Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. veebruar 2014

Transport: Euroopa Parlament võtab esimesel lugemisel ebaselge seisukoha neljanda raudteepaketi suhtes

Euroopa Komisjon väljendas täna pettumust tulemuste pärast, mis saavutati Euroopa Parlamendi täiskogu hääletusel kuue õigusakti eelnõu üle, mis moodustavad koos neljanda raudteepaketi. Paketi esitas komisjon 2013. aasta jaanuaris selleks, et pakkuda Euroopas parema kvaliteedi ja suuremate valikuvõimalustega raudteeteenuseid ja aidata seeläbi suurendada raudteesektori konkurentsivõimet. Täna Euroopa Parlamendis vastuvõetud muudatused aga hoopis piiravad tõhusat konkurentsi raudteesektoris.

Liikuvuse- ja transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: „See ei ole selge märguanne, mida Euroopa raudteesüsteem ootab ja vajab oma atraktiivsuse suurendamiseks. Kuigi Euroopa Parlament annab rohelise tee tehniliste takistuste vähendamisele, näitab tänane täiskogu hääletus veel kord, kui raske on lahti ütelda riiklikest erihuvidest, mis tunduvad parlamendiliikmetele tähtsamad olevat kui detsembris transpordi- ja turismikomisjonis saavutatud tasakaalustatud ja põhjendatud kompromissid.”

Paketi nn tehnilise samba (ohutust ja koostalitlusvõimet käsitlevate direktiivide ümbersõnastamine ja Euroopa Raudteeametit käsitlev uus määrus) puhul kinnitas Euroopa Parlament vajadust kõrvaldada olemasolevad halduslikud ja tehnilised tõkked. Euroopa Parlamendi liikmed volitasid Euroopa Raudteeametit täitma uusi ülesandeid, näiteks väljastama kogu ELis kehtivaid ohutustunnistusi ja sõiduki kasutuselevõtu lubasid. See aitab suurendada mastaabisäästu ja vähendada raudtee-ettevõtjate halduskulusid ja menetlusi.

Paketi nn turu samba (juhtimist ja turu avamist käsitlevad direktiivid ning avaliku teenindamise kohustuste määrus) korral ei arvestanud Euroopa Parlamendi liikmed aga ei komisjoni ettepanekute ega transpordi- ja turismikomisjoni tööga, võttes vastu ambitsioonitu seisukoha, mis võib ohustada Euroopa ühtse raudteepiirkonna arengut.

Kuigi Euroopa Parlament toetas seda, et anda Euroopa raudtee-ettevõtjatele õigus pakkuda alates 2019. aastast kaubandusliku siseriikliku reisijateveo teenuseid kõigis liikmesriikides, lükati avaliku teenindamise lepingute võistlevad pakkumismenetlused edasi 2023. aastani ja nende puhul lubatakse teha väga suuri erandeid. Täna Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud muudatused ei suuda tagada raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate tegelikku sõltumatust ja finantssuhete läbipaistvust vertikaalselt integreeritud struktuurides, mis on hädavajalikud, et tagada võrdne ja mittediskrimineeriv juurdepääs võrgule.

Edasised sammud

Sellel hääletusel võttis Euroopa Parlament vastu oma esimese lugemise seisukoha kuue õigusakti ettepaneku suhtes. Nüüd tuleb nõukogul vastu võtta oma seisukoht. Nõukogu on seni käsitlenud ettepanekuid üksteise järel ja on vastu võtmas oma seisukohta tehnilise samba suhtes. Turu samba läbivaatamine peaks algama Kreeka käimasoleva eesistumise ajal. Komisjon võib oma ettepanekuid muuta või need tagasi võtta seni, kuni nõukogu ei ole otsust teinud.

Lisateave

Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas Twitteris

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Üldsusele: Europe Direct telefoni teel 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-postiga


Side Bar