Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 27. února 2014

Pojistné smlouvy: odborníci poukazují na překážky pro přeshraniční obchod

Odborná skupina vytvořená Evropskou komisí, aby zkoumala překážky pro přeshraniční obchod v oblasti pojistného práva napříč členskými státy (IP/13/74), dnes vydala svou komplexní zprávu. Ta uvádí, že odlišnosti v pojistném právu brání přeshraničnímu poskytování pojistných produktů tím, že zvyšují náklady, jsou příčinou právní nejistoty a ztěžují spotřebitelům a podnikům uzavírání pojištění v jiných členských státech EU. V současné době občan, který se přestěhuje za prací do jiné země EU, může být nucen uzavřít nové povinné ručení na své auto nebo může mít problémy s uznáním svých práv podle soukromého penzijního plánu, pokud byl tento plán uzavřen v zemi, odkud pochází. Podobně mohou být podniky s pobočkami v několika zemích EU nuceny uzavírat v každé zemi samostatnou pojistnou smlouvu za různých podmínek místo jedné smlouvy pro veškeré své podnikání. Evropská komise nyní na zprávu naváže v podobně konzultací se spotřebiteli, podniky a odvětvím pojišťovnictví ohledně možných řešení.

„Ani 20 let po dokončení jednotného trhu není přeshraniční obchod v oblasti pojištění zdaleka bezproblémový“, uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Skutečnost je taková, že jen malý počet spotřebitelů může pořizovat pojistné produkty v jiných zemích: v rámci EU se přes hranice nabízí pouze 0,6 % veškerých pojištění motorových vozidel a 2,8 % pojištění majetku. Podle dnes vydané zprávy odborníků jsou některé z těchto potíží způsobeny rozdíly v pojistném právu. Pro přeshraniční poskytování pojistných produktů existuje veliký potenciál. Pro jeho naplnění je třeba udělat maximum. Jen tak si EU v konkurenci na globálním trhu v této oblasti udrží své přední postavení.“

Odborná skupina pro evropskou pojistnou smlouvu dostala za úkol zjistit, zda a do jaké míry rozdíly v pojistném právu brání přeshraničnímu poskytování a využívání pojistných produktů. Tato skupina sestává z 20 členů s různými profesními zkušenostmi pocházejících z 12 členských států. V letech 2013 a 2014 se sešla desetkrát.

Zpráva obsahuje tyto hlavní závěry:

U řady produktů životního pojištění, pojištění motorových vozidel či pojištění odpovědnosti musí pojišťovny přizpůsobovat smlouvy vnitrostátním pravidlům země, kde pojistník sídlí. To znamená, že musí vypracovat nové smlouvy, aby se vyhovělo např. pravidlům pro předsmluvní informace.

Rozdíly v pojistném právu brání poskytování pojistných produktů přes hranice. Zvyšují náklady na přeshraniční poskytování pojištění, jsou příčinou právní nejistoty a spotřebitelům i podnikům výrazně ztěžují uzavírání pojistek v jiných členských státech.

Překážky vyplývající z pojistného práva se vyskytují především v oblasti životního pojištění, ale existují i u pojištění odpovědnosti a pojištění motorových vozidel. Ze zprávy vyplývá, že tyto potíže jsou méně pravděpodobné v případě pojištění velkých rizik, pokud jsou spojeny s obchodem, nebo v případě některých pojištění pro velké společnosti – např. v oblasti dopravního pojištění.

Souvislosti

Dne 11. října 2011 navrhla Evropská komise nepovinnou společnou evropskou právní úpravu prodeje za účelem podpory obchodu a rozšíření nabídky pro spotřebitele v oblastech mimo finanční služby (IP/11/1175, MEMO/11/680). Dne 21. září 2011 se místopředsedkyně Komise Viviane Redingová setkala s čelními představiteli evropských pojišťoven, aby zahájila dialog s odvětvím pojišťovnictví (MEMO/11/624).

Dne 31. ledna 2013 Komise v návaznosti na toto setkání a na znepokojení vyjádřené zúčastněnými subjekty v rámci konzultací o zelené knize o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky, která předcházela tomuto návrhu (IP/10/872), ustavila odbornou skupinu (IP/13/74). Zejména zástupci pojišťoven upozorňovali na to, že v současné době není možné nabízet jednotné pojistné produkty v rámci celé EU na základě jednotného evropského právního rámce. Uváděli, že v důsledku rozdílů v pojistných smlouvách vznikají dodatečné náklady a právní nejistota v přeshraničním obchodě s pojistnými produkty.

Evropský parlament následně vyzval Komisi, aby podrobněji přezkoumala situaci v odvětví pojišťovnictví (usnesení EP 2011/2013/(INI)).

V rámci skupiny odborníků pro pojistnou smlouvu se shromáždily významné zúčastněné strany, včetně poskytovatelů pojištění, zástupců spotřebitelů a podnikatelů, akademických pracovníků a právníků, kteří byli vybráni na základě výběrového řízení. Skupina se scházela každý měsíc.

Podrobnější informace:

Zpráva: Odborná skupina pro evropskou pojistnou smlouvu:

http://ec.europa.eu/justice/contract/insurance/index_en.htm

Evropská komise – smluvní právo:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_cs.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, evropské komisařky pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Komise na Twitteru: @VivianeRedingEU

Generální ředitelství pro spravedlnost na Twitteru: @EU_Justice

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Pro veřejnost: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e­mailem

ANNEX

EXPERT GROUP ON THE EUROPEAN INSURANCE CONTRACT LAW

Individual expert appointed in his/her personal capacity

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Basedow - Germany - co-rapporteur for section report on Life Insurance and rapporteur for the Final Report

Prof. Dr. Helmut Heiss - LL.M., Switzerland, - rapporteur for section report on EU Law and Differences between national insurance contract

Mr. Piotr Czublun - Legal Advisor, Poland

Individual expert appointed as representative of an interest

Dr. Jorge Pegado Liz - Attorney at law, Portugal

Dr. Juan Bataller-Grau - Catedrático de Derecho Mercantile, Spain

Mr. Yannis Samothrakis, - Attorney at law, Partner,Clyde & Co LLP., France/Greece, rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part I

Prof. Jérôme Kullmann - France

Organisations

Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, ANIA, Association, Italy, represented by Prof. Diana Cerini - rapporteur for section report on Liability Insurance

The European Consumer Organisation, BEUC, Association, EU, represented by Jean-Paul Coteur

European Federation of Insurance Intermediaries, BIPAR, Association, EU, represented by Dr. Svenja Richartz

Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE, Association, EU, represented by Dr. Elisabeth Scheuba

Fédération Française des Sociétés d'Assurances, FFSA, Association, France, represented by François Rosier

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., GDV, Association, Germany, represented by Dr. Natascha Sasserath-Alberti

Insurance Europe, Association, EU, represented by Malene Bye Rasmussen

Lloyd's Market Association, Corporate, United Kingdom, represented by Kees van der Klugt

Standard Life, Corporate, United Kingdom, represented by Katie Paterson – rapporteur on section report on Economic Facts and General Framework

The Law Society of England and Wales, Association, United Kingdom, represented by Joanna Page – rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part II

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises, UEAPME, Association, EU, represented by Luc Hendrickx

Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras ,UNESPA, Association, Spain, represented by Nuria Castañer Carrasco – rapporteur for section report on Motor Liability Insurance

Verbond van Verzekeraars, Association, Netherlands, represented by Erik Schouten - co-rapporteur for section report on Life Insurance

In addition and depending on the topic discussed during the meeting further organisations and experts were also represented on an ad hoc basis


Side Bar