Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 27. februārī

Apdrošināšanas līgumtiesības: ekspertu ziņojumā norādīti šķēršļi pārrobežu tirdzniecībai

Ekspertu grupa, ko izveidojusi Komisija, lai izskatītu jautājumu par pārrobežu tirdzniecības šķēršļiem apdrošināšanas līgumtiesībās dažādās dalībvalstīs (IP/13/74), šodien iesniedza visaptverošu ziņojumu. Šajā ziņojumā konstatēts, ka līgumtiesību atšķirības kavē apdrošināšanas produktu pārrobežu piegādi, palielinot izmaksas, radot tiesisko nenoteiktību un apgrūtinot patērētāju un uzņēmumu iespējas veikt apdrošināšanu citā ES dalībvalstī. Pašlaik pilsoņi, kuri darba dēļ pārceļas uz citu ES valsti, var būt spiesti iegādāties jaunu transportlīdzekļa apdrošināšanas polisi vai saskarties ar problēmām, lai tiktu atzītas viņu tiesības uz privāto pensiju shēmu, kurai viņi ir pieteikušies izcelsmes valstī. Līdzīgi arī uzņēmumi, kuriem ir filiāles vairākās ES valstīs, var būt spiesti katrā valstī iegādāties atsevišķu polisi ar atšķirīgiem nosacījumiem un nevar iegādāties savam uzņēmumam vienotu polisi, kas būtu spēkā visā ES attiecībā uz visu savu uzņēmumu ES. Eiropas Komisija papildinās šo ziņojumu, veicot konsultācijas ar patērētājiem, uzņēmumiem un apdrošināšanas nozares pārstāvjiem par iespējamiem risinājumiem.

"Vairāk nekā 20 gadus pēc vienotā tirgus izveides pabeigšanas pārrobežu tirdzniecība apdrošināšanas nozarē nebūt nenorit gludi," teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Patiesībā tikai neliels skaits patērētāju var iegādāties apdrošināšanas produktus citās valstīs, un tikai 0,6 % no visām transportlīdzekļu apdrošināšanas prēmijām un 2,8 % no īpašuma apdrošināšanas prēmijām tiek piedāvāti klientiem arī citās ES dalībvalstīs. Ekspertu grupas sagatavotais ziņojums liecina, ka dažas no šīm problēmām izriet no līgumtiesību atšķirībām. Apdrošināšanas produktu izplatīšanai pāri robežām ir liels potenciāls. Tāpēc darīsim visu iespējamo, lai šo potenciālu izmantotu. Tas ir būtiski, lai saglabātu ES galveno apdrošinātāju konkurētspēju pasaules tirgū."

Ekspertu grupai Eiropas apdrošināšanas līgumtiesību jautājumos tika uzdots noskaidrot, vai un kādā mērā līgumtiesību atšķirības kavē apdrošināšanas produktu izplatīšanu un izmantošanu pāri robežām. Ekspertu grupa, kas apvieno 20 dalībniekus ar dažādu profesionālo pieredzi no 12 dalībvalstīm, 2013. un 2014. gadā ir tikusies desmit reizes.

Ziņojumā galvenie secinājumi ir šādi.

Attiecībā uz daudziem dzīvības, transportlīdzekļu vai atbildības apdrošināšanas produktiem, kas tiek piedāvāti patērētājiem, apdrošināšanas uzņēmumiem līgumi ir jāpielāgo to valstu noteikumiem, kurās atrodas apdrošināšanas ņēmēji. Tas nozīmē, ka šiem uzņēmumiem ir jāsagatavo jauni līgumi, lai nodrošinātu atbilstību, piemēram, noteikumiem par pirms līguma noslēgšanas sniedzamo informāciju.

Līgumtiesību atšķirības kavē apdrošināšanas produktu piegādi pāri robežām. Tās palielina apdrošināšanas produktu pārrobežu izplatīšanas izmaksas, rada tiesisko nenoteiktību un apgrūtina patērētāju un uzņēmumu iespējas veikt apdrošināšanu citās dalībvalstīs.

Līgumtiesību šķēršļi ir konstatēti galvenokārt dzīvības apdrošināšanas nozarē, kā arī atbildības un transportlīdzekļu apdrošināšanas jomā. Ziņojumā ir secināts, ka problēmu iespējamība ir zemāka attiecībā uz apdrošināšanu liela riska tirgos, ja tie saistīti ar tirdzniecību vai lielāku uzņēmumu apdrošināšanu, piemēram, transporta apdrošināšanas jomā.

Vispārīga informācija

Eiropas Komisija 2011. gada 11. oktobrī ierosināja fakultatīvus Eiropas Vienotos tirdzniecības noteikumus, lai veicinātu tirdzniecību un paplašinātu patērētājiem pieejamo piedāvājumu jomās, kas nav saistītas ar finanšu pakalpojumiem (IP/11/1175, MEMO/11/680). Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga 2011. gada 21. septembrī tikās ar Eiropas apdrošināšanas sabiedrību vadītājiem, lai ar apdrošināšanas nozari sāktu dialogu (MEMO/11/624).

Komisija 2013. gada 31. janvārī izveidoja ekspertu grupu (IP/13/74); tas tika veikts pēc minētās sanāksmes un pārdomām, ko ieinteresētās personas pauda apspriedēs par "Zaļo grāmatu par politiskiem risinājumiem virzībā uz Eiropas līgumtiesību izveidi patērētājiem un uzņēmumiem", kas tika veiktas pirms šā priekšlikuma (IP/10/872). Apdrošināšanas nozares pārstāvji jo īpaši norādīja, ka šobrīd vēl nav iespējams visā ES piedāvāt vienotus apdrošināšanas produktus, balstoties uz vienotu Eiropas tiesisko regulējumu. Viņi atzīmēja, ka atšķirības apdrošināšanas līgumtiesībās radījušas papildu izmaksas un tiesisko nenoteiktību pārrobežu tirdzniecībā ar apdrošināšanas produktiem.

Pēc tam Eiropas Parlaments aicināja Komisiju sīkāk izvērtēt situāciju apdrošināšanas nozarē (EP Rezolūcija 2011/2013/(INI)).

Ekspertu grupa apdrošināšanas līgumtiesību jomā apvieno galvenās ieinteresētās personas, tostarp apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējus, patērētāju un komerclietotāju pārstāvjus, akadēmisko aprindu un juridisko profesiju pārstāvjus, kuri atlasīti uz konkurences principiem balstītā atlases procedūrā. Grupas pārstāvji tikās katru mēnesi.

Plašāka informācija

Ziņojums: Ekspertu grupa Eiropas apdrošināšanas līgumtiesību jomā:

http://ec.europa.eu/justice/contract/insurance/index_en.htm

Eiropas Komisija — līgumtiesības:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @VivianeRedingEU

Sekojiet ES Tieslietu ģenerāldirektorātam Twitter: @EU_Justice

ANNEX

EXPERT GROUP ON THE EUROPEAN INSURANCE CONTRACT LAW

Individual expert appointed in his/her personal capacity

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Basedow - Germany - co-rapporteur for section report on Life Insurance and rapporteur for the Final Report

Prof. Dr. Helmut Heiss - LL.M., Switzerland, - rapporteur for section report on EU Law and Differences between national insurance contract

Mr. Piotr Czublun - Legal Advisor, Poland

Individual expert appointed as representative of an interest

Dr. Jorge Pegado Liz - Attorney at law, Portugal

Dr. Juan Bataller-Grau - Catedrático de Derecho Mercantile, Spain

Mr. Yannis Samothrakis, - Attorney at law, Partner,Clyde & Co LLP., France/Greece, rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part I

Prof. Jérôme Kullmann - France

Organisations

Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, ANIA, Association, Italy, represented by Prof. Diana Cerini - rapporteur for section report on Liability Insurance

The European Consumer Organisation, BEUC, Association, EU, represented by Jean-Paul Coteur

European Federation of Insurance Intermediaries, BIPAR, Association, EU, represented by Dr. Svenja Richartz

Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE, Association, EU, represented by Dr. Elisabeth Scheuba

Fédération Française des Sociétés d'Assurances, FFSA, Association, France, represented by François Rosier

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., GDV, Association, Germany, represented by Dr. Natascha Sasserath-Alberti

Insurance Europe, Association, EU, represented by Malene Bye Rasmussen

Lloyd's Market Association, Corporate, United Kingdom, represented by Kees van der Klugt

Standard Life, Corporate, United Kingdom, represented by Katie Paterson – rapporteur on section report on Economic Facts and General Framework

The Law Society of England and Wales, Association, United Kingdom, represented by Joanna Page – rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part II

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises, UEAPME, Association, EU, represented by Luc Hendrickx

Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras ,UNESPA, Association, Spain, represented by Nuria Castañer Carrasco – rapporteur for section report on Motor Liability Insurance

Verbond van Verzekeraars, Association, Netherlands, represented by Erik Schouten - co-rapporteur for section report on Life Insurance

In addition and depending on the topic discussed during the meeting further organisations and experts were also represented on an ad hoc basis

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Sabiedrībai: Europe Direct, tālrunis: 00 800 6 7 8 9 10 11, pasts


Side Bar