Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. veebruar 2014

Eksperdid esitasid aruande takistuste kohta kindlustustoodete piiriülesel pakkumisel

Täna esitas oma aruande Euroopa Komisjoni eksperdirühm, mis uuris kindlustustoodete piiriülesel turustamisel esinevaid takistusi (IP/13/74). Aruandes leitakse, et kindlustustoodete piiriülest pakkumist takistavad erinevused lepinguõiguses. Need põhjustavad kulude suurenemist ja õiguslikku ebakindlust ning kokkuvõttes takistavad tarbijatel ja ettevõtjatel kindlustuslepingu sõlmimist mõnes muus ELi liikmesriigis. Näiteks inimene, kes asub tööle teise ELi liikmesriiki, peab tõenäoliselt sõlmima uue liikluskindlustuslepingu. Keeruline on ka inimese koduriigis erapensionifondi kogunenud pensioniõiguste kasutamine teises liikmesriigis. Ettevõte, millel on filiaale mitmes ELi liikmesriigis, ei saa kogu ELis hakkama üheainsa kindlustuslepinguga, vaid on enamasti sunnitud sõlmima igas riigis eraldi lepingu, igaühe erinevatel tingimustel. Aruandes tõstatatud probleemidele lahenduse leidmiseks kavatseb Euroopa Komisjon algatada arutelu tarbijate, ettevõtjate ja kindlustussektori osavõtul.

Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding ütles: „Kuigi ühtne turg on loodud juba üle 20 aasta tagasi, ei toimi kindlustustoodete piiriülene pakkumine veel tõrgeteta. Endiselt on väga vähe neid kindlustusvõtjaid, kes ostavad kindlustuse teisest liikmesriigist. Vaid 0,6% liikluskindlustuspreemiatest ja 2,8% varakindlustuspreemiatest makstakse piiriüleselt. Eksperdirühma aruandest ilmneb, et mõned probleemid tulenevad liikmesriikide lepinguõiguse erinevustest. Kindlustustoodete piiriülene pakkumine on väga perspektiivikas valdkond ning meil tuleb sellele paremad tingimused luua. See on oluline ka selleks, et säilitada ELi peamiste kindlustusandjate konkurentsivõime maailmaturul.”

Euroopa kindlustuslepinguõiguse eksperdirühma ülesanne oli uurida, kas erinevused liikmesriikide lepinguõiguses takistavad kindlustustoodete piiriülest turustamist ja kasutamist. Eksperdirühma kuulus 20 eri kutseala asjatundjat 12 liikmesriigist. Rühm pidas 2013. ja 2014. aastal kokku 10 koosolekut.

Aruande peamised järeldused on järgmised.

Kindlustusseltsidel tuleb paljusid tarbijatele pakutavaid elu-, sõiduki- ja vastutuskindlustuse lepinguid kohandada vastavalt kindlustusvõtja liikmesriigi õigusaktidele. Näiteks selleks, et täita tarbijate lepingu sõlmimise eelse teavitamise nõudeid, tuleb neil välja töötada eraldi leping iga liikmesriigi jaoks.

Erinevused lepinguõiguses takistavad kindlustustoodete pakkumist teises liikmesriigis. Õiguslikud erinevused suurendavad kindlustuse piiriülese pakkumise kulusid ja süvendavad õiguslikku ebakindlust . Seetõttu on tarbijatel ja ettevõtjatel raske sõlmida kindlustuslepingut mõnes muus liikmesriigis.

Eriti suured on lepinguõigusest tulenevad takistused elukindlustuse valdkonnas, kuid ka vastutus- ja liikluskindlustuse valdkonnas on neid päris palju. Vähem probleeme esineb aga suurema riskiga turgudel kutsetegevusega seotud kindlustuse ning suurettevõtetele pakutavate kindlustustoodete puhul, nt transpordikindlustuse valdkonnas.

Taust

11. oktoobril 2011 tegi komisjon ettepaneku vabatahtlikult kohaldatava ühise Euroopa müügiõiguse kohta, et elavdada kaubandust ja suurendada tarbija valikuvõimalusi muudes kui finantsteenuste valdkonnas (IP/11/1175, MEMO/11/680). 21. septembril 2011 alustas asepresident Viviane Reding dialoogi kindlustussektoriga, kohtudes Euroopa kindlustusseltside juhtidega (MEMO/11/624).

Kohtumise tulemusel moodustas komisjon 31. jaanuaril 2013. aastal eksperdirühma (IP/13/74), võttes arvesse küsimusi, mille sidusrühmad olid tõstatanud juba rohelise raamatu „Euroopa lepinguõiguse loomise võimalused tarbijate ja ettevõtjate jaoks” üle peetud arutelu käigus (IP/10/872). Kindlustussektori esindajad juhtisid tähelepanu eelkõige sellele, et praegune ühtne Euroopa õigusraamistik ei võimalda pakkuda kõikjal ELis ühesuguseid kindlustustooteid. Nad nentisid, et erinevused liikmesriikide kindlustuslepinguõiguses tekitavad kindlustustoodete piiriüleses kaubanduses lisakulusid ja õiguslikku ebakindlust.

Seejärel esitas Euroopa Parlament komisjonile üleskutse uurida kindlustussektori olukorda põhjalikumalt (Euroopa Parlamendi resolutsioon (Euroopa Parlamendi resolutsioon 2011/2013/(INI)).

Kindlustuslepinguõiguse eksperdirühmas olid esindatud peamised sidusrühmad, nagu kindlustusandjad, tarbijad ja ärikliendid, ning selles oli ka teadlasi ja juriste. Rühma liikmed valiti välja konkursi tulemusel. Eksperdirühma koosolekud toimusid korra kuus.

Lisateave

Aruanne: Euroopa kindlustuslepinguõiguse eksperdirühm:

http://ec.europa.eu/justice/contract/insurance/index_en.htm

Euroopa Komisjon – lepinguõigus:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_et.htm

Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

ELi õigusküsimuste peadirektoraat Twitteris: @EU_Justice

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Kodanikule: Europe Direct telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 või e­-post

ANNEX

EXPERT GROUP ON THE EUROPEAN INSURANCE CONTRACT LAW

Individual expert appointed in his/her personal capacity

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Basedow - Germany - co-rapporteur for section report on Life Insurance and rapporteur for the Final Report

Prof. Dr. Helmut Heiss - LL.M., Switzerland, - rapporteur for section report on EU Law and Differences between national insurance contract

Mr. Piotr Czublun - Legal Advisor, Poland

Individual expert appointed as representative of an interest

Dr. Jorge Pegado Liz - Attorney at law, Portugal

Dr. Juan Bataller-Grau - Catedrático de Derecho Mercantile, Spain

Mr. Yannis Samothrakis, - Attorney at law, Partner,Clyde & Co LLP., France/Greece, rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part I

Prof. Jérôme Kullmann - France

Organisations

Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, ANIA, Association, Italy, represented by Prof. Diana Cerini - rapporteur for section report on Liability Insurance

The European Consumer Organisation, BEUC, Association, EU, represented by Jean-Paul Coteur

European Federation of Insurance Intermediaries, BIPAR, Association, EU, represented by Dr. Svenja Richartz

Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE, Association, EU, represented by Dr. Elisabeth Scheuba

Fédération Française des Sociétés d'Assurances, FFSA, Association, France, represented by François Rosier

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., GDV, Association, Germany, represented by Dr. Natascha Sasserath-Alberti

Insurance Europe, Association, EU, represented by Malene Bye Rasmussen

Lloyd's Market Association, Corporate, United Kingdom, represented by Kees van der Klugt

Standard Life, Corporate, United Kingdom, represented by Katie Paterson – rapporteur on section report on Economic Facts and General Framework

The Law Society of England and Wales, Association, United Kingdom, represented by Joanna Page – rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part II

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises, UEAPME, Association, EU, represented by Luc Hendrickx

Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras ,UNESPA, Association, Spain, represented by Nuria Castañer Carrasco – rapporteur for section report on Motor Liability Insurance

Verbond van Verzekeraars, Association, Netherlands, represented by Erik Schouten - co-rapporteur for section report on Life Insurance

In addition and depending on the topic discussed during the meeting further organisations and experts were also represented on an ad hoc basis


Side Bar