, BIPAR, Association, EU, represented by Dr. Svenja Richartz

Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE, Association, EU, represented by Dr. Elisabeth Scheuba

Fédération Française des Sociétés d'Assurances, FFSA, Association, France, represented by François Rosier

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., GDV, Association, Germany, represented by Dr. Natascha Sasserath-Alberti

Insurance Europe, Association, EU, represented by Malene Bye Rasmussen

Lloyd's Market Association, Corporate, United Kingdom, represented by Kees van der Klugt

Standard Life, Corporate, United Kingdom, represented by Katie Paterson – rapporteur on section report on Economic Facts and General Framework

The Law Society of England and Wales, Association, United Kingdom, represented by Joanna Page – rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part II

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises, UEAPME, Association, EU, represented by Luc Hendrickx

Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras ,UNESPA, Association, Spain, represented by Nuria Castañer Carrasco – rapporteur for section report on Motor Liability Insurance

Verbond van Verzekeraars, Association, Netherlands, represented by Erik Schouten - co-rapporteur for section report on Life Insurance

In addition and depending on the topic discussed during the meeting further organisations and experts were also represented on an ad hoc basis


Side Bar