Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 27 февруари 2014 г.

Застрахователно договорно право: експертен доклад посочва пречките пред трансграничната търговия

Експертна група, създадена от Европейската комисия, за да проучи препятствията пред търговията между държавите членки в областта на застрахователното право (IP/13/74), представи днес подробния си доклад. В доклада се констатира, че различията в законодателствата в областта на договорното право възпрепятстват трансграничното предлагане на застрахователни продукти, като увеличават разходите, създават правна несигурност и затрудняват потребителите и предприятията при сключването на застраховки в други държави — членки на ЕС. Понастоящем на гражданин, който се мести да работи в друга държава от ЕС, може да се наложи да сключи нова автомобилна застрахователна полица или да срещне проблеми с признаването на осигурителните си права по частен пенсионен план, към който е записан в държавата си на произход. По подобен начин на дружествата с клонове в няколко държави от ЕС може да се наложи да сключат отделни полици при различни условия в различните страни вместо една обща полица за цялата им дейност в ЕС. Европейската комисия сега ще предприеме последващи действия по доклада чрез консултация с потребители, предприятия и застрахователния сектор относно възможни решения.

Повече от 20 години след изграждането на единния ни пазар трансграничната търговия в застрахователния сектор далеч не е безпроблемна,“ заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Реалността е следната: само ограничен брой потребители могат да купуват застрахователни продукти в други държави, като само 0,6 % от всички застрахователни премии за моторни превозни средства и 2,8 % от застрахователните премии за имущество се предлагат за целия ЕС. Днешният доклад на експертната група показва, че някои от тези проблеми произтичат от различията в договорното право. Съществува значителен потенциал в предлагането на трансгранични застрахователни продукти. Нека се уверим, че правим най-доброто, за да го използваме. Това е от съществено значение за поддържане на конкурентната позиция на водещите застрахователи на ЕС на световния пазар.“

На Експертната група по застрахователно договорно право беше възложена задачата да установи дали и в каква степен различията в договорното право възпрепятстват трансграничното предлагане и ползване на застрахователни продукти. Съставена от 20 членове с различен трудов опит от 12 държави членки, Експертната група проведе десет срещи през 2013 г. и 2014 г.

Основните констатации в доклада са:

За много застрахователни продукти в областта на животозастраховането, автомобилното застраховане и застраховането за гражданската отговорност застрахователните компании трябва да адаптират своите договори към правилата на държавата, в която е установен притежателят на полицата. Това означава, че те трябва да изготвят нови договори, за да спазят например правилата за предоставяне на преддоговорна информация.

Различията в договорното право възпрепятстват трансграничното предлагане на застрахователни продукти. Те увеличават разходите по трансграничното предоставяне на застраховки, създават правна несигурност и затрудняват значително потребителите и предприятията при сключването на застраховки в други държави членки.

Установено е, че пречките, произтичащи от договорното право, съществуват предимно в сектора на животозастраховането, както и в други области, като например застраховането за гражданска отговорност и автомобилното застраховане. В доклада се констатира, че е по-малко вероятно да възникнат проблеми на пазарите за застраховки на големи рискове, ако те са свързани с търговия или определени застраховки за по-големи компании, като например тези в областта на транспортното застраховане.

Контекст

На 11 октомври 2011 г. Европейската комисия предложи незадължително общо европейско право за продажбите, с което да се даде тласък на търговията и да се предложи по-голям избор на потребителите в области извън финансовите услуги (IP/11/1175, MEMO/11/680). На 21 септември 2011 г. заместник-председателят Вивиан Рединг се срещна с ръководители на европейски застрахователни компании, за да сложи началото на диалог със застрахователния сектор (MEMO/11/624).

На 31 януари 2013 г. Комисията създаде експертна група (IP/13/74) в отговор на тази среща и на изразените от заинтересованите страни опасения по време консултацията по „Зелената книга относно възможните политики за постигане на напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия“, която предшестваше предложението (IP/10/872). По-специално, представителите на застрахователния бизнес посочиха, че понастоящем е невъзможно да се предлагат еднакви в целия ЕС застрахователни продукти, които се основават на единна европейска правна рамка. Те отбелязаха, че различията в застрахователното договорно право пораждат допълнителни разходи и правна несигурност в трансграничната търговия със застрахователни продукти.

Впоследствие Европейският парламент прикани Комисията да проучи по-подробно ситуацията в застрахователния сектор (Резолюция на ЕП 2011/2013/(INI)).

Експертната група по застрахователно договорно право събра ключови заинтересовани страни, включително доставчици на застрахователни услуги, представители на потребителите и предприятията в качеството им на ползватели, представители на академичните среди и юристи, определени след конкурсна процедура за подбор. Тя се срещаше ежемесечно.

За повече информация

Доклад: Експертна група по европейско застрахователно договорно право:

http://ec.europa.eu/justice/contract/insurance/index_en.htm

Европейска комисия — договорно право:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_bg.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

Следете EU Justice в Twitter: @EU_Justice

За контакт:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

За обществеността: Europe Direct на тел. 00 800 6 7 8 9 10 11 или по електронна поща

ANNEX

EXPERT GROUP ON THE EUROPEAN INSURANCE CONTRACT LAW

Individual expert appointed in his/her personal capacity

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Basedow - Germany - co-rapporteur for section report on Life Insurance and rapporteur for the Final Report

Prof. Dr. Helmut Heiss - LL.M., Switzerland, - rapporteur for section report on EU Law and Differences between national insurance contract

Mr. Piotr Czublun - Legal Advisor, Poland

Individual expert appointed as representative of an interest

Dr. Jorge Pegado Liz - Attorney at law, Portugal

Dr. Juan Bataller-Grau - Catedrático de Derecho Mercantile, Spain

Mr. Yannis Samothrakis, - Attorney at law, Partner,Clyde & Co LLP., France/Greece, rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part I

Prof. Jérôme Kullmann - France

Organisations

Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, ANIA, Association, Italy, represented by Prof. Diana Cerini - rapporteur for section report on Liability Insurance

The European Consumer Organisation, BEUC, Association, EU, represented by Jean-Paul Coteur

European Federation of Insurance Intermediaries, BIPAR, Association, EU, represented by Dr. Svenja Richartz

Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE, Association, EU, represented by Dr. Elisabeth Scheuba

Fédération Française des Sociétés d'Assurances, FFSA, Association, France, represented by François Rosier

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., GDV, Association, Germany, represented by Dr. Natascha Sasserath-Alberti

Insurance Europe, Association, EU, represented by Malene Bye Rasmussen

Lloyd's Market Association, Corporate, United Kingdom, represented by Kees van der Klugt

Standard Life, Corporate, United Kingdom, represented by Katie Paterson – rapporteur on section report on Economic Facts and General Framework

The Law Society of England and Wales, Association, United Kingdom, represented by Joanna Page – rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part II

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises, UEAPME, Association, EU, represented by Luc Hendrickx

Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras ,UNESPA, Association, Spain, represented by Nuria Castañer Carrasco – rapporteur for section report on Motor Liability Insurance

Verbond van Verzekeraars, Association, Netherlands, represented by Erik Schouten - co-rapporteur for section report on Life Insurance

In addition and depending on the topic discussed during the meeting further organisations and experts were also represented on an ad hoc basis


Side Bar