Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Tύπου

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2014

Δίκαιο για τις ασφαλιστικές συμβάσεις: έκθεση εμπειρογνωμόνων επισημαίνει την ύπαρξη εμποδίων στο διασυνοριακό εμπόριο

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξετάσει τα εμπόδια στο διασυνοριακό εμπόριο στον τομέα των ασφαλίσεων στα κράτη μέλη (IP/13/74) εξέδωσε σήμερα ολοκληρωμένη έκθεση. Η έκθεση διαπιστώνει ότι οι διαφορές στο δίκαιο των συμβάσεων παρεμποδίζουν τη διασυνοριακή παροχή ασφαλιστικών προϊόντων λόγω αυξημένου κόστους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται νομική αβεβαιότητα και να δυσκολεύονται οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να ασφαλιστούν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, ο πολίτης που μετακομίζει για να εργαστεί σε άλλη χώρα της ΕΕ μπορεί να υποχρεωθεί να συνάψει νέα ασφάλεια αυτοκινήτου ή να αντιμετωπίσει προβλήματα όσον αφορά την αναγνώριση των δικαιωμάτων του στο πλαίσιο ιδιωτικού συνταξιοδοτικού προγράμματος, εάν η σύμβαση έχει συναφθεί στη χώρα καταγωγής του. Ομοίως, οι εταιρείες που διαθέτουν υποκαταστήματα σε διάφορες χώρες της ΕΕ ενδέχεται να πρέπει να συνάψουν χωριστές ασφαλιστικές συμβάσεις με διαφορετικούς όρους σε κάθε χώρα, αντί να έχουν ενιαία σύμβαση για το σύνολο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει τώρα συνέχεια στην έκθεση διενεργώντας διαβουλεύσεις με τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τον ασφαλιστικό κλάδο προς αναζήτηση λύσεων.

«Αν και έχουν περάσει περισσότερα από 20 χρόνια από την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, το διασυνοριακό εμπόριο στον ασφαλιστικό κλάδο δεν έχει ομαλοποιηθεί», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Δικαιοσύνης Βίβιαν Ρέντινγκ. Η αλήθεια είναι ότι λίγοι μόνο πελάτες μπορούν να αγοράσουν ασφαλιστικά προϊόντα σε άλλες χώρες, καθώς μόλις το 0,6% όλων των ασφαλίστρων αυτοκινήτων και το 2,8% των ασφαλίστρων ακινήτων προσφέρονται σε πελάτες για διασυνοριακή ασφαλιστική κάλυψη στην ΕΕ. Από τη σημερινή έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων συνεπάγεται ότι μερικά από αυτά τα προβλήματα πηγάζουν από τις διαφορές στο δίκαιο των συμβάσεων. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης του διασυνοριακού εμπορίου ασφαλιστικών προϊόντων. Ας φροντίσουμε να τις αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό είναι καθοριστικό για τη διατήρηση της ανταγωνιστικής θέσης των κορυφαίων ασφαλιστών της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά.»

Αυτό που ζητήθηκε από την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις ασφαλιστικές συμβάσεις ήταν να εξετάσει αν και σε ποιο βαθμό οι διαφορές στο δίκαιο των συμβάσεων παρεμποδίζουν τη διασυνοριακή παροχή και χρήση ασφαλιστικών προϊόντων. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία περιλαμβάνει 20 μέλη από 12 χώρες της ΕΕ και από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, πραγματοποίησε δέκα συνεδριάσεις το 2013 και το 2014.

Τα κυριότερα πορίσματα της έκθεσης είναι τα εξής:

Για πολλές ασφάλειες ζωής, αυτοκινήτων ή αστικής ευθύνης που πωλούνται σε καταναλωτές, οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να προσαρμόζουν τις ασφαλιστικές συμβάσεις στους κανόνες της χώρας εγκατάστασης του ασφαλισμένου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταρτίζουν νέες συμβάσεις για να συμμορφώνονται, π.χ., με τους κανόνες για την παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Οι διαφορές στο δίκαιο των συμβάσεων παρεμποδίζουν το διασυνοριακό εμπόριο ασφαλιστικών προϊόντων. Αυξάνουν το κόστος για τη διασυνοριακή παροχή ασφαλίσεων, δημιουργούν νομική αβεβαιότητα και δυσκολεύουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις που θέλουν να ασφαλιστούν σε άλλα κράτη μέλη.

Τα εμπόδια στο δίκαιο των συμβάσεων εντοπίζονται κυρίως στον κλάδο των ασφαλειών ζωής, καθώς και σε κλάδους όπως η ασφάλιση αυτοκινήτων και αστικής ευθύνης. Σύμφωνα με την έκθεση, είναι λιγότερο πιθανό να υπάρξουν προβλήματα στον κλάδο των ασφαλίσεων μεγάλων κινδύνων, εφόσον οι ασφαλίσεις αυτές συνδέονται με το εμπόριο ή ορισμένες ασφάλειες για μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όπως στον κλάδο της ασφάλισης μεταφορών.

Ιστορικό

Στις 11 Οκτωβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για προαιρετική κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία πωλήσεων με σκοπό να δοθεί ώθηση στο εμπόριο και να αυξηθούν οι δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών σε τομείς εκτός των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (IP/11/1175, MEMO/11/680). Στις 21 Σεπτεμβρίου 2011 η αντιπρόεδρος Βίβιαν Ρέντινγκ συναντήθηκε με τους επικεφαλής ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών με σκοπό να αρχίσει διάλογο με τον ασφαλιστικό κλάδο (MEMO/11/624).

Στις 31 Ιανουαρίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε ομάδα εμπειρογνωμόνων (IP/13/74) σε συνέχεια αυτής της συνάντησης και των ανησυχιών που εκφράστηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διαβούλευση για την «Πράσινη βίβλο σχετικά με τις επιλογές πολιτικής για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις», η οποία προηγήθηκε αυτής της πρότασης (IP/10/872). Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι του ασφαλιστικού κλάδου τόνισαν ότι επί του παρόντος δεν είναι δυνατόν να προσφέρουν ομοιόμορφα ασφαλιστικά προϊόντα σε όλη την ΕΕ με βάση ενιαίο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Επισήμαναν ότι οι διαφορές στις νομοθεσίες για τις ασφαλιστικές συμβάσεις δημιουργούν πρόσθετο κόστος, καθώς και νομική αβεβαιότητα στο διασυνοριακό εμπόριο ασφαλιστικών προϊόντων.

Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει την κατάσταση στον ασφαλιστικό κλάδο αναλυτικότερα (Ψήφισμα του ΕΚ 2011/2013/(INI)).

Στην ομάδα εμπειρογνωμόνων σχετικά με το δίκαιο των ασφαλιστικών συμβάσεων συμμετείχαν οι βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων παρόχων ασφαλιστικών υπηρεσιών, εκπροσώπων καταναλωτών και επιχειρήσεων με την ιδιότητά τους ως χρηστών, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου, οι οποίοι επελέγησαν μετά από διαδικασία επιλογής. Η ομάδα συνεδρίαζε μια φορά τον μήνα.

Περισσότερες πληροφορίες

Έκθεση: Ομάδα εμπειρογνωμόνων για το ευρωπαϊκό δίκαιο των ασφαλιστικών συμβάσεων:

http://ec.europa.eu/justice/contract/insurance/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δίκαιο των συμβάσεων:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm

Ιστότοπος της Βίβιαν Ρέντινγκ, αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιτρόπου Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Ακολουθήστε την αντιπρόεδρο στο Twitter: @VivianeRedingEU

Ακολουθήστε τη ΓΔ Δικαιοσύνης στο Twitter: @EU_Justice

Αρμόδιοι υπάλληλοι:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με e­mail

ANNEX

EXPERT GROUP ON THE EUROPEAN INSURANCE CONTRACT LAW

Individual expert appointed in his/her personal capacity

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Basedow - Germany - co-rapporteur for section report on Life Insurance and rapporteur for the Final Report

Prof. Dr. Helmut Heiss - LL.M., Switzerland, - rapporteur for section report on EU Law and Differences between national insurance contract

Mr. Piotr Czublun - Legal Advisor, Poland

Individual expert appointed as representative of an interest

Dr. Jorge Pegado Liz - Attorney at law, Portugal

Dr. Juan Bataller-Grau - Catedrático de Derecho Mercantile, Spain

Mr. Yannis Samothrakis, - Attorney at law, Partner,Clyde & Co LLP., France/Greece, rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part I

Prof. Jérôme Kullmann - France

Organisations

Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, ANIA, Association, Italy, represented by Prof. Diana Cerini - rapporteur for section report on Liability Insurance

The European Consumer Organisation, BEUC, Association, EU, represented by Jean-Paul Coteur

European Federation of Insurance Intermediaries, BIPAR, Association, EU, represented by Dr. Svenja Richartz

Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE, Association, EU, represented by Dr. Elisabeth Scheuba

Fédération Française des Sociétés d'Assurances, FFSA, Association, France, represented by François Rosier

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., GDV, Association, Germany, represented by Dr. Natascha Sasserath-Alberti

Insurance Europe, Association, EU, represented by Malene Bye Rasmussen

Lloyd's Market Association, Corporate, United Kingdom, represented by Kees van der Klugt

Standard Life, Corporate, United Kingdom, represented by Katie Paterson – rapporteur on section report on Economic Facts and General Framework

The Law Society of England and Wales, Association, United Kingdom, represented by Joanna Page – rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part II

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises, UEAPME, Association, EU, represented by Luc Hendrickx

Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras ,UNESPA, Association, Spain, represented by Nuria Castañer Carrasco – rapporteur for section report on Motor Liability Insurance

Verbond van Verzekeraars, Association, Netherlands, represented by Erik Schouten - co-rapporteur for section report on Life Insurance

In addition and depending on the topic discussed during the meeting further organisations and experts were also represented on an ad hoc basis


Side Bar