Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, 27. februar

Forsikringsaftaleret: eksperter peger på hindringer for forsikringsvirksomhed på tværs af grænserne

En ekspertgruppe nedsat af Europa-Kommissionen for at undersøge hindringer for forsikringsvirksomhed mellem medlemsstaterne (IP/13/74) afleverede sin rapport i dag. Rapportens konklusion er, at aftaleretlige forskelle hindrer grænseoverskridende forsikringsvirksomhed ved at medføre yderligere omkostninger, skabe juridisk usikkerhed, og disse forskelle gør det vanskeligere for forbrugere og erhvervsliv at tegne forsikringer i andre EU-lande. I øjeblikket kan en borger, som flytter til et andet EU-land for at arbejde blive tvunget til at tegne ny bilforsikring og få problemer med at få anerkendt rettigheder i henhold til en privat pensionsordning, som er oprettet i hjemlandet. På samme måde kan virksomheder med afdelinger i flere EU-lande være nødt til at tegne forsikringspolicer på forskellige vilkår i hvert land i stedet for at nøjes med en enkelt police, som dækker dets aktiviteter i hele EU. Kommissionen vil nu følge op på rapporten og gennem en høring anmode forbrugere, erhvervsliv og forsikringsbranchen om at komme med bud på mulige løsninger.

Kommissær Viviane Reding, der har ansvaret for retlige anliggender, udtaler: "Mere end 20 år efter indførelsen af det indre marked er forsikringsvirksomhed på tværs af grænserne langt fra gnidningsløst. Realiteten er, at kun få kan købe forsikringsprodukter i andre lande. Eksempelvis tilbydes kun 0,6 % af alle bilforsikringer og 2,8 % af ejendomsforsikringer på tværs af grænserne. Af ekspertgruppens rapport fremgår det, at nogle af problemerne skyldes aftaleretlige forskelle. Der er et stort potentiale i at tilbyde grænseoverskridende forsikringsprodukter, så lad os gøre vores bedste for at udnytte disse muligheder. Det er vigtigt for at kunne bevare de store forsikringsselskabers position på det globale marked."

Ekspertgruppen havde fået til opgave at undersøge, om og i hvilket omfang aftaleretlige forskelle hæmmer udbuddet og tegningen af forsikringsprodukter på tværs af grænserne. Gruppen bestod af 20 medlemmer fra 12 medlemsstater med forskellig erhvervsmæssig baggrund. Gruppen holdt 10 møder i 2013 og 2014.

De vigtigste konklusioner i rapporten:

  • For livsforsikringer, bilforsikringer og ansvarsforsikringer er selskaberne i mange tilfælde nødt til at tilpasse policerne til de krav, som er gældende i forsikringstagerens bopælsland. Der kan f.eks. være krav til selskabernes oplysningspligt forud for indgåelsen af en forsikringsaftale

  • Aftaleretlige forskelle hæmmer udbuddet af forsikringsprodukter på tværs af grænserne. De medfører yderligere omkostninger, skaber juridisk usikkerhed og gør det vanskeligere for forbrugere og erhvervsliv at tegne forsikringer i andre EU-lande

  • Aftaleretlige hindringer ses især inden for livsforsikringsbranchen og inden for ansvars- og bilforsikring. Ifølge rapporten er problemerne knap så store, når det drejer sig om store risikomarkeder i forbindelse med samhandel, og det samme gælder visse forsikringstyper, der tegnes af store virksomheder, herunder transportforsikringer.

Baggrund

Den 11. oktober 2011 foreslog Europa-Kommissionen en frivillig og fælles europæisk aftalelovgivning for at fremme samhandelen og øge forbrugervalget på ikke-finansielle områder (IP/11/1175, MEMO/11/680). Den 21. september 2011 mødtes kommissær Viviane Reding med ledende repræsentanter fra europæiske forsikringsselskaber for at indlede en dialog med sektoren. (MEMO/11/624).

Den 31. januar 2013 nedsatte Kommissionen en ekspertgruppe (IP/13/74) som opfølgning på mødet og de bekymringer, som var blevet rejst i forbindelse med høringen om grønbogen om løsningsmodeller for indførelse af en europæisk aftaleret for forbrugerne og erhvervslivet. Grønbogen dannede baggrund for forslaget (IP/10/872). Repræsentanterne fra forsikringsverdenen påpegede især, at det ikke i den nuværende situation er muligt at tilbyde ensartede forsikringsprodukter i alle EU-lande baseret på en fælles europæisk retlig ramme. De noterede sig, at forskelle mellem landenes forsikringslovgivninger medfører øgede omkostninger og juridisk usikkerhed, når der tegnes forsikringer på tværs af grænserne.

Efterfølgende har Europa-Parlamentet opfordret Kommissionen til at se nærmere på situationen i forsikringssektoren. (EP Resolution 2011/2013/(INI)).

Ekspertgruppen om forsikringsaftaleret mødtes en gang om måneden. Gruppen var sammensat af nøglepersoner fra forsikringssektoren, forbruger- og erhvervsrepræsentanter, sagkyndige akademikere og juridiske eksperter.

Yderligere oplysninger

Rapporten fra Expert Group on European Insurance Contract Law:

http://ec.europa.eu/justice/contract/insurance/index_en.htm

Europa-Kommissionen – aftaleret:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm

Kommissær Viviane Redings websted:

http://ec.europa.eu/reding

Følg Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Følg EU Justice på Twitter: @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

For borgerne: ring til Europe Direct: 00 800 6 7 8 9 10 11 eller send en e­mail

ANNEX

EXPERT GROUP ON THE EUROPEAN INSURANCE CONTRACT LAW

Individual expert appointed in his/her personal capacity

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Basedow - Germany - co-rapporteur for section report on Life Insurance and rapporteur for the Final Report

Prof. Dr. Helmut Heiss - LL.M., Switzerland, - rapporteur for section report on EU Law and Differences between national insurance contract

Mr. Piotr Czublun - Legal Advisor, Poland

Individual expert appointed as representative of an interest

Dr. Jorge Pegado Liz - Attorney at law, Portugal

Dr. Juan Bataller-Grau - Catedrático de Derecho Mercantile, Spain

Mr. Yannis Samothrakis, - Attorney at law, Partner,Clyde & Co LLP., France/Greece, rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part I

Prof. Jérôme Kullmann - France

Organisations

Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, ANIA, Association, Italy, represented by Prof. Diana Cerini - rapporteur for section report on Liability Insurance

The European Consumer Organisation, BEUC, Association, EU, represented by Jean-Paul Coteur

European Federation of Insurance Intermediaries, BIPAR, Association, EU, represented by Dr. Svenja Richartz

Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE, Association, EU, represented by Dr. Elisabeth Scheuba

Fédération Française des Sociétés d'Assurances, FFSA, Association, France, represented by François Rosier

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., GDV, Association, Germany, represented by Dr. Natascha Sasserath-Alberti

Insurance Europe, Association, EU, represented by Malene Bye Rasmussen

Lloyd's Market Association, Corporate, United Kingdom, represented by Kees van der Klugt

Standard Life, Corporate, United Kingdom, represented by Katie Paterson – rapporteur on section report on Economic Facts and General Framework

The Law Society of England and Wales, Association, United Kingdom, represented by Joanna Page – rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part II

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises, UEAPME, Association, EU, represented by Luc Hendrickx

Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras ,UNESPA, Association, Spain, represented by Nuria Castañer Carrasco – rapporteur for section report on Motor Liability Insurance

Verbond van Verzekeraars, Association, Netherlands, represented by Erik Schouten - co-rapporteur for section report on Life Insurance

In addition and depending on the topic discussed during the meeting further organisations and experts were also represented on an ad hoc basis


Side Bar